Báo Quân đội cuối tuần dành hẳn một trang giới thiệu cờ tư lệnh

IMG_0002

 

 Kỳ thủ cờ tư lệnh đầy triển vọng của đất Cảng

Rất xúc động nhận được cú điện thoại của Nguyễn Văn Dũng THCS thị trân Núi Đôi Kiến Thụy, Hải Phòng trao đổi về ý tưởng lập trình chơi cờ tư lệnh online. Một ý tưởng táo bạo và cao hơn nhiều kiến thức hiện Dũng đang có. Vậy mà cháu dám nghĩ dám làm. Chúc cháu thành công. Người Việt chúng ta phải thể hiện đẳng cấp về trí tuệ trên trường quốc tế. Hãy cố lên cố lên và nhớ tìm người cùng luyện tập để cuối năm tham dự hội thi cờ tư lệnh khu vực miền Bắc.

10173815_1485460585003678_8041020769571453905_n

Mời xem tư lệnh qua mặt nhau như thế nào

tulenh tulenh 1 tulenh tulenh 2 tulenh tulenh 3 tulenh tulenh 4

Mời tham khảo một nước chiếu tư lệnh thông minh của không quân đỏ.

Không quân đỏ chiếu tư lệnh xanh trở thành máy bay tàng hình, tư lệnh xanh chạy, không quân đỏ ăn ngon lành tên lửa

xanh chiếu tiếp tư lệnh xanh, để ăn ngon lành không quân xanh.

chieu tư lệnh 1 jpg chieu tư lệnh 2 jpg chieu tư lệnh 3 jpg chieu tư lệnh 4 jpg chieu tư lệnh 5 jpg

Luật chơi cờ tư lệnh tiếng Trung

司令棋简介    

2011年春天,Vietnamchess 报,越南人民军队报,文化报,体育与文化报, 越南电视台频道VTC1,越南体育与旅游电视频道STTV,等,给观众介绍了一种新棋类,已经获得著者版权局的《登记著者版权》证书,称为司令棋,由阮贵海先生,一名作家,军队大校发明。

艺术棋类包括中国象棋及西洋棋现已满足不了人们越来越大的娱乐需求。深知这道理,阮贵海先生,一名越南军队大校,作家,已经成功地建立一种新棋类,叫做司令棋。

司令棋以独特玩法,棋子外形,符合所有年龄从小到大的人。

棋子外形跟西洋棋差不多,不过司令棋的棋子外形没有西洋棋的那么有抽象性,而更加具体一些,

司令棋的棋子上面有飞机,坦克,火箭,军舰。。。分为红方,蓝方,这一点特别吸引青少年。

COTULENH PHONGKHOONG

图一: 棋盘与棋子

司令棋是一种休闲娱乐的智力游戏,能够帮助玩着学会组织,使用力量的最有效方法,而获得胜利。

跟象棋不同,司令棋更加“敞开”,所有的棋子都能随便按纵横线移动。

棋盘格式

在长方形的平面上,绘有11条平行的竖线与12条平行的横线相交成90度组成,共132交叉点,棋子就摆在这些交叉点上,浅蓝色的空白地带称为“河界”,整个棋盘就以“河界”分为相等的两部分,叫做“战线”。河上有两段比较浓的水流,下面有层石头,叫做“水下地道”,所有的交通工具都能走过“水下地道”。棋盘左边(从这方看)会是右边(从那方看)有两段方形跟随着战线,叫做“海洋”(深蓝色),海军力量可以在这儿参战。

司令棋的棋子按纵坐标与横坐标而移动。纵坐标被编号从0到11,横坐标被编号从0到10.坐标根子为0,棋盘左下边(红方区)-图中

每个叉点都有自己的名字,按照规定先念纵坐标号,再念横坐标号。比方说

3.5 点;0.0点;0.7点;0.10点;11.10点;11.0点;8.4点(图2)

图2。棋盘格式

棋子

司令棋的棋子共38个,各19个,由对弈双方(蓝组与红组)各执一组,每组兵种是一样的,各分为十一种:这19个棋子中有两个“指挥部”,只能站在一个地方作为防御物(障碍),不能移动,也不能吃掉对方的棋子。

quan co

1.司令棋布子规则(cách bố trí quân cờ tư lệnh

cotrulenh cơ bản 2

图4。司令棋布子规则

工兵,步兵,高射,军民可向前,后,左,右方向移动,意味着可以按照棋盘的纵横坐标移动。尤其是军民除了这个规定以外,还可以沿对角线方向移动。

坦克可以从一到两段地向左右,向前面移动。对于海上目标,坦克按照规定地吃掉对方棋子,但可以站在一个地方,不用代替位子。

地面炮兵,可以向前后,左右,与沿对角线方向从一到三步地移动,也能越过障碍(像象棋里的“象”差不多,不过能移动到战线的对面)。在海上,从一到三段的距离,炮能够站在固定点攻击与吃掉对方。在海上吃子时必须要换位子。

防空火箭能够吃地面上与空中的棋子。火力地带的半径为两部(按纵横线)与一部(按对角45度线)。

飞机可以前后,左右,与沿对角线方向从一到四部地移动与吃子,也可以飞过障碍,能停在吃子位子或者回到机场,以免得被对方消灭。吃掉对方飞机时必要代替位子。粗心地飞到对方的高射与防空火箭火力地带时会被射掉。如果飞机的主要目标是毁灭对方高射与防空火箭战地的话,那时候双方的力量都会被毁灭,意味着“以一换一”。

军舰:军舰上有高射,炮兵与海对海火箭。参战兵种协同时,军舰上的炮兵按照对地上炮兵规定可以射掉地上目标。军舰上的炮兵吃掉对方海边棋子时,就要替换位子。海对海火箭可以从一到四部范围,按纵横线与对角线吃子。海对海火箭的目标就是军舰,吃子时要替换位子。军舰也能够进入深水流那一段。

司令:随便按照纵横先移动,不能越过障碍,不过只能在一步范围吃子,司令不能沿对角方向移动。

8- co tu lenh CT di&an

   图5.走子与吃子

2.过河规则 (quy tắc vượt sông)

-河里有两段 “水下地道”(图2),剩下的就是深河流,只有坦克,步兵,“长发”军民,司令与工兵才能越过。 高射,炮兵,防空火箭如果想越过这段深河流的话必须要随后工兵,但吃掉对面河流的对方子,就能越过任何河流。犯规的话就回到老位子,算失格。

 

3.指挥部规则 (quy tắc sở chỉ huy)

棋盘上每组有两个城堡防御,造成司令的指挥部。

城堡防御不可移动与吃子

工兵,坦克,炮兵,飞机,等的主要目标是毁灭这两个城堡防御,消灭对方的司令。司令可以在城堡防御里闪躲。

4.空中禁区规则 (quy tắc vùng cấm trên không)

-高射建立一个圆形的空中禁区,半径为一段直线(图6)

-防控火箭建立一个大圆形的空中禁区,半径为两段直线,在45度角度,火力只能有效于一段范围

-防空火箭建立防空火力地带

-地上高射与军舰建立小防控火力地带。飞机轰炸对方指挥部时,必须先使用步兵,炮兵,消灭对方的高射与火箭。第一目标就是防控火箭。消灭放空火箭后,飞机可以轰炸指挥部与对方的防御力量。

-对方的飞机如果侵犯禁区就被消灭。

 

COTULENH PHONGKHOONG

图6.空中禁区

 

5.司令规则 (quy tắc tư lệnh)

-司令比必要在指挥部里而参战,应对方司令

-司令不能与对方司令面对面,粗心露面的话就被对方吃掉。

-紧急时司令可以进城堡防御里

6.英雄军规则 (quy tắc quân anh hùng)

 

可以直接应,让对方司令逃避的棋子,会升变为英雄军。走法更加灵活(加一部)。比方说步兵平时只能在一部范围移动与吃子,变成英雄军时就能够从一到两部移动与吃子。坦克变成英雄军时能从两到三部移动与吃子,等。英雄军也能够沿对角移动。飞机变成“英雄”飞机时就变为“隐形飞机”,意味着能够随便消灭对方的高射,防空火箭而不会被打倒。防御时,保护司令的最后棋子也能变为英雄军。玩者应该注意这些规定。

                          

7.呆在一个地方吃子的规则(不必要替换位置)(quy tắc đứng tại chỗ ăn quân-không phải thế chỗ)

军舰上的炮兵能呆在一个地方而吃子。

军舰可以吃掉陆地上的棋子,不用替换位置。

飞机如果觉得替换位置不太安全的话也能吃子同时回到出发点(轰炸)

8.神速行军规则 (quy tắc hành quân thần tốc)

需要神速进攻时,司令,步兵与军民可以“爬上”坦克,工兵,飞机与军舰,在此刻,军舰就生变为航空母舰。

步兵爬上坦克,飞机或坦克接步兵的时候,需要失去一次走子。坦克,飞机上了军舰时也一样。但这三个兵种的组合能够按照各个方向而吃掉对方的几个棋子。反说而来,对方吃掉这组合就意味着吃了三个棋子。

对于军舰也一样,军舰上有海对海火箭与炮舰时就能够同时吃掉对方的两个棋子,被消灭的话就失去这组合。

 

9.计分规则 (quy tắc tính điểm)

 

步兵,工兵,高射,军民:10分

坦克,防空火箭:20分

炮兵:30分

飞机:40分

军舰上有火箭,高射,炮兵三种兵的话就:高射10分加炮兵30分加海对海火箭40分,总共为80分。

10.分定胜负 (phân định thắng thua)

  1. 若按照规定游戏时间,每局时间最多为15分钟,按照三到五局的计分结果而分定胜负。被吃掉两个“海上军舰”棋子时就意味着海上战争结束 (得100分)

被吃掉两个“飞机”棋子就意味着空上战争结束 (得100分)

被吃掉两个“步兵”,两个“炮兵”和两个“坦克”棋子时,意味着陆上战争结束。 (得100分)

司令被吃掉时就意味着总力战争结束。胜者被封为“超司令” (得200分)

  1. 两方之一的司令被吃掉或者比赛时间延长到45分钟时,比赛就结束。若45分钟之后,两方都不能吃掉对方的司令就按照分数而分定胜负(必须要通过两场比赛,上半场与下半场,中间休息时换场)。

下司令棋过程当中,玩者吸取了很多经验,学会组织战斗力量而获得胜利。熟练之后,可以玩更高的级别,能够秘密地布置自己的作战队伍。

 

11.一些简单,容易记得的记号 (một số ký hiệu đơn giản dễ nhớ)

- 吃子:                @

- 站在一个地方吃子      @  K…@… (蓝组飞机站在一个地方吃子)

@ H…@…(红组军舰站在一个地方吃子)

- 着火的飞机    @”

例如: K9,8@”P5,8 (K9,8 định ăn P5,8 nhưng sa vào vòng lửa cháy) (K9,8 想吃掉P5,8但遇到火力地带时而着火,被消灭)

- 走子                   _

-“将”    (一方的棋子攻击对方的司令,并在下一着要把它吃掉,称为”将司令”,或简称”将” )                       >

- 总将(“将”所有)               ^  ( 应司令,应海战,空战)

- 以一换一           > <

- 输                   !!

- 生变英雄       H    K    B

 

 发明者

           阮贵海

Học viện thanh thiếu niên ngày đầu tiếp cận môn cờ tư lệnh

IMG_0005

IMG_0004IMG_0003

 IMG_0007   IMG_0007

Đã sớm xuất hiện  những kỳ thủ đầy triển vọng

IMG_0001  IMG_0004IMG_0008IMG_0009  IMG_0010

Đặng Minh Ngọc Hà (áo đen bên trái) và Bùi Anh Thái (áo vàng bên phải)  lớp K2 TN1 học viện Thanh thiếu niên đang say sưa đấu ván cờ tổng lực. Trong ảnh, hai bên mỗi bên chỉ còn 3 quân cờ. Bên đen quân tư lệnh, quân máy bay tàng hình đang cưới trên quân tàu chiến, bên đỏ quân tư lệnh. quân xe tăng đang cưỡi trên máy bay. Nếu sau 45 phút không bên nào diệt được tư lệnh đối phương thì thắng thua tính theo điểm. Như vậy thì Ngọc Hà thắng. Hai ngày qua cặp đấu này đấu quyết liệt không phân thắng bại. Chúc cho các em sẽ là những ứng cử viên sáng giá trong các hội thi cờ tư lệnh sắp tới

Ván cờ tư lệnh kết thúc như thế nào?

Có hai cách kết thúc:

a- Kết thúc sau từng chiến trận

-          Trận hải chiến khi một bên mất cả 2 tàu chiến.

-          Trận không chiến khi một bên mất cả hai máy bay.

-          Trận chiến tranh trên bộ khi một bên mất hết 2 quân bộ binh, 2 quân xe tăng, 2 quân pháo binh.

-          Trận đột kích khi một bên mất tư lệnh.

Cách chơi này theo quy đinh chỉ kéo dài tối đa 15 phút. Chưa đến 15 phút mà đã kết thúc chiến trận thì coi như ván cờ kết thúc, hai bên tính điểm, bên nào thắng được thưởng 100 điểm cộng thêm vào số điểm đã ăn quân đối phương. Nếu sau 15 phút không bên nào kết thúc chiến trận thì thắng thua tính theo điểm mỗi bên thu được. Trong hội thi có thể phân thắng thua từ ba đến 5 ván.

b- Kết thúc bằng trận chiến tổng lực nghĩa là ván cờ chỉ kết thúc khi một bên bị mất tư lệnh. Kiểu chơi này kéo dài tối đa 45 phút. Nếu sau 45 phút không bên nào diệt được tư lệnh đối phương thì tính theo điểm. Việc phân biệt thắng thua giữa hai bên phải trải qua hai lượt đấu, lượt đi và lượt về sau khi đổi bãi.

Mời xem trọn bộ phim Vàng tác giả Quý Hải, đạo diễn Huỳnh Thiên Lộc.

 http://xemlahay.net/xem-phim/vang-htv7-vang-kenh-htv7_tti7w/

* Bốn bài tập mẫu cơ bản

Hoàn thành tốt các bài tập này bạn đã có cơ sở nắm được luật chơi và có khả năng tham gia tranh giải: “Cờ tư lệnh, tinh hoa dân tộc Quốc Tử giám”

Bài 1: Hạm đội anh hùng

Bài 2: Phi đội quyết thắng

Bài 3: Bắt sống máy bay

Bài 4: : Bắt sống tàu chiến

                                   – - – - – -

Căn cứ biên bản các trận đấu sau, bạn sẽ thể hiện lại trận đấu trên bàn cờ rồi nghiên cứu kỹ từng nước đi của hai phía để giải thích tại sao mỗi bên lại đi như vậy.

Qua các bài tập bạn rút ra được điều gì có ý nghĩa về mặt luật chơi, về chiến thuật và về bài học thực tiễn.

 

Bài tập 1:    Hạm đội anh hùng

Biên bản trận đấu:

Quân xanh đi trước

Nước       Quân xanh             Quân đỏ

1        P 9,3 _ 8,3               H 1,1 _ 5,1

2        H 10,1_ 7,1              H 3,2 _ 3,1

3        K10.8 _ 7,5              K 1,4 _ 5,8

4        K 7,5> <H 3,1          H 5,1 _ 2,1

5        H 7,1 _ 6,1               H 2,1 _ 2,0

6        H 8,2 _ 6,0               H 2,0 _ 1,0

7        H 6,1 _ 3,1               H 1,0_ 1,2

8        H 6,0 _ 3,0               H 1,2 _ 0,2

9        H 3,0 _ 1,0               P 2,3_3,2

10      H3,1 _ 1,1^              H0,2 !!

Phân tích trận đấu:

  1        P 9,3 _ 8,3                               H 1,1 _ 5,1

cotrulenh hdah1a_2 cotrulenh hdah1b_2

Tại sao pháo quân xanh lại đi từ P9,3_8,3 ?

Pháo quân xanh tiến lên tọa độ 8,3 để phong tỏa mặt biển ở tọa độ 6,1 và 5,0. Tàu quân đỏ đi vào tọa độ lửa này sẽ bị tiêu diệt ngay.

Tại sao tàu hải quân đỏ đi từ H1,1_5,1 ?

Tàu hải quân đỏ đến tọa độ 5,1 nhằm dùng pháo hạm trước hết ăn quân cao xạ xanh sau ăn công binh xanh. Ăn cao xạ xanh rất quan trọng, nhằm chọc thủng bức tường lửa phòng không của đối phương.

  2        H 10,1_ 7,1                              H 3,2 _ 3,1

cotrulenh hdah2a_2 cotrulenh hdah2b_2

Tại sao ở nước 2 tàu hải quân xanh cơ động dừng lại ở tọa độ 7,1 ?

Tàu hải quân xanh tiến lên đuổi tàu hải quân đỏ, nhưng dừng lại ở tọa độ 7,1 vì ở tọa độ này có tàu hải quân bạn ở tọa độ 8,2 bảo vệ, tàu hải quân đỏ không dám ăn.

Tại sao tàu hải quân đỏ đi từ H3,2_3,1 ?

Tàu hải quân đỏ phải tạt sang tọa độ 3,1 ngay để bảo vệ tàu đỏ bạn ở tọa độ 5,1

3        K10.8 _ 7,5                         K 1,4 _ 5,8.

cotrulenh hdah3a_2 cotrulenh hdah3b_2

Tại sao không quân xanh  lại bay từ K10,8_7,5 ?

Vì tư lệnh xanh có ý đồ dùng  không quân  xanh tấn công tàu hải quân đỏ.

Tại sao không quân đỏ lại bay từ 1,4 đến 5,8 ?

Tư lệnh đỏ có thể không nắm được âm mưu của tư lệnh xanh, hoặc cho rằng máy bay xanh sẽ không dám ăn hải quân đỏ ở tọa độ 3,1 vì máy bay tấn công tàu chiến sẽ bị cao xạ trên tàu chiến bắn rơi, nghĩa là phải một đổi một. Mặt khác tư lệnh đỏ âm mưu dùng không quân lợi dụng khoảng trống của quân xanh ở bên phải sẵn sàng mở đường bay luồn sâu tấn công tư lệnh xanh

  4        K 7,5> <H 3,1                      H 5,1 _ 2,1

cotrulenh hdah4a_2 cotrulenh hdah4b_2

Tại sao không quân xanh lại chấp nhận hy sinh để  tiêu diệt tàu chiến đỏ?

Ý đồ của tư lệnh xanh tấn công hạm đội quân đỏ đã trở thành hiện thực.

Tại sao hải quân đỏ phải rút vội từ H5,1_2,1 ?

Vì hải quân đỏ mất tàu hộ tống không rút nhanh sẽ bị hải quân xanh ăn. Và nếu mất nốt tàu hải quân đỏ thì ván cờ kết thúc, quân đỏ thua trong trận hải chiến.

      5        H 7,1 _ 6,1                                  H 2,1 _ 2,0

cotrulenh hdah5a_2 cotrulenh hdah5b_2

Tàu hải quân xanh đi từ 7,1 _6,1 để làm gì ?

Để tiếp tục truy đuổi tàu đỏ.

Tại sao tàu hải quân đỏ không ăn tàu hải quân xanh mà lại chạy sang 2,0

Không dám ăn vì ăn tàu chiến xanh ở 6,1 sẽ bị pháo của quân xanh ở tọa độ 8,3 bắn.

  6        H 8,2 _ 6,0                             H 2,0 _ 1,0

cotrulenh hdah6a_2 cotrulenh hdah6b_2

Vì sao hải quân xanh H8,2_ 6,0 ?

Đó thể hiện quyết tâm của tư lệnh xanh sử dụng hạm đội dàn hàng ngang tiến lên truy đuổi tầu đỏ đến cùng.

Vì sao tàu hải quân đỏ đi từ 2,0 _1,0

Vì bị tàu xanh 6,0 đuổi.

  7        H 6,1 _ 3,1                               H 1,0_ 1,2

cotrulenh hdah7a cotrulenh hdah7b

Tại sao tàu hải quân xanh đến 3,1 mà không đến 4,1 hoặc 2,1

Vì đến 4,1 thì bị pháo đỏ ở tọa độ 2,3 ăn. Đến 2,1 thì bị tàu chiến đỏ ăn

Vì sao tàu hải quân đỏ đi từ 1,0 _1,2

Vì không còn con đường nào khác

  8        H 6,0 _ 3,0                            H 1,2 _ 0,2

*       *

cotrulenh hdah8a cotrulenh hdah8b

Vì sao hải quân xanh lướt sóng từ H6,0_3,0 ?

Để tiếp tục chiếu tàu chiến đỏ.

Tàu chiến đỏ vì sao rút xuống tọa độ 0,2

Vì không còn con đường nào khác.

9        H 3,0 _ 1,0                             P 2,3_3,2

cotrulenh hdah9a cotrulenh hdah9b

Hải quân xanh tiếp tục tới 1,0 ?

Để áp sát tàu đỏ để diệt.

Pháo đỏ lên P2,3_3,2 để làm gì?

Để đuổi tàu chiến nhưng đã muộn

 

  10      H3,1 _ 1,1^                               H0,2 !!

cotrulenh hdah10a

Tàu hải quân xanh H3,1_1,1

Hải quân đỏ bị tiêu diệt. Chiến tranh trên biển kết thúc

Ván cờ kết thúc.

Quân đỏ thua.

Bài tập thứ hai         Phi đội quyết thắng

Biên bản trận đấu

Nước    Quân đỏ                     Quân xanh

1:    D4,6_5,6                     K10,8_6,4

2:    L2,6_4,6                     F8,4_7,4

3:    D5,6_5,7                     F8,8_7,8

4:    L4,6_5,6                     C7,9_6,9

5:    K1,4_3,6                     H10,1_6,1

6:    K1,8_3,10                   H6,1@F3,4

7:    K3,10@B7,10             F7,8_7,9

8:    K7,10_11,10>             *11,6_10,6

9:    K11,10_11,8               L9,6_9,5

10    K3,6@D7,6>              *10,6_S10,5

11    K11,8_11,6^                *!!

 

Phân tích trận đấu

1       D4,6_5,6                                   K10,8_6,4
cotrulenh pd1 cotrulenh pd1b

Vì sao quân dân quân đỏ đi từ D4,6_5,6 ?

Cử dân quân đi trước để tạo cơ hội xâm nhập thăm dò phản ứng phía đối phương.

Vì sao không quân xanh 10,8 bay tới tọa độ 6,4

Tư lệnh xanh vẫn hướng mũi tấn công về phía biển như trận trước.

2       L2,6_4,6                                   F8,4_7,4

cotrulenh pd2a cotrulenh pd2b

Vì sao tên lửa đỏ đi từ L2,6_4,6 ?

Tư lệnh đỏ muốn đưa tên lửa phòng không đỏ lên phía trước để tạo lưới lửa đẩy lùi phạm vi hoạt động của không quân xanh.

Vì sao pháo cao xạ xanh lại đi từ F8,4_7,4 ?

Để bảo vệ máy bay xanh ở tọa độ 6,4

Vì sao máy bay xanh không ăn tên lửa đỏ cách có hai đoạn chéo ?

Vì máy bay ăn cao xạ tên lửa thì phải một đổi một. Cao xạ bị diệt thì máy bay cũng bị cháy.

 3          D5,6_5,7                                F8,8_7,8

cotrulenh pd3a cotrulenh pd3b

Vì sao dân quân đỏ tạt ngang sang 5,7

Vì chưa có điều kiện sang sông. Nếu tiến thẳng hay tiến chéo một đoạn đều bị dân quân xanh ăn, nên tạm thời tạt ngang.

Vì sao cao xạ xanh đi tới 7,8

Tư lệnh xanh cũng muốn đẩy lưới lửa phòng không lên.

        4             L4,6_5,6                                 C7,9_6,9

cotrulenh pd4acotrulenh pd4b

Vì sao tên lửa đỏ tiếp tục đẩy lên một cự ly ?

Để uy hiếp máy bay xanh ở tọa độ 6,4. Máy bay xanh chạm vào các tọa độ 5,4   6,5   6,6   7,6   6,7   đều bị cháy.

b:- Vì sao tư lệnh xanh cho công binh lên 6,9 ?

Có thể do bị động hoặc mở mũi tiến công đường bộ.

 5        K1,4_3,6                                H10,1_6,1

cotrulenh pd5a cotrulenh pd5b

Vì sao không quân đỏ từ 1,4 đi 3,6 ?

Hãy thử đoán xem.

Vì sao tư lệnh xanh cho hải quân H10,1 tiến lên 6,1 ?

Tư lệnh xanh vẫn muốn tạo cơ hội tiến công trên biển như trận trước

6           K1,8_3,10                               H6,1@F3,4

*

cotrulenh pd6a cotrulenh pd6b

Vì sao tư lệnh đỏ cho không quân K1,8 bay tới 3,10 ? và tư lệnh xanh ăn cao xạ đỏ  F3,4?

Tư lệnh đỏ rõ ràng muốn mở cánh phải nhưng tư lệnh xanh mải ăn và cũng để mở cánh tạo điều kiện cho máy bay xanh phối hợp tân công vào sâu trận địa quân đỏ nên đã dung pháo hạm tàu H6,1 đứng tại chỗ bắn diệt cao xạ đỏ

7      K3,10@B7,10                             F7,8_7,9

cotrulenh pd7acotrulenh pd7b 

Lợi dụng sai lầm của tư lệnh xanh, tư lệnh đỏ cho máy bay K3,10 ăn quân bộ binh xanh 7,10.

Tư lệnh xanh vội cho cao xạ F7,8 tạt sang 7,9 đuổi máy bay đỏ K7,10

8    K7,10_11,10>                            *11,6_10,6

cotrulenh pd8a cotrulenh pd8b

Nhưng không kịp máy bay đỏ K7,10 đã bay tới 11,10  chiếu tư lệnh.

Tư lệnh xanh lùi lên một đoạn *11,6_10,6

9        K11,10_11,8                                L9,6_9,5

cotrulenh pd9a cotrulenh pd9b

Không quân dỏ đi từ K11,10_11,8 định ăn tên lửa xanh.

Tên lửa xanh vội tạt sang bên 9,5

10        K3,6@D7,6>                          *10,6_S10,5

cotrulenh pd10a cotrulenh pd10b

Không quân đỏ K3,6 ăn dân quân xanh D7,6 và chiếu tư lệnh.

Tư lệnh xanh chạy vào sở chỉ huy S10,5

     11    K11,8_11,6^                *!!

cotrulenh pd11a

Không quân đỏ lướt tới 11,6 chiếu hết. Tư lệnh xanh bị thua.

Bài tập thứ ba   

    Trận chiến trên không Bắt sống máy bay

          Biên bản trận đấu 

Nước               Quân xanh                          Quân đỏ

1                  C7,9_6,9                          K1,8_ 3,6

2                  H 10,1 _ 6,1                     K1,4_2,5

3                  H6,1@F3,4                      K2,5><H.6,1

4                  B7,2_6,2                          H3,2_5,0

5                  D7,6_6,6                          H1,1_5,1

6                  C7,3_7,2                          K3,6@B7,10

7                  K10,8_7,8                        K7,10 _11,10>

8                  *11,6_10,6                       K11,10@T8,7

9                  K7,8_9,10 ^                     K11,10 !!

Phân tích trận  đấu 

1                  C7,9_6,9                          K1,8_ 3,6

cotulenh batmbay1a cotulenh batmbay1b

Thử phán đoán ý đồ chiến thuật của hai bên

  2         H 10,1 _ 6,1                          K1,4_2,5

cotulenh batmbay2a cotulenh batmbay2b

Tư lệnh xanh vẫn có hướng mở mặt trận trên biển nên cho H 10,1 tới 6,1

Tư lệnh đỏ cho không quân K1,4 tới 2,5 sẵn sang tiêu diệt tàu chiến xanh

  3       H6,1@F3,4                          K2,5><H.6,1

cotulenh batmbay3a cotulenh batmbay3b 

Hải quân xanh ăn cao xạ đỏ F3,4 nhằm chọc thủng bức tường lửa của bên đỏ

Không quân đỏ K2,5 lập tức tiêu diệt tàu chiến xanh H6,1. K2,5 cũng bị cháy. Một đổi một.

  4         B7,2_6,2                              H3,2_5,0

cotulenh batmbay4acotulenh batmbay4b

Bị mất tàu chiến tư lệnh xanh vội điều bộ binh trấn giữ bờ biển.

Hải quân đỏ triển khai phản công cho H3,2tới 5,0

  5         D7,6_6,6                              H1,1_5,1

cotulenh batmbay5acotulenh batmbay5b

Tư lệnh xanh cho dân quân tiến lên thăm dò đối phương D7,6_6,6

Hải quân đỏ H1,1 lướt song tới 5,1 dàn hang ngang chuẩn bị mở mặt trận biển.

  6       C7,3_7,2                                    K3,6@B7,10

cotulenh batmbay6acotulenh batmbay6b

Tư lệnh xanh cho công binh tạt sang trấn giữ bờ biển.

Hai tàu chiến đỏ không dám ăn bộ binh xanh và công binh xanh, vì ăn hai quân ở ngay bờ biển thì buộc phải thế chỗ và sẽ bị quân xanh ăn trả mất tàu chiến ngay. Đó là một cách phòng thủ rất thông minh của tư lệnh xanh.

Hướng tấn công biển bị chặn lại, tư lệnh đỏ cho không quân K3,6 ăn bộ binh xanh B7,10. Một ý đồ mạo hiểm.

  7      K10,8_7,8                             K7,10 _11,10>

cotulenh batmbay7acotulenh batmbay7b 

Tư lệnh xanh cho không quân xanh 10,8 bay tới 7,8 đối đầu với máy bay đỏ K7,1

Máy bay đỏ không dám ăn vì không quân xanh có cao xạ đứng bên bảo vệ,

Không quân đỏ K7,10 vội lao thẳng tới 11,10 chiếu tư lệnh, hòng sau khi chiếu tư lệnh trở thành máy bay anh hung, máy bay tang hình sẽ tung hoành phá hậu phương đối phương.

  8       *11,6_10,6                             K11,10@T8,7

cotulenh batmbay8acotulenh batmbay8b 

Tư lệnh xanh vội lui tới 10,6.

Không quân đỏ 11,10 ăn xe tăng T8,7

  9         K7,8_9,10 ^                           K11,10 !!

cotulenh batmbay9acotulenh batmbay9b

Không quân xanh 7,8 bay tới 9,10 chiếu không quân đỏ K11,10

K11,10 đi tới tọa độ nào cũng bị diệt. Hãy kiểm nghiểm điều đó.

Các bạn thử xem không quân đỏ liệu có đường nào thoát?!

Quân đỏ mất nốt máy bay thứ hai. Quân đỏ thua mặt trận trên không.

Ván cờ kết thúc.

*

*            *

Bài tập thứ tư         Bắt sống tàu chiến

Biên bản trận đấu

Nước                  Quân đỏ         Quân xạnh

1-                                          H1,1_5,1           H10,1_7,1

2-                                          H3,2_5,0           K10,4_9,4

3-                                          H5,1_5,4           H7,1_6,0

4-                                          H5,4@F8,4       K9,4><H5,0

5-                                          H5,4@D7,6      C7,3_6,3

6-                                          H5,4@T8,7       P9,3_7,3

7-                                          H5,4@B7,2      C6,3_6,4^

8-                                          H5,4!!!

1-                    H1,1_5,1                        H10,1_7,1                                    

 cotrulenh batsong taucotrulenh batsong tau 1b

Hải quân đỏ từ tọa độ H1,1 lướt sóng tới 5,1. Tại đây hải quân đỏ có thể phát huy hỏa lực trên nhiều hướng, nhưng mục tiêu đầu tiên là nhằm tiêu diệt quân cao xạ xanh hoặc công binh xanh.

Hải quân xanh từ tọa độ H10,1 tới ngay tọa độ 7,1 nghênh chiến. Tại sao H10,1 lại dừng ở tọa độ 7,1? Vì ở đó vừa uy hiếp được hải quân đỏ H5,1 ngăn không cho H5,1 ăn cao xạ F8,4… vừa có tàu chiến xanh H8,2 và bộ binh B7,2 bảo vệ.

2-                H3,2_5,0                              K10,4_9,4                                                 

 cotrulenh batsong tau 2acotrulenh batsong tau 2b

Hải quân đỏ H3,2 lên tọa độ 5,0 cùng H5,1 dàn hàng ngang chuẩn bị mở chiến dịch tấn công trên biển

Không quân xanh K0,4 bay tới tọa độ 9,4 nhằm tới mục tiêu hải quân đỏ H,5,0

             3-           H5,1_5,4                         H7,1_6,0                                               

 cotrulenh batsong tau 3acotrulenh batsong tau 3b

Hải quân đỏ H5,1 mạo hiểm cơ động sâu vào sông tại tọa độ 5,4. Tại vị trí này hải quân đỏ có lợi thế tha hồ nhằm các mục tiêu của đối phương sâu trong đất liền. (xem hình vẽ)

Hải quân xanh H7,1 cơ động chéo tới tọa độ 7,0 với ý đồ bí mật tạo thế bao vây hải quân đỏ H5,4

 

     4-    H5,4@F8,4                            K9,4><H5,0                                               

cotrulenh batsong tau 4acotrulenh batsong tau 4b

Hải quân đỏ H5,4 tiêu diệt cao xạ xanh F8,4

Không quân xanh K9,4 dũng cảm chấp nhận hy sinh ( 1 đổi 1) diệt tàu chiến đỏ H5,0. Mất tàu hộ tống H5,0 tàu chiến đỏ H5,4 sa vào vòng vây khép kín của quân xanh

   5-            H5,4@D7,6                     C7,3_6,3                                             

 cotrulenh batsong tau 5acotrulenh batsong tau 5b

Chưa biết cách nào thoát, hải quân đỏ H5,4 ăn dân quân xanh D7,6.

Tư lệnh xanh cho công binh xanh C7,3 tiến lên tọa độ 6,3 vây chặt hải quân đỏ.

      6-          H5,4@T8,7                       P9,3_7,3

 cotrulenh batsong tau 6a  cotrulenh batsong tau 6b

Hải quân đỏ H5,4 điên cuồng diệt tiếp xe tăng xanh T8,7

Pháo binh xanh P9,3 cơ động lên 7,3 xiết chặt thêm vòng vây

7-       H5,4@B7,2                                 C6,3_6,4^                                                   

 cotrulenh batsong tau 7acotrulenh batsong tau 7b

Hải quân đỏ tiếp tục diệt bộ binh xanh B7,2

Công binh xanh C6,3 dũng cảm xông tới tọa độ 6,4 chiếu hết hải quân đỏ

                8-         H5,4!!!                                                                       

cotrulenh batsong tau 8a

         Trân trọng gửi cộng đồng, những người có tầm nhìn, có tiềm năng, có tấm lòng với môn thể thao trí tuệ mang màu cờ sắc áo Việt Nam: cờ tư lệnh.

—————

Cờ, môn thể thao trí tuệ, có nguồn gốc từ Sa-tu-ran-ga Ấn độ, sang châu Âu thành cờ Vua, sang Trung Quốc thành cờ Tướng, sang Việt Nam sẽ là cờ Tư lệnh, tạị sao không? Trong chiến tranh chống Mỹ, là tiểu đoàn trưởng pháo 130mm tại mặt trận Quảng Trị năm 1972, hình ảnh những cái chết thương tâm của một số chiến sỹ chỉ vì thiếu kiến thức cơ bản về quân sự, cứ ám ảnh, thôi thúc tôi với kinh nghiệm chiến đấu trọn đời, phải làm được điều gì đó bằng hình thức giải trí góp phần phổ cập kiến thức cơ bản về quân sự cho cộng đồng ngay trong thời bình, để khi chiến tranh xảy ra thế hệ trẻ sẽ vững vàng trước mọi thử thách, sẽ là những chiến sỹ giỏi, những chỉ huy giỏi, tư lệnh giỏi bảo vệ nền độc lập thiêng liêng của Tổ quốc.

Cờ vua, cờ tướng ngàn năm qua vẫn mấy con cờ: tướng sỹ tượng xe pháo mã tốt, mang dấu ấn của lịch sử chiến tranh thời xa xưa, vẫn cố hữu cái bàn cờ mang dấu ấn của trái đất vuông, vô cảm với lịch sử chiến tranh anh hùng của quân dân ta, vô cảm với những  biến động lớn lao của thời đại đang diễn ra từng ngày. Chính bởi thế khi cờ Tư lệnh ra đời, bản quy tắc đầu tiên xuất hiện trên mạng toàn cầu (2010), chỉ sau một tuần tôi đã nhận được điện thoại từ đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức nói có một người Đức rất thích môn cờ này và xin được phỏng vấn tác giả để đăng tải trên truyền thông CHLB Đức.

Sau một tháng nghiên cứu rất kỹ luật chơi, tiến sỹ luật, Rene Gralla nhà nghiên cứu cờ quốc tế có thâm niên hai mươi năm đã gửi tới tôi 32 câu hỏi đầy ấn tượng và tôi đã trả lời đầy thuyết phục. Mở đầu bài phỏng vấn, Rene Gralla viết: “Tôi đã đọc kỹ trò chơi cờ Tư lệnh cực kỳ ấn tượng và có tầm nhìn này của ông qua trang web vietnamchess.com, tôi muốn không những chỉ giới thiệu trò chơi tuyệt vời này đến những người hâm mộ môn cờ nói riêng mà tới cả những người đam mê những trò chơi mang tính chiến lược nói chung”.

Cờ tư lệnh đã nhanh chóng có mặt tại Hamburg, Jürgen Woscidlo, giáo viên bộ môn cờ tại trường Grumbrechtstrasse Hamburg viết: “…Tôi tin tưởng rằng, loại cờ này sẽ chinh phục được nhiều trái tim bởi vì nó có sự cộng sinh và đồng thời cũng là cầu nối giữa thể thao tự do với huấn luyện quân sự và chiến tranh… Học sinh rất hứng thú về trò chơi của ông. Tôi nghĩ rằng trò chơi do ông phát triển có thể là môn cờ có tính cách mạng”.

Nguyễn Chí Quang Bác sỹ toàn khoa CHLB Đức. Schiffbeker Weg 80. 22119 HAMBURG viết: “…Tôi rất hãnh diện và hân hạnh được làm quen với ông với dự án Cờ tư lệnh . Thế giới Cờ sẽ có thêm một CỜ TƯ LỆNH mới do một người Việt Nam nghĩ ra, thật là hiếm quí, điều này tôi có đề nghị tiến sỹ DR Gralla  tìm cách đưa vào sách GUINESS  Book của những chuyện kỳ lạ  trên thế giới…

Thư của Joseph White Hoa Kỳ, người quản lý thư viện Ector County Library Odessa/Midland, Texas: “…Cuối cùng thì tôi tìm thấy Cờ tư lệnh của anh một cách trùng hợp khi đang tìm hiểu trên Internet những loại cờ khác nhau. Tôi thích bộ cờ của anh bởi nhiều lý do. Anh sử dụng biển cùng với thủy quân và một dòng sông gần giống với cờ Tướng. Những điểm khác với phiên bản Hong Kong của cờ tướng (Shong Chee) thực sự làm tôi cực kì thích thú… Từ những tìm hiểu của tôi, nguồn gốc của cờ được tranh luận rất sôi nổi ở phương Tây. Rất nhiều học sinh chơi cờ ủng hộ rằng nguồn gốc của cờ là từ phương Đông (Trung Quốc hay có liên quan tới nền văn hóa đất nước của anh) hơn là từ Ấn Độ hay Ba Tư …

Báo Neues Deutschland viết: “…Vị đại tá đã về hưu này đặt ra cho mình một mục tiêu mới. Ông ấy mong muốn khôi phục lại niềm yêu thích môn cờ ở giới trẻ, những người mải mê với mạng xã hội trực tuyến và các trò chơi điện tử… Chắc hẳn đa số mọi người như ông sẽ để cho mọi thứ trôi đi nhàn hạ hơn. Nhưng không, vị đại tá về hưu này đã đưa dự án khác của mình thêm nhiệm vụ: ông muốn giũ lớp bụi của những trận đánh hào hùng và một lần nữa khiến cho bọn trẻ con thời hiện đại thêm tò mò, những đứa mà thường ngày chỉ thích kết nối trực tuyến trên mạng và tổ chức trận đánh của chúng trong không gian ảo qua những cái nhấp chuột…. Trò chơi trí tuệ này như một gia sư làm sống lại môn “Lịch sử chán ngắt” mà nhiều học sinh ghét cay ghét đắng trong bụng?!

Rick Knowlton” Nhà chuyên doanh các loại cờ ở Hoa Kỳ (Ancientchess)  viết: “Trò chơi rất thú vị. Tôi sẽ rà lại tất cả thông tin tôi có hiện nay và làm một quyển luật chơi tốt nhất mà tôi có thể. Tôi sẽ dành thời gian cho Cờ Tư Lệnh và khiến nó được biết đến rộng rãi hơn ở phương Tây” và Rick đã đặt mua ngay một số bộ cờ với giá 50USD/bộ.

Nhà nghiên cứu Lê Đỗ Huy viết:  “… Hàm lượng sáng tạo (về trí óc) là cực cao. Cần thời gian, tâm huyết, và trí tuệ để đánh giá cái game này (chữ trò chơi trong tiếng Anh là rất nghiêm chỉnh, không như trong tiếng Việt). Do dân tộc thiếu nền triết học (cháu không bàn những hệ tư tưởng chính trị) – điều này (thiếu triết) Hồ Chí Minh từng chỉ ra -, và do  lỗi hệ thống giáo dục hiện tại, cháu nghĩ trò chơi như  Cờ tư lệnh rất cần thiết, rất đúng lúc. Vì giới trẻ hiện nay thiếu thói quen tư duy theo một trình tự khoa học. Cờ tư lệnh giúp các em tính trước nhiều nước, và sử dụng các phương tiện hiện đại hơn là pháo – mã – tốt, vì thế, nó thật là có ích… Cháu muốn mình trẻ hơn, đỡ bận hơn, để góp phần promote trò chơi này trong thiếu niên. Cháu nghĩ chưa nhiều người đánh giá được vai trò của Cờ tư lệnh trong hình thành nếp tư duy khoa học, làm nền cho các cơn bão trí tuệ (brain storm) của con cháu của bộ đội Cụ Hồ, từng đánh thắng, trước hết, nhờ cái đầu… (Mỗi lần đọc câu “lạc nước hai xe…:”, cháu lại nhớ cuộc (buộc Bông Lau) nhô lên để tìm kiếm một CampCaroll nữa. Cờ tư lệnh sẽ giúp bọn trẻ đỡ mắc ấu trĩ tả khuynh, vì chúng sẽ chính là những tư lệnh về sau. Ý ngoài lời).

Lời bình của nhà nghiên cứu dân gian Vân Hạc: “Môn cờ tư lệnh với tôi trước hết khẳng định đây là sản phẩm trí tuệ Việt có được qua bốn ngàn năm lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm bảo vệ đất nước. Điểm nổi bật của cờ tư lệnh là mang chất trí tuệ Việt, kết hợp nhuần nhuyễn chất dân gian với hơi thở đương đại. Nó phù hợp với mọi lứa tuổi, mang màu sắc Việt, có đội quân tóc dài, có sông có núi có biển, có trời, có tất cả địa hình địa vật mà Việt Nam có. Trong chiến tranh ta đã huy động sức mạnh toàn quân toàn dân như thế nào thì trong cờ này thể hiện được điều đó. Rất thú vị là khi chơi cờ này người ta bị say mê cuốn hút bởi người chơi có điều kiện sáng tạo thêm rất nhiều thế cờ hay.

Thưa các bạn, có người hỏi tôi sao lại đặt tên là cờ Tư lệnh, tôi trả lời: Tướng chỉ là hàm, người chỉ làm văn nghệ, cũng có thể là tướng. Còn tư lệnh là nói đến vai trò chỉ huy trực tiếp, vai trò người tổ chức tạo nên thắng lợi ngoài chiến trường, là nói đến lớp người mà đất nước đang rất cần để bảo vệ vững chắc nền độc lập thiêng liêng của Tổ quốc.

Vì sao dư luận cộng đồng thế giới và trong nước rất hoan nghênh môn cờ mới này, vì nó làm thay đổi cách nhìn nhận, ý thức hệ tư tưởng, thay đổi cách chơi cố hữu, nó gắn với thiên nhiên, gắn với lịch sử, gắn với hơi thở và nhịp sống, tiết tấu thời đại. Bàn cờ không đơn điệu chỉ có vùng đất như trước mà có cả vùng trời, vùng biển, có cả sông, ngầm. Quân cờ không còn mãi là tướng sỹ tượng xe… mà là các quân binh chủng hiện đại, trong đó có cả dân quân tóc dài. Cách đi và ăn quân đối phương rất thoáng, không chỉ rập khuôn, “ăn là phải thế chỗ” mà khi quân trong đất liền đấu với quân ngoài biển hoặc ngược lại thì khi ăn quân không phải thế chỗ, nghĩa là được phép đứng tại chỗ ăn quân. Đặc biệt các quân còn có thể cõng nhau đi (tàu chiến cõng máy bay, xe tăng máy bay cõng bộ binh,  công binh cõng pháo binh qua sông… ) điều này chưa có tiền lệ trong tất cả các loại cờ đã có trước đây.

Qua thực tế giảng dậy trong một số trường tiểu học, trung học ở Hà Nội, trong trung tâm Huấn luyện Quân sự Miếu Môn, trong trường đại học Chính trị ở Bắc Ninh, trong lớp tập huấn cờ tư lệnh Liên đoàn cờ Việt Nam tổ chức tại Đà Lạt cho các đại biều ngành văn hóa và giáo dục… có thể khẳng định tính trí tuệ, tính giải trí và tính phổ cập của môn cờ. Cờ tư lệnh đã được Liên đoàn cờ tổ chức thành công Hội thi cờ tư lệnh cấp cơ sở đầu tiên tại THCS Ban Mai quân Hà Đông và đã dành bộ huy chương đầu tiên cho môn cờ này. Trường đại học Chính Trị cũng đang chuẩn bị để thời gian tới tổ chức hội thi cờ tư lệnh nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân… Trong năm 2015 chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước sẽ có hội thi toàn quốc đầu tiên cờ tư lệnh, sẽ có hội thảo khoa học về môn cờ này. Cuốn sách Cờ tư lệnh Trí tuệ-Thời đại cũng sắp được phát hành tại Việt Nam và bản ngoại ngữ tại Hoa Kỳ. Luật chơi cờ tư lệnh đã được phổ biến bằng bốn thứ tiếng trên mạng toàn cầu, tiếng Anh, Đức, Nga, Trung. Và môn cờ cũng nằm trong dự kiến phát triển thành phong trào rộng lớn đủ điều kiện tham gia Seagames khi Việt Nam đăng cai.

Tuy nhiên tác giả đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, về tuổi tác (đã 83 tuổi) mà bản thân không thể đủ sức khắc phục, nhất thiết phải nhờ cậy cộng đồng, nhờ cậy tầm nhìn và trách nhiệm của các tổ chức nhà nước, nhờ cậy tấm lòng của các đại gia, các mạnh thường quân chung tay góp sức xây dựng và phát triển cờ tư lệnh.

Hãy chung tay góp sức chắp cánh cho cờ tư lệnh, cờ trí tuệ Việt Nam, bay cao bay xa tới chân trời Olympia.

Hà Nội ngày 15 tháng 2 năm 2014

Tác giả cơ tư lệnh

Đại tá Nhà văn Nguyễn Qúi Hải

 

Dư luận cộng đồng về môn cờ trí tuệ mới của Việt Nam: Cờ tư lênh.

* Tiến sỹ René Gralla chuyên gia cờ tướng, cờ vua quốc tế. Tôi đã đọc về trò chơi Cờ Tư Lệnh cực kỳ ấn tượng và có tầm nhìn này của ông qua trang web vietnamchess.com, tôi muốn không những chỉ giới thiệu trò chơi tuyệt vời này đến những người hâm mộ môn cờ nói riêng mà tới cả những người đam mê những trò chơi mang tính chiến lược nói chung. (Trang web Chessbase.de và tờ báo hàng ngày “Neues Deutschland“. Toàn văn 32 câu phỏng vấn có trên trang “haiduongblog.blogsopt.com” và “cotulenh.com”) RENE`_6625 Tiến sỹ René Gralla * Nguyễn Chí Quang Bác sỹ toàn khoa CHLB Đức. Schiffbeker Weg 80. 22119 HAMBURG viết“… Tôi rất hãnh diện và hân hạnh được làm quen với ông với dự án Cờ tư lệnh . Thế giới Cờ sẽ có thêm một CỜ TƯ LỆNH mới do một người Việt nam nghĩ ra thật là hiếm quí, điều này tôi có đề nghị tiến sỹ DR Gralla  tìm cách đưa vào sách GUINESS  Book của những chuyện kỳ lạ  trên thế giới…

cotulenh 4

* Jürgen Woscidlo, giáo viên bộ môn cờ tại Hamburg viết: …Tôi tin tưởng rằng, loại cờ này sẽ chinh phục được nhiều trái tim bởi vì nó có sự cộng sinh và đồng thời cũng là cầu nối. Một cuộc chiến tranh và cầu nối giữa thể thao tự do và huấn luyện quân sự.…Học Sinh rất hứng thú về trò chơi của Ông. Tôi nghĩ rằng trò chơi do Ông phát triển có thể là môn cờ có tính cách mạng *Thư của Joseph White bang Texas, Hoa Kỳ người quản lý một thư viện lớn … Cuối cùng thì tôi tìm thấy Cờ tư lệnh của anh một cách trùng hợp khi đang tìm hiểu trên Internet những loại cờ khác nhau. Tôi thích bộ cờ của anh bởi nhiều lý do. Anh sử dụng biển cùng với thủy quân và một dòng sông gần giống với cờ Tướng. Những điểm khác với phiên bản Hong Kong của cờ tướng (Shong Chee) thực sự làm tôi cực kì thích thú. …Từ những tìm hiểu của tôi, nguồn gốc của cờ được tranh luận rất sôi nổi ở phương Tây. Rất nhiều học sinh chơi cờ ủng hộ rằng nguồn gốc của cờ là từ phương Đông (Trung Quốc hay có liên quan tới nền văn hóa đất nước của anh) hơn là từ Ấn Độ hay Ba Tư … *Rick Knowlton” Nhà chuyên doanh các loại cờ ở Hoa Kỳ “Ancientchess” : Trò chơi rất thú vị. Tôi sẽ rà lại tất cả thông tin tôi có hiện nay và làm một quyển luật chơi tốt nhất mà tôi có thể. Tôi sẽ dành thời gian cho Cờ Tư Lệnh và khiến nó được biết đến rộng rãi hơn ở phương Tây

rick knowlton ancient chess

* Báo “Neues Deutschland“.viết: Vị đại tá đã về hưu này đặt ra cho mình một mục tiêu mới. Ông ấy mong muốn khôi phục lại niềm yêu thích môn cờ ở giới trẻ, những người mải mê với mạng xã hội trực tuyến và các trò chơi điện tử. Đại tá Nguyễn Quý Hải (áo vàng) ngồi giữa trong chuyến thăm lại chiến trường Quảng Trị Chắc hẳn đa số mọi người như ông sẽ để cho mọi thứ trôi đi nhàn hạ hơn. Nhưng không, vị đại tá về hưu này đã đưa dự án khác của mình thêm nhiệm vụ: ông muốn giũ lớp bụi của những trận đánh hào hùng và một lần nữa khiến cho bọn trẻ con thời hiện đại thêm tò mò, những đứa mà thường ngày chỉ thích kết nối trực tuyến trên mạng và tổ chức trận đánh của chúng trong không gian ảo qua những cái nhấp chuột…. Trò chơi trí tuệ này như một gia sư làm sống lại môn “Lịch sử chán ngắt” mà nhiều học sinh ghét cay ghét đắng trong bụng?! ancient

Dư luận trong nước với môn cờ tư lệnh

      *Lời bình nhanh của Lê Đỗ Huy với cờ tư lênh.  …  Cháu đã đọc lướt các nội dung trong sách. Cháu nghĩ hàm lượng sáng tạo (về trí óc) là cực cao. Cần thời gian, tâm huyết, và trí tuệ để đánh giá cái game này (chữ trò chơi trong tiếng Anh là rất nghiêm chỉnh, không như trong tiếng Việt). Do dân tộc thiếu nền triết học (cháu không bàn những hệ tư tưởng chính trị) – điều này (thiếu triết) Hồ Chí Minh từng chỉ ra -, và do  lỗi hệ thống giáo dục hiện tại, cháu nghĩ trò chơi như  Cờ tư lệnh rất cần thiết, rất đúng lúc. Vì giới trẻ hiện nay thiếu thói quen tư duy theo một trình tự khoa học. Cờ tư lệnh giúp các em tính trước nhiều nước, và sử dụng các phương tiện hiện đại hơn là pháo – mã – tốt, vì thế, nó thật là có ích. Cháu muốn mình trẻ hơn, đỡ bận hơn, để góp phần promote trò chơi này trong thiếu niên. Cháu nghĩ chưa nhiều người đánh giá được vai trò của Cờ tư lệnh trong hình thành nếp tư duy khoa học, làm nền cho các cơn bão trí tuệ (brain storm) của con cháu của bộ đội Cụ Hồ, từng đánh thắng, trước hết, nhờ cái đầu. (Mỗi lần đọc câu “lạc nước hai xe…:”, cháu lại nhớ cuộc (buộc Bông Lau) nhô lên để tìm kiếm một CampCaroll nữa. Cờ tư lệnh sẽ giúp bọn trẻ đỡ mắc ấu trĩ tả khuynh, vì chúng sẽ chính là những tư lệnh về sau. Ý ngoài lời).

*Lời bình của nhà nghiên cứu dân gian Vân Hạc Môn cờ tư lệnh với tôi trước hết khẳng định đây là sản phẩm trí tuệ Việt có được qua bốn ngàn năm lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm bảo vệ đất nước. Điểm nổi bật của cơ tư lệnh là mang chất trí tuệ Việt, kết hợp nhuần nhuyễn chất dân gian với hơi thở đương đại. Nó phù hợp với mọi lứa tuổi, mang màu sắc Việt, có đội quân tóc dài, có sông có núi có biển, có trời, có tất cả địa hình địa vật mà Việt Nam có. Trong chiến tranh ta đã huy động sức mạnh toàn quân toàn dân như thế nào thì trong cờ này thể hiện được điều đó. Rất thú vị là khi chơi cờ này người ta bị say mê cuốn hút bới người chơi có điều kiện sáng tạo thêm rất nhiều thế cờ hay.

*Thư của bạn Đinh Tùng Giang viết: …Đã từ lâu cháu cũng hình dung ra một loại hình cờ riêng phù hợp với Việt Nam đồng thời mang tính thời đại. Nhưng rất tiếc, do trình độ có hạn nên mọi việc mới chỉ dừng lại là mong muốn. Hôm nay, đọc trên Báo Đất Việt có giới thiệu về Cờ Tư Lệnh của Bác cháu rất đỗi kinh ngạc và thán phục Bác. Từ sự kinh ngạc, thán phục đó thôi thúc cháu tìm hiểu và nghiên cứu loại hình cờ mới này. Tuy nhiên, sau rất nhiều công sức tìm kiếm trên mạng cháu vẫn chưa hình dung ra được cách chơi cờ. Đây có lẽ chính là nguyên nhân để Cờ Tư Lệnh chậm phổ biến như hiện nay mà đáng ra nó được rất nhiều người mê mẩn nó vì tính thời đại và sự biến hóa của loại hình cờ (Cờ tướng biến hóa 10, cờ vua biến hóa 100, cờ vây biến hóa 1000, cờ tư lệnh biến hóa????).   Các giáo viên cấp 2,3 tỉnh Vĩnh Long dự lớp tập huấn cờ tư lệnh, tại Đà Lạt mùa xuân năm 2013

* Minh Trường người con của đất phương Nam Vĩnh Long viết Lúc còn học ở trên trường thời gian rảnh cháu cùng bạn học rất thích chơi cờ vua, vì đây là một môn thể thao trí tuệ. Tình cờ hôm nay khi cháu lên mạng để tìm thông tin việc làm, lại phát hiện ra loại cờ mới. Cháu thấy đây là loại cờ mới, rất tuyệt vời, vì đây là cờ Made in Viet Nam. … ở Ủy ban xã gần nhà cháu  có 6 người cũng rất thích loại cờ này. Sáng nay công an huyện lên làm việc với xã, họ vào quán cháu uống nước, cũng rất quan tâm loại cờ này. Họ mong cháu tập thành thục sẽ phố biến lại cho cơ quan họ chơi. Câu lạc bộ dưỡng sinh ở khu di tích cũng vậy. Họ mong muốn được tập dưỡng sinh vừa được vừa được tham gia môn thể thao trí tuệ.

cotulenh 9

*Thiếu tá Hồ Sỹ Hòa trợ lý thể thao Vùng 3 Hải quân đại diện lớp học tại trung tâm Miếu Môn viết:     Trung tâm Miếu Môn với cờ tư lệnh “…Em và mọi người cảm nhận môn cờ rất mới lạ và trí tuệ, đặc biệt là rèn luyện tính sáng tạo và thao lược của sỹ quan trẻ. Chúng em rất cảm ơn Thầy đã cống hiến và sáng tạo ra môn cờ này.”

cotulenh dhct

Thiếu tướng Nguyễn Đình Thắng và Hồ Xuân Tiến trường đại học Chính trị rất quan tâm tới mon cờ tư lệnh

Lê Duy Cương Mình lâu nay cũng muốn chơi 1 loại cờ sao cho huy động toàn bộ óc chiến lược có thể chia quân tấn công phòng thủ bày binh bố trận như 1 tổng tư lệnh thực thụ mà ko nhàm chán như cờ tướng, cờ vua với lối chơi đơn điệu, nay nhờ bác Hải phát minh ra 1 loại cờ mới vừa đúng ý thích của mình thật hay quá, hơn nữa lại là cờ của chính Việt Nam mình sáng tạo thì còn gì bằng.

* Cảm tưởng của thầy Hiệu trưởng trường THCS Phú Diễn (trích) … Xin trân trọng cảm ơn Thầy đã sáng tạo ra môn cờ tư lệnh, môn cờ rất trí tuệ, hấp dẫn, có tính giáo dục cho học sinh về nghệ thuật, về thao lược…  Cờ tư lệnh giúp cho học sinh nhà trường có một sân chơi trí tuệ và giáo dục truyền thống…

* Cảm tưởng của cô Hiệu trưởng trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu … Cờ tư lệnh là môn cờ mang đậm tính trí tuệ cao, đặc biệt mang dấu ấn lịch sử… Thông qua cờ tư lệnh tôi thấy các cháu hào hứng sôi nổi thích thú. Xã hội ngày nay công nghệ thông tin bùng nổ, các cháu sa vào chơi game, chơi trò chơi ảo trên mạng nhiều. Môn cờ tư lệnh mang đậm tính dân tộc, tôi hy vọng phần nào giúp các cháu ý thức tự tôn tự hào dân tộc

* Trong bài: Người thổi hồn đất nước vào Cờ Tư lệnh, Vân Thùy viết “Chỉ cần tìm kiếm cụm từ “Cờ Tư Lệnh” trên google, sau 0,23 giây đã cho ta vô số kết quả liên quan đến nó. Con số này phần nào cho thấy mức độ quan tâm, sức ảnh hưởng nhất định của môn thể thao trí tuệ Cờ Tư Lệnh đối với quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được tác giả của trò chơi mang nhiều ý nghĩa này lại là một nghệ sỹ có tâm hồn lãng mạn. “

* Cờ “Tư lệnh” – huy động sức mạnh toàn dân bảo vệ đất nước Nếu như Cờ Tướng, Cờ Vua huy động sức mạnh của người và phương tiện chiến tranh để bảo vệ “ngai vàng”, thì Cờ Tư lệnh do đại tá – nhà văn Quí Hải phát minh và được cấp bằng sáng chế lại huy động sức mạnh toàn dân và toàn quân dưới sự lãnh đạo của “Tư lệnh” để bảo vệ đất nước. Đây là môn thể thao – sản phẩm trí tuệ được bắt nguồn từ một dân tộc yêu chuộng hòa bình và biết cách bảo vệ hòa bình, góp phần tạo nên bản lĩnh chỉ huy cho lớp trẻ. …Sau khi Đại tá, nhà văn Quí Hải trao tặng sách và bộ quân cờ TƯ LỆNH cho Viện bảo tàng LSQĐVN, Đại tướng Phạm Văn Trà có mặt khi đó rất hoan nghênh, đánh giá cao ý nghĩa và sức hấp dẫn của môn cờ mới này. Đại tướng mong muốn môn cờ này mau chóng được các cơ quan, đơn vị các cấp tạo điều kiện để cờ được phổ cập đến cộng đồng, đến toàn quân, nhất là trong các trường Quân sự.   

* Huy chương vàng, bạc, đồng đầu tiên đã đến với học sinh THCS trong hội thi cờ tư lệnh cấp cơ sở đầu tiên tổ chức tai trường Ban Mai quận Hà Đông.

IMG_2605 - CopyIMG_2606 - Copy

* Một số ý kiến đề xuất đổi tên cờ tư lệnh thành cờ Võ Nguyên Giáp.
Buu Ta

Moi nguoi oi hay choi va cam nhan tro choi mang thuong hieu viet nam nhe do dai ta nguyen quy hai sag tac de tuong nho dai tuong vo nguyen giap nguoi anh ca cua dan toc viet nam

Buu Ta đã viết: og chau co y kien nen doi ten co tu lenh thanh co dai tuong vo nguyen giap

A Hard-Smart Working Person A đã viết: vậy đổi tên là Cờ Võ Nguyên Giáp đi bác Hải Nguyễn Quý A Hard-Smart Working Person đã nhắc đến bạn trong một bình luận. A đã viết: “Theo cháu nghĩ, sẽ rất ý nghĩa và cũng là một món quà thay lời cảm ơn cống hiến của Võ Đại Tướng cho cả dân tộc ta khi Bác Hải Nguyễn Qúy đổi tên Cờ Tư Lệnh thành Cờ Võ Nguyên Giáp.” Mai Mèo Theo cháu nghĩ Cờ tư lệnh bao hàm cả Quân đội nhân dân Việt Nam, lòng yêu mến Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn trong lòng nhân dân và một phần hơi thở Đại tướng có trong môn tư lệnh này…vậy ta có thể gọi 2 tên được mà… 19 Tháng 10 lúc 16:29 thông qua di động · Thích

Bạn nào muốn xem online trọn bộ phim truyện Vàng (28 tập) tác giả Quý Hải, đạo diễn Thiên Lộc (HTV7) đã phát, xin mời vào trang youtube 
Chờ trang youtube hiện lên đánh tiếp chữ phim Vàng vào ô tìm kiếm.

Hoa môi

 

Đường vào trận

Trên triền đồi sám đen

 

Dưới một gốc cây bom thù phạt ngang

Bỗng nở một bông hoa

Bông hoa hình đôi môi

 

Bông hoa hình đôi môi

Trên căn hầm sập đổ

Vài nén nhang cháy dở

Bùng cháy trong hồn tôi

Bùng cháy trong hồn tôi

 

Đường vào trận

Trên triền đồi sám đen

Dưới một gốc cây bom thù phạt ngang

Bỗng nở một bông hoa

Bông hoa hình đôi môi

 

Đôi môi chị giao liên

Vương vương anh bộ đội

Tình yêu chớm bén lửa

Bùng cháy trong hồn tôi

Bùng cháy trong hồn tôi

 

Cháy trong hồn tôi

 

Trở lại chiến trường tìm bông hoa môi

Hoa môi đâu rồi ký ức của tôi

Hoa môi đâu rồi con đường vào trận

Chân nhang cháy dở bùng cháy trong tôi

Hoa môi đâu rồi tuổi trẻ của tôi con đường máu lửa

Ai nhớ ai quên

Đâu rồi đâu rồi những hố bom xưa

Tôi như lạc lối giữa ngàn trùng xanh

 

Dập dìu bến đợi nụ hôn trên môi

Hoa môi đây rồi ký ức của tôi

Hoa môi đây rồi con đường trảy hội

Môi ai bén lửa thổi chấy tim tôi

Hoa môi đây rồi tuổi trẻ của tôi thiên đường các bạn

Ai nhớ ai quên

Đây rồi đây rồi triệu dóa hoaa môi

Tôi như lạc lối giữa biển tình yêu.     

 

                                         Qúi Hải

 

Ca khúc có lưu trong trung tâm bản quyền âm nhạc.

 HẠNH PHÚC LÀ GÌ

                                                   
                                                 Hạnh  Phúc 
                        Có một người đàn ông muốn hạnh phúc nên viết lên bảng dòng chữ :  TÔI MUỐN HẠNH PHÚC
                        Một nhà sư đi ngang qua thấy vậy bèn xóa đi chữ: TÔI
                        Nhà sư bảo:
                        - ” Hãy bỏ cái TÔI đi “. 
                        Rồi nhà sư lại xóa tiếp chữ: MUỐN
                        và bảo:
                        - ” Hãy bỏ thêm MUỐN đi ! ”
                        - Bây giờ ông đã có HẠNH PHÚC .

                        Hạnh phúc của Đạo Phật ”ngộ” thiệt !
                        Người đời thì ”lượm vô ” mới hạnh phúc . Người tu Phật thì phải “bỏ ra” mới hạnh phúc. Khác là vậy !.
                                                            

Trích dư luận cộng đồng về môn cờ tư lệnh

Luật chơi cờ tư lệnh (tóm tắt)

published by haiduong | 0 comment
Luật chơi cờ tư lệnh

                          (Tóm tắt)

I- Cấu trúc của bàn cờ
Bàn cờ hình chữ nhật, do 11 đường dọc và 12 đường ngang cắt nhau vuông góc tại 132 điểm hợp thành. Có một khoảng trống ước lệ, đó là sông (màu xanh nhạt – xem Hình 1). Sông nằm ngang, chia bàn cờ thành hai phần đối xứng bằng nhau gọi là chiến tuyến. Trên sông (chiến tuyến) có hai đoạn nước nông, dưới có nền đá, được gọi là ngầm. Mọi phương tiện đều có thể vượt qua ngầm. Bên trái bàn cờ (nhìn từ phía này), sẽ là bên phải (nhìn từ phía kia) có hai dãy ô vuông chạy dọc suốt hai chiến tuyến, được quy ước đó là biển (màu xanh đậm hơn sông), trên biển có lực lượng Hải quân tham chiến.
Cờ vua, bàn cờ hình vuông, quân cờ đi theo ô, cột dọc, hàng ngang. Cờ tư lệnh đi theo trục tung, trục hoành. Trục tung (dọc) có đánh số các đoạn từ 0 đến 11. Trục hoành (ngang) đánh số từ 0 đến 10 như trong toán số học. Gốc của trục tọa độ là 0, góc dưới cùng bên trái bàn cờ, ở khu bên vùng biển (như hình vẽ).
Mỗi một giao điểm đều có tên của nó, theo quy định đọc số trục tung trước, số trục hoành sau. Ví dụ: điểm 3,5 (đọc là ba  năm);  điểm 0,0 (đọc là không không); điểm 0,7;  điểm 0,10;  điểm 11,10;   điểm 11,0;  điểm 8,4 (xem Hình 1).
 COTULENH BÀI 1
                            Hình 1
III- Quân cờ
Mỗi ván cờ lúc bắt đầu chơi có đủ 38 quân, số quân đó được chia đều cho hai bên: 19 quân Đỏ, 19 quân Xanh; bao gồm 11 loại quân, có logo tượng trưng cho các quân binh chủng hiện đại, như bộ binh, xe tăng, máy bay, tàu chiến… đặc biệt có cả dân quân tóc dài. Quân cờ của bên Xanh hoặc bên Đỏ, chỉ khác nhau về màu sắc, còn ký hiệu, cách đi và cách ăn quân đối phương của chúng hoàn toàn giống nhau.
Trong số 19 quân, có hai quân sở chỉ huy, chỉ đứng tại chỗ làm vật cản, không được đi và ăn quân đối phương.
Ký hiệu và số lượng của 11 loại quân được thể hiện ở Hình 3 dưới đây:
 Capture
Hình 3. Quân cờ
Ở Cờ tướng: vua cấm cung, sỹ loanh quanh trong cung, tượng cũng loanh quanh bên này chiến tuyến để bảo vệ ngai vàng. Ở Cờ tư lệnh, Tư lệnh không chỉ bó chân trong hầm chỉ huy mà khi cần thiết cũng phải xông ra chiến trường để cùng quân sỹ chiến đấu giành chiến thắng.
Cờ tư lệnh còn có hệ thống trận địa cao xạ có thể ăn cả quân mặt đất và ăn quân trên trời. Cờ tư lệnh có cả tàu chiến, là quân có ba chức năng trong một, bởi trên tàu chiến có ba loại hỏa khí: tên lửa hải đối hải, pháo hạm và cao xạ. Tên lửa hải đối hải là hỏa khí đối kháng giữa tàu chiến với tàu chiến. Pháo hạm là hỏa khí đối kháng giữa tàu chiến với các mục tiêu trên đất liền. Cao xạ là hỏa khí đối kháng giữa tàu chiến với máy bay.
banco
Hình 4. Cách xếp quân cờ
II- Các cách chơi cờ tư lệnh
Cờ tư lệnh có ba cách chơi:
1. Chơi cơ bản
Việc bố trí quân cơ bản lúc đầu, hai bên công khai bố trí lực lượng giống nhau theo quy định của luật chơi (như Hình 4).
2. 
Chơi nâng cao (sau khi đã chơi cơ bản thành thạo)
Hai bên theo ý đồ chiến thuật của mình, bí mật bố trí quân (có thể dùng bìa giấy để che giấu lực lượng) và hoàn toàn tự do, phá cách, không nhất thiết bố trí như lối chơi cơ bản. Khi cuộc chơi bắt đầu mới lật cờ ngửa quân cờ và tổ chức lực lượng căn cứ vào tình huống thực tế mà tìm ra lối đánh làm thất bại chiến lược của địch, diệt được tư lệnh đối phương.
3.     
Chơi theo dạng cờ người tại các lễ hội
111- Quy tắc chơi
1. Đi và ăn
- Công binh, bộ binh, cao xạ, dân quân “tóc dài” được đi tiến, đi lùi, đi ngang và ăn thẳng, nghĩa là di chuyển tung hoành dọc ngang theo trục bàn cờ từng đoạn một. Có thể đứng tại chỗ ăn mục tiêu trên biển cách một đoạn. Đặc biệt, quân “tóc dài” ngoài quy định trên còn được đi và ăn chéo 45 độ từng đoạn một.
- Xe tăng đi và ăn thẳng dọc ngang theo trục từ một đến hai đoạn. Với mục tiêu trên biển, ăn theo quy định, nhưng được đứng tại chỗ, không phải thế chỗ.
- Pháo binh mặt đất, ngoài đi và ăn thẳng dọc ngang theo trục, còn được đi và ăn chéo 45 độ, từ một đến ba đoạn; được ăn vượt qua khối chắn (kiểu quân tượng trong Cờ tướngnhưng không bị kìm chân bên này chiến tuyến)… Pháo được phép đứng tại chỗ bắn và ăn quân đối phương trên biển trong khoảng từ một đến ba đoạn. Khi ăn quân trên bờ biển thì phải thế chỗ.
- Tên lửa phòng không được đi và ăn quân mặt đất, quân trên không theo vành đai hỏa lực có bán kính hai đoạn theo trục và một đoạn chéo 45 độ.
- Máy bay đi và ăn thẳng, ăn chéo 45 độ quân đối phương, từ một đến bốn đoạn; được phép bay vượt khối chắn; được phép dừng lại thế chỗ ở nơi ăn quân đối phương hay trở lại ngay vị trí sân bay, để tránh bị đối phương tiêu diệt. Máy bay ăn máy bay của đối phương thì buộc phải thế chỗ. Máy bay sơ ý bay qua vành đai hỏa lực cao xạ và tên lửa phòng không của đối phương lập tức bị cháy. Nếu mục tiêu của máy bay chủ đích diệt trận địa cao xạ và tên lửa phòng không của đối phương hoặc mục tiêu nào đó trong vành đai hỏa lực phòng không thì cả hai đều bị tiêu diệt, tức là một đổi một.
- Tàu chiến, trên tàu có cao xạ, pháo binh và tên lửa hải đối hải. Cao xạ hoạt động theo nguyên tắc chung nêu trên. Khi tham chiến hợp đồng binh chủng, pháo trên tàu được đứng tại chỗ bắn và ăn các mục tiêu trên đất liền theo quy định như đối với pháo binh mặt đất. Nếu pháo trên tàu ăn quân dọc bờ biển, không qua đất liền, thì phải thế chỗ. Tên lửa hải đối hải đi và ăn thẳng, ăn chéo từ một đến bốn đoạn mục tiêu trên biển và dọc bờ biển. Mục tiêu của tên lửa hải đối hải chỉ là tàu chiến và khi ăn phải thế chỗ. Tàu chiến có thể đi vào đoạn sông sâu phía ngoài đoạn có ngầm cạn.
- Tư lệnh được đi theo trục dọc ngang không hạn chế, miễn là không vướng khối chắn, nhưng khi ăn quân đối phương chỉ được ăn phạm vi một nấc. Tư lệnh không được đi chéo. Điều đặc biệt là chỉ Tư lệnh mới được vào sở chỉ huy.
co tu lenh CT di&an
Hình 5. Cách đi và ăn
2. Quy tắc vượt sông
-  Sông có hai đoạn ngầm (xem Hình 2 ), mọi phương tiện đều có thể vượt qua.
- Ngoài hai chỗ đó, còn lại là các đoạn nước sâu, chỉ xe tăng, bộ binh, dân quân tóc dài, Tư lệnh và công binh đi qua được. Các phương tiện nặng (như: cao xạ, pháo binh, tên lửa phòng không) muốn cơ động qua các đoạn nước sâu ấy thì phải được công binh cõng, nếu sai bị mất lượt. Nhưng khi ăn quân đối phương bên kia sông, thì được phép qua thế chỗ luôn bất kỳ đoạn sông nào.
3. Quy tắc sở chỉ huy.
- Trên bàn cờ mỗi bên có 2 khu hầm (hình lô cốt có ăng ten). Chúng tạo thành sở chỉ huy của Tư lệnh.
-  Quân sở chỉ huy không được đi và ăn quân đối phương.
- Tư lệnh khi cần vào ẩn nấp trong sở chỉ huy. Chỉ quân tư lệnh mới được vào sở chỉ huy (Đặt quân tư lệnh lên trên quân sở chỉ huy)
Công binh, xe tăng, pháo binh, máy bay… khi cần có thể phá được sở chỉ huy để diệt Tư lệnh đối phương.
4. Quy tắc vùng cấm trên không
- Cao xạ tạo ra vùng cấm (vành đai lửa) trên không thành một hình tròn có cự ly bán kính bằng một đoạn thẳng, (vòng tròn nhỏ như Hình 6).
-  Tên lửa phòng không tạo được một vùng cấm hình tròn có cự ly bán kính bằng hai đoạn thẳng (vòng tròn to). Ở góc chéo 45 độ, hỏa lực chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi một đoạn).
- Dải hỏa lực phòng không lớn là của tên lửa phòng không.
- Dải hỏa lực phòng không nhỏ là của cao xạ trên bộ và trên tàu chiến tạo ra. Máy bay muốn oanh kích các mục tiêu sâu trong căn cứ đối phương phải dùng xe tăng, bộ binh, pháo binh tập trung tiêu diệt cao xạ và tên lửa. Mục tiêu số 1 là tên lửa phòng không. Nếu tiêu diệt được tên lửa phòng không thì máy bay có thể nhanh chóng oanh kích vào sở chỉ huy và các lực lượng phòng thủ của đối phương.
- Máy bay đối phương xâm phạm vùng cấm là bị cháy. Muốn qua lưới hỏa lực phòng không của đối phương để phát huy sức mạnh của không quân, thì phải tập trung hỏa lực, xung lực của bộ binh, xe tăng, pháo binh thọc sâu tiêu diệt các mục tiêu cao xạ và nhất là tên lửa phòng không trước. Máy bay chủ định oanh kích vào trận địa cao xạ, tên lửa phòng không hoặc một mục tiêu nào khác trong vòng cấm thì một đổi một.
co tu lenh CT phongkhong (2)
Hình 6. Vùng cấm trên không
5. Quy tắc hoạt động của Tư lệnh
- Tư lệnh không nhất thiết cứ ở trong hầm chỉ huy.
- Tư lệnh được phép thoát ra ngoài, kể cả sang địa phận của đối phương để chỉ huy, để tham gia chiếu Tư lệnh đối phương.
- Tư lệnh không được mặt đối mặt với Tư lệnh. Bên nào sơ hở để lộ mặt trước thì bị Tư lệnh đối phương tiêu diệt.
- Tư lệnh được đi theo trục không hạn chế, miễn là không vướng vật cản, nhưng chỉ được ăn quân đối phương từng đoạn một.
- Khi cần thiết, Tư lệnh được đi thẳng vào công sự, được lên tàu chiến ngoài biển, lên máy bay, xe tăng…
6. Quy tắc hành quân thần tốc
Ba thứ quân: Quân tư lệnh, quân bộ binh và quân dân quân khi cần cơ động nhanh, đẩy mạnh cuộc tấn công, có thể cưỡi lên lưng quân xe tăng, quân công binh, quân không quân và quân tàu chiến. Lúc này tàu chiến trở thành tàu sân bay.
Khi bộ binh cơ động tới cưỡi lên lưng xe tăng, máy bay hoặc xe tăng tới đón bộ binh… phải mất một nước đi. Khi xe tăng, máy bay cơ động lên tàu chiến cũng mất một nước đi. Nhưng khi quân xe tăng, máy bay, tàu chiến đang cõng trên lưng mà đến lượt đi tiếp, thì các quân trên lưng được phép đi và ăn theo các hướng khác nhau, nghĩa là có thể chỉ một nước đi, tổ hợp quân đó có thể ăn vài ba quân của đối phương.
Cũng nói rõ thêm về quân tàu chiến: Trên tàu chiến có tên lửa hải đối hải và pháo hạm thì được phép cùng một lúc ăn hai quân đối phương, nếu quân đối phương trên biển và trên đất liền đều lọt vào tầm ngắm của nó.
7. Quy tắc đứng tại chỗ ăn quân (Không phải thế chỗ):
Pháo trên tàu chiến ăn quân trên bộ, được phép đứng tại chỗ ăn quân. Các loại hỏa khí trên mặt đất ăn quân tàu chiến cũng được phép đứng tại chỗ ăn quân, không phải thế chỗ. Máy bay có thể ăn quân đối phương rồi có thể trở lại vị trí xuất phát (bỏ bom) nếu cảm thấy thế chỗ không an toàn.
8. Quy tắc quân anh hùng
Quân nào có cơ hội trực tiếp chiếu Tư lệnh quân đối phương, buộc Tư lệnh phải chạy thì quân đó được phong quân anh hùng. Khoảng cách đi, ăn và điểm tính của quân anh hùng đều được cộng thêm một đoạn (10 điểm). Ví dụ: Bộ binh thường chỉ đi và ăn quân đối phương một đoạn, khi được là quân anh hùng thì được ăn quân đối phương từ một đến hai đoạn. Xe tăng thường đi và ăn quân đối phương một đến hai đoạn, xe tăng anh hùng được đi và ăn quân đối phương thêm một đoạn là ba đoạn… Đã là quân anh hùng thì đương nhiên được đi cả nước đi chéo 45 độ. Máy bay anh hùng trở thành máy bay tàng hình, tha hồ diệt cao xạ và tên lửa phòng không đối phương mà không bị bắn rơi.
Bên phòng ngự, quân cuối cùng bảo vệ Tư lệnh, măc dù chưa có cơ hội chiếu tư lệnh đối phương cũng được phong anh hùng và được hưởng quy chế như trên. Vì vậy người chơi phải hết sức tỉnh táo với những quy định này.
9. Quy tắc tính điểm
Căn cứ để tính điểm như sau:
Bộ binh, công binh, cao xạ, dân quân “tóc dài”: 10 điểm.
Xe tăng, tên lửa phòng không: 20 điểm.
Pháo binh: 30 điểm.
Máy bay: 40 điểm.
Tàu chiến trên có tên lửa, cao xạ và pháo binh được cộng tiêu chuẩn của ba thứ vũ khí: cao xạ 10 điểm + pháo 30 điểm + tên lửa hải đối hải 40 điểm = 80 điểm.
VI- Các cách ghi biên bản cờ tư lệnh
Quá trình thi đấu, nhiều khi cần phải ghi lại những nước cờ hay của mình và đối phương để nghiên cứu tìm ra quy luật và chiến thuật thi đấu hay, tìm ra nguyên nhân thắng thua.
Có thể có thư ký ghi trực tiếp quá trình các nước đi của hai bên từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc ván cờ, như thế là để hỗ trợ cho trọng tài có được bằng chứng xác thực.
Người chơi cũng có thể tự mình nhớ và ghi lại trong khi chơi đã xuất thần có được nước cờ hay để tìm ra đấu pháp cho các ván cờ sau.
Một số ký hiệu đơn giản dễ nhớ có thể tận dụng:
- Ăn quân:                @
- Đứng tại chỗ ăn:   + @  K…@… (Không quân xanh (đỏ) đứng tại chỗ ăn quân, như bỏ bom).
                                + @ H…@…(Hải quân đỏ (xanh) đứng tại chỗ bắn vào đất liền).
- Máy bay bị cháy    @” (Màu đỏ nét đậm), ví dụ: K9,8@”P5,8 (K9,8 định ăn P5,8 nhưng sa vào vòng lửa cháy).
- Đi quân:                  _    (gạch ngang dưới dài).
- Chiếu:                      >
- Chiếu hết:               ^  (Không chỉ chiếu hết Tư lệnh, mà chiếu hết cả hải chiến,  không chiến…)
- Một đổi một:           > <
- Quân tổ hợp đi: Quân chồng lên nhau ví dụ bộ binh trên xe tăng ghi là (TB). Máy bay, xe tăng trên tàu chiến (thành tàu sân bay) đi từ tọa độ 5.2 tới 9,2 ghi là (HTK) 5.2_9.2
- Quân tổ hợp đi và ăn quân ghi như sau:  (HTK)H9.2@H11.2/T9.2_9.4/ K9.2>*11.4
- Bị thua:                     !!
- Phong anh hùng:       H    K    B  (Ký hiệu đậm nét)
- Nước cờ hay:             +
- Nước cờ quá hay:      ++
- Nước cờ dở:               -
- Nước cờ quá dở:        –
- Cờ hòa:                        =
- Nước cờ nghi ngờ:      ?
- Sai luật:                       $
VII- Ván cờ kết thúc như thé nào
A. Khi chơi theo thời gian, 10 hoặc 15 phút, trong giờ giải lao, cờ sẽ kết thúc khi đến giờ quy định và thắng thua tính theo số điểm, như trong quy tắc đã nói. Trong các cuộc thi có thể phân thắng bại qua ba hoặc năm ván, tính theo điểm, nếu không kết thúc từng chiến cuộc. Mỗi ván thường từ 10 đến 15 phút.
B. Khi chơi không khống chế thời gian:
- Kết thúc khi dừng chơi, thắng thua tính theo số điểm của các quân mỗi bên ăn được.
- Kết thúc khi trận không chiến kết thúc, nghĩa là khi một bên mất cả hai quân máy bay không còn sức chiến đấu trên không nữa.
- Kết thúc khi trận hải chiến kết thúc, nghĩa là khi một bên mất cả hai quân tàu chiến không còn sức chiến đấu trên biển nữa.
- Kết thúc khi chiến tranh cục bộkết thúc, nghĩa là khi một bên mất hết quân xe tăng, quân bộ binh, quân pháo binh, không còn sức chiến đấu nữa.
- Kết thúc khi Tư lệnh bị bắt sống, bị chiếu hết đường thoái lui, hoặc Tư lệnh không còn quân để chỉ huy chiến đấu nữa.
Hải chiến, không chiến, chiến tranh trên bộ: Bên thắng, ngoài số điểm tính theo số quân ăn được còn được thưởng 100 điểm. Riêng  trận thắng tuyệt đối, diệt được Tư lệnh, ngoài số điểm tính theo số quân ăn được còn được thưởng 200 điểm và người thắng trận được phong là Siêu Tư lệnh.
Quá trình chơi Cờ tư lệnh, có thể rút ra cách đánh sao cho hiệu quả cao nhất, ít mất quân mà vẫn giành được thắng lợi. Qua một thời gian rèn luyện, khi đã chơi thành thạo, người chơi cờ có thể rút ra các nước chơi, các thế cờ tối ưu.
Chơi Cờ Tư lệnh, không bị gò bó về bố trí quân, mặc sức phát huy tối đa mưu trí, sáng tạo, quyết đoán, rèn luyện tài tổ chức lực lượng chiến đấu giành chiến thắng.
Khi đã chơi thành thạo, người chơi chuyển lên chơi nâng cao. Trong cách chơi nâng cao, hai bên bí mật bố trí đội hình tác chiến của mình. Khi vào cuộc chơi hai bên mới cùng để lộ đội hình, như thế buộc người chơi phải nhanh chóng xử trí mọi tình huống như Bác đã căn dặn:
Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2013
Người sáng chế
Nhà văn Nguyễn Quí Hải

Hội thi cờ tư lệnh cấp thành phố đầu tiên

Nếu không có gì thay đổi, vào dịp hè 2014 sẽ có hội thi cờ tư lệnh đầu tiên cấp thành phố diễn ra tại Hanoi. Các ban trẻ yêu môn cờ tư lệnh cờ mang hồn dân tộc Việt hãy tìm hiểu luyện tập va đăng ký trực tiếp với tác giả cờ tư lệnh (haibienkich@yahoo.com) hoặc với văn phòng Liên đoàn cờ tai Trần Phú (office@vietnamchess.vn).
Bộ huy chương vàng, bạc đông… đang chờ các bạn.

Trường THCS Ban Mai với cờ tư lệnh

Hội thi cờ tư lệnh cấp cơ sở đầu tiên

Luyện tập chuẩn bị cho hội thi cờ tư lệnh cấp cơ sở

IMG_0010 IMG_0009 IMG_0006 IMG_0003 IMG_0002 IMG_0001

Trao giải hội thi cờ tư lệnh cấp cơ sở đầu tiên

 

Phan vũ Dũng thân mến
Con chưa có bàn cờ chuẩn mà nắm rất chắc luật chơi cờ tư lệnh. Nhìn những tấm ảnh của gia đình con và con, ông rất cảm động. Ông sẽ gửi tặng con một bộ cờ. Ông sẽ trả lời những ý kiến của con trong ít ngày nữa trên trang cotulenh.com.
Ngày hôm nay tại trường quốc tế Ban Mai quận Hà đông hội thi cờ tư lệnh cấp cơ sở đầu tiên đã được tiến hành. Bạn Nguyễn Trung Nghĩa lớp 8A2 đạt huy chương vàng đầu tiên của môn cờ tư lệnh, bạn Trịnh Việt Anh lớp 8A1 đạt huy chương bạc, bạn Nguyễn Nhật Minh lớp 6A2 đat huy chương đồng….
Hy vọng một ngày không xa sẽ có hội thi ở thành phố Hồ Chí Minh, và con sẽ là ứng viên huy chương vàng.
Chúc con học giỏi.
Ông Hải
Kính gởi Bác Hải
Thực ra Con ( mẹ Dũng ) cũng đề nghị và mua cho cháu Dũng bộ cờ nhưng Cháu nó thích tự làm lấy ( trong mùa nghỉ hè vừa rồi . ) Cảm ơn Bác đã hồi âm.  . nên chỉ nhận được hồi âm của bác là cháu nó mãn nguyện rồi ah.
Thưa Bác. Cháu nó có tính trung thành . yêu nước hay sao ! vì nó tìm hiểu kỹ lắm . các cờ khác đều bắt nguồn từ các nước khác nên nó khát khao có được 1 môn cờ của nước  mình.
Sang nay nó nhờ thêm 1 tờ thư nửa( đính kèm ), con có giải thích là Bác Hải đã cho thi tức là tương đối hoàn chỉnh rồi .. đừng phiền Bác nửa nhưng nó bảo là con chỉ có ý kiền thôi…Nên trong thư có lời nghe hơi cứng . Mong Bác hiểu trẻ thơ ,nhưng trong sài gòn này đâu có được nhiều cơ hội đâu ah .
Nó dạy cho BA nó đánh cờ này đó ah . 2 cha con lâu lâu cũng chơi .nhưng ba không có thời gian nhiều …
Bác cứ thư thả . không vội  đâu ah!, trả lời cho cháu nó vài câu cần thiết thôi nhé Bác.
Thành thật cảm ơn Bác,
Chúc Bác sức khỏe !
Me Dũng
Trả lời bạn Phan Vũ Dũng về xử lý vài tình huống trong cờ tư lệnh.
1- Trong cờ tư lệnh, chỉ cần biết, duy nhất quân tàu chiến là quân ba trong một, vì trên đó có tên lửa hải đối hải, chuyên để nhằm vào vào chiến đối phương; có pháo hạm chuyên bắn vào các mục tiêu khác trên đất liền, có cao xạ chuyên để bảo vệ tầu.
                     Về vai trò quan trọng có ba quân quân máy bay, quân pháo binh và quân tàu chiến ( hiểu là quân nặng hay quân xa cũng được)
                     Về các quân binh chủng trong lục quân có ba quân quan trọng là quân bộ binh, quân xe tăng và quân pháo binh. Nếu bên nào mất 2 quân bộ binh, 2 quân pháo binh, 2 quân xe tăng là bên đó thua, trận chiến trên bộ kết thúc.
2- Cờ tư lệnh, đi trước hay sau do bắt thăm, học sinh có thể oản tù tì, không phụ thuộc vào màu của quân cờ như cờ vua.
3- a)Máy bay ném bom hoặc đổ quân không phải thế chỗ, chỉ khi ở vị trí đó nguy hiểm sẽ bị đối phương ăn, vì vậy không có trường hợp để bộ binh ở lại. Vì để bộ binh ở lại thì bị đối phương ăn ngay.
      b) Khi quân tổ hợp đó đã phá được sở chỉ huy, và chiếu tư lệnh thì lúc đó mới trở thành quân anh hùng
      c) Khi tàu chiến xanh còn ở tọa độ 7,1 sao pháo hạm có thể chiếu tư lệnh đỏ được, chỉ khi diệt tàu chiến đỏ ở vị trí 9,1 mới đồng thời chiếu tư lệnh và trở thành tàu chiến anh hùng.
      d) Nếu đến lượt mình đi thì được. Trường hợp này tàu chiến xanh phải thế chỗ vào vị trí tàu chiến đỏ.
4- Thành ngữ này hoàn toàn sai. Trong cờ tư lệnh, sao lại nghĩ cờ bí gì tướng. Tư lệnh trong cờ tư lệnh chính là người chơi cờ, còn quân tư lệnh trên bàn cờ chỉ  là biểu tượng và nói lên một điều, là tư lệnh phải xông pha trên chiến trường, sát cánh cùng quân sỹ và ngược lại quân sỹ phải bảo vệ tư lệnh. Tư lệnh ở đây không cấm cung có thể tiến thoái tung hoàng dọc ngang, còn người chơi chưa tìm ra được vai trò của quân tư lệnh trên bàn cờ là do người chơi.
       Chúc Phan Anh Dũng học giỏi và tạo được một nhóm kỳ thủ cờ tư lệnh của nhà trường mà Dũng đang học.
                                                                     Hanoi 24/12/2013
                                                          Quí Hải tác giả môn cờ tư lệnh

Hội thi Cờ tư lệnh cấp cơ sở lần đầu tiên tại trường quốc tế Ban Mai Hà Đông 

Hội thi Cờ tư lệnh cấp cơ sở do Liên đoàn Cờ phối hợp vơi trường THCS Ban Mai quận Hà Đông, Hà Nôi

published by haiduong | 0 comment
Ngày 21 tháng 12/2013 hội thi Cờ tư lệnh cấp cơ sở do Liên đoàn Cờ Việt Nam phối hợp vơi trường THCS Ban Mai quận Hà Đông, Hà Nôi tổ chức, đã thành công tốt đẹp. Tám kỳ thủ đã lọt vào vòng trong. Huy chương vàng đầu tiên của môn cờ tư lệnh thuộc về Nguyễn Trung Nghĩa học sinh lớp 8A2, huy chương bạc thuộc Trịnh Việt Anh học sinh lớp 8A1. Nguyễn Nhật Minh học sinh lớp 6A2 và Nguyễn Hải Tùng lớp 8A1 giành huy chương đồng. 
 
           
Nguyễn Trung Nghĩa huy chương vàng (trái cùng) Trịnh việt Anh huy chương bạc Nguyễn Hải Tùng huy chương đồng.
 
                
 
vài hình ảnh rong lễ trao giải  
 
  

 Luật chơi cờ tư lệnh (Bản tiếng Nga)

ПРАВИЛА ИГРЫ В ШАХМАТЫ КОМАНДИРА
I- Цель игры
Шахматы – игра для двоих, один игрок использует фигуры красного цвета, а второй игрок играет фигурами синего цвета. У каждого игрока свою тактику передвижения фигур на доске по правилам игры, чтобы, наконец, победить стратегии соперника или уничтожить командира соперника.
Шахматы помогают как молодым, так и старым игрокам (особенно военным), заинтересованы в развлечение, и предоставляют возможности для практики в организации силами на победу, имеют возможность целостно практиковаться, коллективного оперативного реагирования на любую ситуацию, через которые улучшать интеллект, стратегию, тренировать храбрость, способствовать улучшению жизненных навыков в мирное время, во времена войны, вклад в задачу построения национальной обороны, чтобы защитить страну.

II- Структура шахматной доски
Шахматная доска прямоугольная, состоит из 11 горизонтальных и 12 вертикальных линий, пересекающихся под прямым углом в 132 точках. Существует условно пустая область, которая называется рекой (светло- голубой – см. рисунок 1). Река лежит на горизонте, разделяет доску на две симметрические равные части, называемые фронтами. На реке (фронте) есть два мелководные участки, ниже скалы, называемые грунтовыми. Все транспортные средства могут проходить через грунт. На левой доске (смотреть в ту сторону), так и на правой (если смотреть с другой стороны) имеют два ряда квадратов вдоль 2 линии фронта, которые называются морем (темно – голубей реки), на море есть военно-морские силы (ВМС).
Для обычных Шахматов, фигуры перемещаются по клеткам, столбцам, строкам. Для Шахматов командира, перемещения по вертикальным и горизонтальным осям. На вертикальной оси (вертикально) нумеруются цифрами от 0 до 11. На горизонтальной оси (горизонтально) нумеруются цифрами от 0 до 10, как в арифметике. Начало координат равно 0, в нижнем левом углу доски, в области моря (как показано на рисунке).
Каждая пересекающая точка имеет свое название, в соответствии с правилом прочитать заранее цифру на вертикальной оси, потом цифру на горизонтальной оси. Например, точка (0,7), точка (0,10), точка (11,10), точка (11,0, точка (8,4) (см. рис.1).

 COTULENH BÀI 1

III- Фигуры
Каждая игра начинается с 38 фигурами, разделенными поровну между 2 сторонами: 19 красные, 19 синие, включают в себя 11 видов войск, с военными логотипами современных армий, как пехота, танки, самолеты, корабли…особенно народное ополчение «длинных волос». Фигуры красного или синего цветов только разные по цветам, а символы, как перемещать и поесть соперника то же самые.
Из 19 фигур, два военных штабов, просто стоять на месте как барьер, а не перемещать и поесть соперника.
Символы и количества 11 видов войск изображаются на рисунке 3:

Capture

Основное различие между фигурами в обычных шахматах, китайских шахматах и шахматах командира?
В обычных шахматах входят: король, ферзь, слон, ладья, коня, пешка. В китайских шахматах: король (генерал), охранник (советник), слон, пушка, ладья, конь, пешка. А в шахматах командира: фигуры являются символами современных армий, как: танки, артиллерия, пехота, инженеры, корабли, самолеты, зенитная артиллерия, ракеты, народное ополчение длинных волос…
Почему такая разница?
Потому что по старой тактике основно это ударить оплотом врага. Сегодня большие бои, на небе, море, на земле, если война произойдет, то будет тотальная война в виде военных контрактов массивных армий. Так, глядя на фигуры, мы видим, что шахматы командира приносит воздух эпохи и практический смысл национальной обороне.
В китайских шахматах: королю выходить из дворца запрещаться, охранник в какой-то степени вокруг дворца, слон находится тоже вокруг линии фронта для защиты трона. В шахматах командира, командир не только связан с командным бункером, но и несчастным случаем необходимо выходить на бой с солдатами, чтобы воевали победы.
В шахматах командира существует система земно-зенитных боев, которая может уничтожить на земле и на небесах. В этих шахматах тоже есть военные корабли, которые имеют 3 функций в одном, потому что на кораблях существуют 3 видов огнестрельного оружия: ракеты «море-море», корабельные артиллерии, и зенитная артиллерия. Ракеты «море-море» являются сопротивляющимися огнестрельными оружиями между военными кораблями. Корабельные артиллерии – между военными кораблями и целями на земли. Зенитные артиллерии – между военными кораблями и самолетами.

IV- Способы игры в шахматы
Существуют 3 способа играть в шахматы:
1- Основный способ
Размещать фигуры по основному макету изначально, два игрока публично размещаются подобными силами в соответствии с правилами игры (как показано на рис.4).
2-Для продвинутых игроков (после владения основным способом игры)
Оба игрока по своим тактикам, тайно размещаются фигуры (может использовать картон для скрытия свои макеты) и полно свободно, необязательно размещать по основному способу игры. При начинании игры только открываются макеты и организованы силы и базы, основанных на реальных ситуациях, чтобы найти способ победить стратегического врага, уничтожить командира.
3-Играть в виде человеческих Шахматов в праздниках

V- Правила игры
1- Ходить и есть
Инженеры, пехота, зенитной, народное ополчение «длинных волос» идут вперед, назад, горизонтально и прямо едят, это означает, что движутся горизонтально вертикально по осям доски отрезками. Они могут стоять на месте, есть цели на море через 1 отрезок. Особенно, «длинные волосы» кроме указанных правил могут ходить, и есть по диагональному оси под углом 45о на каждый отрезок.
Танки ходят и едят сразу горизонтально, вертикально вдоль оси от 1 до 2 отрезков. Для целей на море в соответствии с правилами, уничтожить врага при этом стоять на месте, не надо заменить на их места.
Земная артиллерия, кроме того что ходить и есть по горизонтальной и вертикальной осям, возможно ходить и есть по диагональному оси под углом 45, от 1 до 3 отрезков, есть через блок барьера (как слон в китайских шахматах но не подавляют ноги в ту сторону)… Пушка остается на месте и ест врага на море в участке от 1 до 3 отрезков. При этом должно заменить на их места.
Военно-воздушная ракета ходит и ест врага на земле, на небе по кольцу огня с радиусом двух отрезков по оси и 1 диагонального отрезка под углом 45о.
Самолет ходит и ест врага по вертикальной оси, диагональной оси под углом 45о, от 1 до 4 отрезков, может летать над блоками барьера, допускается остановить не месте, где ел врага или возвращаться на аэропорт, чтобы избежать уничтожения противника. В случаи, когда самолет ест самолет противника, он должен заменить на месте самолета противника. Самолет летает в области кольца огня зенитных артиллерий и военно-воздушных ракет врага сразу зажигается. Если самолет намерен уничтожить бой зенитных артиллерий и военно-воздушных ракет соперника или какой-то цель в кольцо огня то обе стороны уничтожены, значит, один меняется на один.
На военных кораблях есть зенитная артиллерия, артиллерия, и ракеты «море-море». Зенитная артиллерия работает по общим указанному правилу. При участии во военным контракте массивных армий, пушка на корабли стоят на месте и стрелять и есть цели на земле по правилу для земной артиллерии. Если пушка на корабли ходит и ест вдоль берегу моря, не проходит землю, должно менять место. Ракета «море-море» ходит и ест по вертикальной и диагональной осям от 1 до 4 отрезков целей на море и вдоль моря. Целями ракет «море-море» являются только военные корабли и когда их есть должно менять места. Военные корабли могут ходить в глубокий участок реки в наружной части грунтовых вод.
Командир может ходить по вертикальной и горизонтальной осям неограниченным, если он не блокируется блоками барьера, но когда есть врага только в диапазоне 1 ступени. Командир не допускается ходить по диагональной оси. И только командир входит в штаб-квартиру.
Рис.5. Как ходить и есть врага

co tu lenh CT di&an

2- Правила прохождения через реку
Река состоит из 2-х грунтовых частей (смотреть рис.2), все транспортные средства могут пройти.
Кроме этих 2-х частей, остальные части: это глубокие воды, только танки, пехоты, «длинные волосы», командир и инженеры могут пройти. Для тяжелых транспортных средств (например, зенитная артиллерия, артиллерия, военно-воздушная ракета), чтобы маневрировать через глубокую воду их должны переносят на спинах инженерами, если не правильно, то раз будет потерян. Но если есть врага соперника на другой берегу реки, то разрешено сразу заменить места в любой части этой реки.
3- правила штаб-квартиры
На шахматной доске каждого игрока есть 2 подвала (в форме бункера с антенной). Они образуют штаб-квартиру командира.
Войска штаба не пойти и съесть врага.
Командир при необходимости прятаться в штаб-квартиру. Только войска командира может входить в штаб-квартиру (введены войска командира важнее войску штаб-квартиры).
Инженеры, танки, артиллерия, самолеты…при необходимости могут уничтожить вражеского командира.
4- Правила запретной небесной зоны
Зенитная артиллерия образует запретную зону (огненное кольцо) на небе в форме круга с радиусом, равным 1 отрезку, (малый круг как на рис.6).
Военно-воздушные ракеты образуют запретную круговую зону с радиусом, равным 2 отрезку (большой круг). В 45-градусный диагональный угол, огненные силы только имеют смысл в диапазоне 1-ого отрезка.
Диапазон большей огненной воздушной силы принадлежит военно-воздушным ракетам.
Диапазон малой огненной воздушной силы принадлежит земной зенитной артиллерии и зенитной артиллерии на военной корабли. Самолеты хотят бомбардировать в глубине вражеской базы, то использовать танки, пехота, артиллерию, чтобы концентрированы уничтожить зенитную артиллерию и ракеты. Цель номера 1 это военно-воздушные ракеты. Если уничтожены военно-воздушные ракеты, то самолеты могут быстро бомбардировать штаб-квартиру и силы обороны противника.
Самолеты противника, летающие в запретную зону сожжены. Если хотеть пролетать через сетку огненной воздушной силы противника, чтобы способствовать военно-воздушную силу, то должны сконцентрировать огненную силу, импульсную силу пехоты, танков, артиллерии и проникать уничтожить зенитные цели и особенно сначала уничтожить военно-воздушные ракеты. Самолет намерено бомбардирует зенитный бой, военно-воздушные ракеты или другой цель в запретной зоне то один на одни меняется.

COTULENH PHONGKHOONG

5- Правила работы командира
Командир не нужен только в командном подвале.
Командир разрешен бежать наружу, даже на вражескую территорию, чтобы командировать, участвовать в уничтожение вражеского командира.
Командир не может быть лицом к лицу с вражеским командиром. Если командир выявляется, то его убит вражеский командир.
Командир может ходить по неограниченной оси до тех пор, пока не поймал барьер, но только съел врага на каждый отрезок.
При необходимости, командир может прямо войти в военное сооружение, на военный морской корабль, в самолет, в танке.
6- Правила быстрого марша
3 типа войск: войска командира, войска пехот, войска народного ополчения при необходимости быстрого маневра, чтобы быстро уничтожить врага, могут ездить на танке, на инженерах, военно-воздушной войске и войске военных кораблей. В этом случае, военные корабли становятся авианосцами.
Когда маневренная пехота ездит на танке, самолете или танк ездит забрать пехоту… требоваться потерять 1 ход. Танк, маневренный самолет ездят на военный корабль, тоже потерян 1 ход. Но когда войска танка, маневренного самолета, военного корабли нес на спину в свою очереди идти, то войска на спине размещается идти и есть по разному направлению, значит только одним ходом, совместная войска может есть несколько войск противника.
Подробно о войске военных кораблей: если на военным корабли есть ракеты «море-море» и пушки, то одновременно размещаться есть два врага, при этом войска противника на море и земле находится в поле стрельбы.
7- Правила стояния на месте и есть врага (не заменять место)
Пушка на военным корабли ест войску на земле, при этом пушка может стоять на месте и есть. Все огненные средства на земле могут есть войску военного корабли, при этом они стоят на месте, не нужны заменять место. Самолет может есть войску противника и возвращать в исходное положение (бомбардировка) если чувствовать опасно.
8- Правила военных героев
Войска имеет возможность против вражеского командира, вынуждены командира избежать то эта войска является военным героем. Эта войска может ходить, есть, получить баллы с плюсом одного отрезка (10 баллов). Например: пехота обычно ходит и ест войску противника на 1 отрезок, когда она является героем, она может есть врага от 1 до 2 отрезков. Танк обычно ходит и ест войску противника от 1 до 2 отрезков, танк-герой может ходить и есть врага на 3 отрезки…Конечно военные герои могут диагонально ходить под углом 45о. Самолет-герой становится невидимым, может уничтожить зенитную артиллерию и военно-воздушный ракеты противника сколько угодно, при этом не стреляли.
В обороне, последняя войска защиты командира, хотя не было шанса против вражеского командира, тоже является героем и получит все такие указанные правила. Поэтому игроки должны быть очень внимательны к этим правилам.
9- Правила подсчета очков (баллов)
В соответствии со следующими пунктами:
Пехота, инженеры, зенитная артиллерия, «длинные волосы» :10 баллов
Танк, военно-воздушная ракета: 20 баллов
Артиллерия: 30 баллов
Самолет: 40 баллов
Военной корабль с ракетой, зенитной артиллерией, артиллерией: считается равной суммой баллов трех оружий: артиллерия (10 баллов) + пушка (30 баллов) + ракета «море-море» (40 баллов) =80 баллов.
VI- Способы записи в шахматы командира
В процессе игры необходимо записывать свои хорошие ходы и хорошие ходы противника, чтобы исследовать и найти правила и тактики, и выяснить причины победы или неудача.
Возможно, есть секретарь, который непосредственно записывает процесс ходов обеих сторон от начала до конца игры, чтобы поддерживать судью владеть реальные доказательства.
Игроки могут также вспомнить и записать себе во время игры, когда быть в восторге от своих ходов, чтобы найти стратегию в следующие игры.
Некоторые простые знаки, легко запомнить, и может взять с собой:
Есть войску: @
Есть, стоя на месте:  + @  K…@… (ВВС синий (красный) есть, стоя на месте так и как бомбардировать).
+ @ H…@… (военно-морской флот синий (красный) стоит на месте и стреляет в землю).
Самолет загорелся    @” (жирный красный), например: K9,8@”P5,8 (K9, 8 намерено есть P5, 8 но попадает в огонь).
Перейти:                  _    (под длинное тире ).
Объявить шах: >
Полно объявить шах: ^ (не только объявить шах королю, но и морской, воздушной силам…)
Один меняется на один: ><
Войска комбинированного типа: военные силы перекрываются, например пехота над танком записывается (ТБ). Самолет, танк на военным корабли (авианосец) ездит от координата (5,2) до (9,2) записывается (НТК) 5.2_9.2
Войска комбинированного типа ходит и ест: записывается следующим образом ((HTK)H9.2@H11.2/T9.2_9.4/ K9.2>*11.4
Проиграть: ‼
Становиться героем: НКВ (жирным шрифтом)
Хороший ход: +
Отличный ход: ++
Плохой ход: -
Очень плохой ход: –
Ничья хода: =
Подозрительный ход: ?
Нарушить правила: $
VII- Как закончилась игра
А. Играть по времени, 10 или 15 минут, во времени перерыва, игра закончится, когда достигается установленный час, при этом победитель и проигравший определяются по баллам, как указано в правилах. В играх может определить победу через 3 или 5 партий, считается по баллам, если война не закончилась. Каждая партия обычно продолжается от 10 до 15 минут.
В. Когда не ограничено время игры:
Игра закончится, когда остановит играть, выиграть или проиграть определяются по баллам.
Игра закончится, когда закончится воздушный бой, это означает, когда у одной стороны потеряются 2 войск самолетов (нет сил на воздушный бой).
Игра закончится, когда закончится морской бой, значит, когда у одной стороны потеряются 2 войск военных кораблей (нет сил на морской бой).
Игра закончится, когда завершит локальная война, значит, когда у одной стороны потеряются все танки, пехота, артиллерия (нет сил бороться больше).
Игра закончилась, когда командир был взят в плен, объявил шах и не было пути обратного, или у командира не было войск на сражение.
Морской, воздушный бои, сухопутная война: победитель кроме очков, определяющие по уничтоженным войскам также получит бонус на 100 баллов. А для абсолютной победы, убить командира кроме очков, определяющие по уничтоженным войскам также получит бонус на 200 баллов, и победители назовут супер командира.
В процессе Шахматов командира, можно сделать выводы о сражениях, чтобы получить максимальную эффективность, мало потерять свои войск, но все еще победить. Через некоторое время, когда грамотно играть, шахматисты будут иметь хорошие ходы, оптимальные тактики.
В шахматах командира не ограничено о размещении войск, максимально вызвать интеллект, творчески, напористость, практиковать организацию войск, чтобы победить.
Когда грамотно играть, игроки переходят играть на высоким уровне. В этом случае, обе стороны тайно организуют свои военные команды. Когда начнется игра, игроки только раскрывают свои команды, так что заставляют противникам быстро справиться с любой ситуацией, как Хо Ши Мин советовал.

Резюме правил игры в шахматы командира:

В. пехота идти и есть вертикально, горизонтально, назад, вперед :1 шаг 10 баллов
С инженеры Тоже: 1 шаг 10 баллов
F зенитная артиллерия Идти и есть вертикально, горизонтально, назад, вперед:1 шаг
Огненное воздушное кольцо, зажигают самолеты в расстояние, равное ее радиус:1шаг
Есть вражескую войску в огненным кольце: 1 меняется на 1 10 баллов
D народное ополчение идти и есть вертикально, горизонтально, диагонально под углом 45о, назад, вперед :1 шаг 10 баллов
Т. Танк идти и есть вертикально, горизонтально, назад, вперед :1 до 2 шагов 20 баллов
L. Военно-воздушная ракета идти и есть вертикально, горизонтально, назад, вперед :1-2 шага
идти и есть диагонально под углом 45о: 1 шаг
Огненное воздушное кольцо, зажигают самолеты в расстояние, равное ее радиус:2шаг
Есть вражескую войску в огненным кольце: 1 меняется на 1 20 баллов
Р. артиллерия идти и есть вертикально, горизонтально, диагонально под углом 45о, назад, вперед:1-3шага. Только когда есть врага, можно пройти через барьер и при этом должно заменить место. При маневре прохождения через реку в глубокую часть, инженеры должны переносить на спину. Кроме случая, когда есть врага в другой стороне реки, сразу пройти. 30 баллов
K. военно-воздушный силы Идти и есть вертикально, горизонтально, диагонально под углом 45о, назад, вперед:1-4 шага
Самолеты прикоснутся к огненному кругу зенитных артиллерий: сожжут
Самолет хочет есть войску в огненным кольце:1 меняется на 1
Можно заменить место и возвратить назад
Самолет есть самолет должно меняется место
Самолет может носить пехоту, командира, танки, народное ополчение на спину. 40 баллов
Н. Военно-морской флот Военные корабли содержат 3 типа оружий: ракета, пушка, зенитная артиллерия
- ракета «море-море»: идти и есть вертикально, горизонтально, диагонально под углом 45о, назад, вперед:1-4 шага (сражать между военными кораблями должны заменить места в случае нет барьера)
- Пушка на корабли ест вертикально и диагонально, как и пушка на земле (только стрелять цели на земле, стоя на месте): 1-3 шага
- У зенитной артиллерии на корабли есть огненное кольцо так и как у артиллерии на земле: 1 шаг
Военные корабли могут носит самолет, танк, пехоту, командира…( не носить артиллерию, зенитную артиллерию, воздушную ракету)
баллов
*командир Идти без ограничений, если не было барьера, но только есть прямо: 1ш
При необходимости он может входит в штаб-квартиру (другие войск не могут)
100 баллов
S. штаб-квартира Как и барьер
Соперник уничтожит штаб-квартиру:10 баллов 10 баллов
Подробно смотреть на сайте : «cotulenh.com» или « haiduongblog.blogspot.com»

Báo Cao Bằng với cờ tư lệnh Thứ sáu 08/11/2013 15:00

Nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức bộ môn thể thao nghệ thuật giải trí về chơi cờ và với mong muốn nước ta có thêm một loại cờ giải trí mang màu sắc Việt Nam, Đại tá, nhà văn Nguyễn Quý Hải, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn pháo 130 mm trong chiến dịch tiến công Quảng Trị năm 1972, đã xây dựng thành công loại cờ mới: Cờ Tư lệnh.

Đại tá Nguyễn Quý Hải và Giấy chứng nhận Bản quyền tác giả.

Cờ Tư lệnh thỏa mãn nhu cầu giải trí ngày càng tăng của cộng đồng. Ngoài tính giải trí, thư giãn cờ Tư lệnh mang đậm tính trí tuệ, vừa hình thành cho người chơi biết cách tổ chức sử dụng lực lượng có hiệu quả, tốn ít quân mà giành được thắng lợi.

Cờ Tư lệnh phù hợp với người lớn tuổi và lớp trẻ, vừa có thể chơi với bộ cờ sừng có giá cao dành cho bậc trung lưu, cũng có thể làm bằng tấm giấy vừa đủ kích cỡ mà người chơi bình dân, kể cả các em học sinh phổ thông có thể tự tạo ra được. Quân cờ của Cờ Tư lệnh không trừu tượng như Cờ Vua, Cờ Tướng mà cụ thể là hình máy bay, xe tăng, tên lửa, tàu chiến…, với hai màu xanh, đỏ rất hấp dẫn.

Khác với Cờ Tướng, Cờ Tư lệnh mang tính mở, các quân cờ đều có thể đi thẳng, đi ngang, đi tiến, đi lui, tung hoành ngang dọc. Quân “tóc dài” ngoài đi tiến, lui, ngang, dọc ăn quân đối phương như bộ binh còn được đi và ăn chéo quân đối phương. Pháo binh, không quân được đi và ăn quân đối phương vượt qua cả khối chắn, được đi chéo, ăn chéo như quân Tượng trong Cờ Tướng, nó khác quân Tượng là không bị kìm chân ở bên này chiến tuyến. Cao xạ, tên lửa tạo ra vành đai hỏa lực trên không mà máy bay đối phương không thể qua. Bởi vậy, máy bay muốn phát huy hỏa lực oanh kích vào các mục tiêu của đối phương thì phải tìm mọi cách tiêu diệt cao xạ và tên lửa trước. Nếu máy bay sơ ý bay qua vành đai hỏa lực phòng không của đối phương thì lập tức bị cháy, nếu máy bay chủ định tiêu diệt trận địa cao xạ để mở đường tiến công thì phải một đổi một.

Cờ Tư lệnh có vùng biển, lục địa, sông nước, lực lượng tham chiến đủ cả hải, lục, không quân và phòng không để người chơi quen dần với phương thức tạo sức mạnh tổng hợp trong chiến tranh hiện đại. Tàu chiến trên vùng biển, ngoài cao xạ, pháo binh còn được trang bị tên lửa hải đối hải. Pháo có thể đứng tại chỗ bắn và ăn quân đối phương trên đất liền.

Đại tá, nhà văn Nguyễn Quý Hải hướng dẫn cách chơi Cờ Tư lệnh cho các văn nghệ sỹ Cao Bằng.

Cờ có hai kiểu chơi, chơi công khai dàn quân theo mẫu, hoặc chơi nâng cao, quân có thể bố trí theo chiến thuật riêng và giấu thế bố trí cho đến lúc bắt đầu cuộc chơi. Cờ có tính mở, sau khi chơi thành thạo, người chơi có thể đúc kết kinh nghiệm và sáng tạo ra thế, ra nước cờ hay. Có thể tùy theo tính cách từng người chơi với chiến lược chiến tranh phá hoại đối phương bằng không quân, hải quân, chiến lược chiến tranh cục bộ, hoặc có thể chơi với chiến thuật phòng ngự, phản công, chơi tấn công, chơi chính diện, chơi vu hồi, chơi thọc sâu đánh vào nơi hiểm yếu.

Cờ Tư lệnh vừa mang màu sắc dân gian, vừa mang hơi thở của thời đại. Cờ không có cung cấm, bởi ngày nay không còn vua chúa, hoàng hậu, mà quân cờ cao nhất là Tư lệnh. Tư lệnh trong chiến tranh, trong từng trận đánh, trong từng chiến dịch là người chỉ huy trực tiếp, có vai trò quyết định thắng. thua. Tư lệnh ở trong sở chỉ huy chứ không ở trong cung cấm, không bị gò bó bởi vài nước đi quanh quẩn mà khi cần phải trực tiếp xông ra chiến trường để chỉ huy binh chủng hợp thành, tổ chức chiến đấu giành thắng lợi.

Cờ Tư lệnh là sản phẩm trí tuệ của Đại tá, nhà văn Nguyễn Qúy Hải đã được Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận Đăng ký quyền tác giả, số 3283/2010/QTG, ngày 16/11/2010. Từ đây, ngoài hai loại hình Cờ Tướng và Cờ Vua, những người yêu thích bộ môn cờ đã có thêm loại hình cờ mới  – Cờ Tư lệnh. Cờ Tư lệnh từ khi được cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả đã mau chóng thâm nhập vào cuộc sống, làm cuộc sống thêm phong phú, bên cạnh đó góp phần hình thành bản lĩnh chỉ huy cho thế hệ trẻ, đặc biệt là thế hệ trẻ trong quân đội.

Gặp Đại tá, nhà văn Nguyễn Qúy Hải, tác giả Cờ Tư lệnh tại Nhà sáng tác Đại Lải, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, ông vui vẻ cho biết: Từ khi tham gia quân đội tôi luôn nghĩ về các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và luôn tâm niệm sẽ làm ra một loại cờ mới, cờ của đất nước Việt Nam. Tôi chỉ có một ước mong là Cờ Tư lệnh sớm được cộng đồng chấp nhận, cơ quan quản lý môn thể thao nghệ thuật giải trí trong và ngoài quân đội tạo điều kiện cả về tinh thần và vật chất cho Cờ Tư lệnh mau thâm nhập vào cuộc sống, với mục đích ươm mầm sức mạnh quân sự để góp phần vào việc bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Mông Văn Bốn

Môn cờ độc đáo chỉ có ở Việt Nam 

Chưa đâu và ngàn năm bây giờ tại Việt Nam mới có kiểu cờ độc đáo, các quân có thể đứng taị chỗ ăn quân đối phương, chẳng những có thể ăn quân mặt đất mà còn ăn được cả quân trên biển, quân trên trời. Chưa hết, thật là thú vị khi các quân cõng nhau đi trên bàn cờ, rồi đùng một cái các quân cõng nhau tỏa ra các hướng ăn cùng một lúc vài ba quân đối phương. Hãy tìm hiểu luật chơi đầy trí tuệ này trong bài tập Hành quân thần tốc, tàu sân bây.co trên trang “cotulenh.com” hoặc haiduongblog…”

Bài tập:Hành quân thần tốc. Tàu sân bay

Biên bản trận đấu:

Quân đỏ                                     Quân xanh

11         P4,9@D7,6                          L9,6@P7,6…

12         K1,4_3,6                              (KB)7,10@B4,10 >*0,6

13        *0,6_0,2                                (KB)4,10_0,10

14        *0,2_H3,2                             K0,10_0,5>*3,2

15        (H*)3,2_7,2                           K0,5_0,2

16        K1,8_5,4                               K0,2@T3,5

17        K3,6_(H*)7,2>*11,6           *11,6_10,6

18 (H*K)H7,2_10,2/*7,2_9,2/K7,2_7,6>*10,6       *10,6_10,7

19       H10,2@H8,0

Quân đỏ đi trước

Phân tích trận đấu:

11-    P4,9@D7,6                                    L9,6@P7,6…

co tu lenh tàu sân bay 1a co tu lenh tàu sân bay 1b

Pháo binh đỏ P4,9 ăn Dân quân xanh D7,6.

Tên lửa xanh L9,6 ăn Pháo binh đỏ P7,6. Khi đó Không quân xanh đã có mặt tại tọa độ 7,10 đón Bộ binh xanh.

12-       K1,4_3,6                             (KB)7,10@B4,10 >*0,6

co tu lenh tàu sân bay 2aco tu lenh tàu sân bay 2b

Không quân đỏ K1,4 bay tới tọa độ 3,6.

Không quân xanh K+B7,10 ăn Bộ binh đỏ B4,10 đồng thời chiếu Tư lệnh đỏ ở tọa độ *0,6.

13-           *0,6_0,2                         (KB)4,10_0,10      

Tư lệnh đỏ *0,6 chạy ra bờ biển ở tọa độ 0,2.

Không quân xanh K+B4,10 bay tới tọa độ 0,10 đuổi Tư lệnh đỏ.

 co tu lenh tàu sân bay 3aco tu lenh tàu sân bay 3b

Tư lệnh đỏ *0,6 chạy ra bờ biển ở tọa độ 0,2.

Không quân xanh K+B4,10 bay tới tọa độ 0,10 đuổi Tư lệnh đỏ. 

14-       *0,2_H3,2                      K0,10_0,5>*3,2

co tu lenh tàu sân bay 4aco tu lenh tàu sân bay 4b

Tư lệnh đỏ lên Tàu chiến H3,2.

Bộ binh xanh ở lại tọa độ 0,10 Máy bay xanh bay tới tọa độ 0,5 chiếu Tư lệnh đỏ trên Tàu chiến H3,2.

15-      H*)3,2_7,2                       K0,5_0,2 

co tu lenh tàu sân bay 5aco tu lenh tàu sân bay 5b

Tàu chiến đỏ có Pháo hạm có thể bắn trả Máy bay xanh K0,5 nhưng Tư lệnh đỏ không cho bắn mà lệnh cho Tàu tiếp tục lướt sóng  tới tọa độ 7,2.

Máy bay xanh tiếp tục bay tới tọa độ 0,2 truy đuổi Tàu chiến có Tư lệnh đỏ.

16-           K1,8_5,4                    K0,2@T3,5

co tu lenh tàu sân bay 6aco tu lenh tàu sân bay 6b

Máy bay đỏ từ K1,8 bay tới tọa độ 5,4 chặn không cho Máy bay xanh tới tọa độ 5,2 để chiếu Tư lệnh đỏ.

Máy bay xanh đành bay tới bỏ bom diệt Xe tăng đỏ T3,5 xong quay về vị trí ngay, vì nếu ở lại sẽ bị mấy quân đỏ kề gần đó ăn ngay.

17- K3,6_(H*)7,2>*11,6              *11,6_10,6

co tu lenh tàu sân bay 7aco tu lenh tàu sân bay 7b

Không quân đỏ K3,6 bay tới đậu trên Tàu chiến H7,2 chiếu Tư lệnh xanh *11,6. Lúc này Tàu chiến H7,2 thành Tàu sân bay và Máy bay đỏ trở thành máy bay anh hùng (máy bay tàng hình).

Tư lệnh xanh *11,6 lánh sang tọa độ 10,6.

18-(H*K)H7,2_10,2/*7,2_9,2/K7,2_7,6>*10,6     *10,6_10,7

co tu lenh tàu sân bay 8aco tu lenh tàu sân bay 8b

Tàu sân bay đỏ một lúc diễn ra 3 hành động chiến thuật: Máy bay đỏ tàng hình bay tới diệt Tên lửa phòng không xanh L7,6 chiếu Tư lệnh xanh ở tọa độ 10,6; Tàu sân bay cùng lúc lướt sóng thả Tư lệnh của mình xuống tọa độ 3,2 rồi cơ động tiếp tới dừng ở tọa độ 10,2 tạo thế bao vây Tư lệnh xanh.

Tư lệnh xanh lui vào Sở chỉ huy S10,7.

19       H10,2@8,0

co tu lenh tàu sân bay 9a

Tàu sân bay đỏ H10,2, diệt tàu chiến xanh H8,0 kết thúc trận chiến trên biển. Quân đỏ thắng.

Bài tập này minh họa cho quy tắc hành quân thần tốc, chuyển quân bằng Máy bay, Tàu chiến. Minh họa cho tình huống Tư lệnh sát cánh chiến đấu cùng quân sĩ và cho quy tắc không lộ mặt Tư lệnh.

Vài ý kiến đề xuất đổi tên cờ tư lệnh thành cờ Võ Nguyên Giáp.

Buu Ta

13 tháng 10

Moi nguoi oi hay choi va cam nhan tro choi mang thuong hieu viet nam nhe do dai ta nguyen quy hai sag tac de tuong nho dai tuong vo nguyen giap nguoi anh ca cua dan toc viet nam

Buu Ta đã viết: og chau co y kien nen doi ten co tu lenh thanh co dai tuong vo nguyen giap

A Hard-Smart Working Person A đã viết: vậy đổi tên là Cờ Võ Nguyên Giáp đi bác Hải Nguyễn Quý

A Hard-Smart Working Person đã nhắc đến bạn trong một bình luận.A đã viết: “Theo cháu nghĩ, sẽ rất ý nghĩa và cũng là một món quà thay lời cảm ơn cống hiến của Võ Đại Tướng cho cả dân tộc ta khi Bác Hải Nguyễn Qúy đổi tên Cờ Tư Lệnh thành Cờ Võ Nguyên Giáp.”

Ý kiến tác giả

Cờ tư lệnh chính là bắt nguồn cảm hứng từ nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của đại tướng. Bây giờ đất nước ta có rất nhiều tướng. Văn nghệ sỹ cũng có thể là tướng. Nhưng điều đất nước cần, rất cần là có những tư lệnh giỏi. Đó là những người trực tiếp chỉ huy chiến đấu bảo vệ vững chắc nền độc lập của dân tộc. Đó cũng là mục tiêu của môn cờ tư lệnh, cờ trí tuệ Việt Nam. Được cộng đồng gọi cờ tư lệnh là cờ Võ Nguyễn Giáp thì còn gì bằng. Ông và các cháu cứ gọi đi, đó là quyền của mọi người.

Đại tướng xứng đáng nhận giải Nobel hòa bình

Hai cuộc chiến tranh vĩ đại của Nhân dân Việt Nam đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã chấm hết một giai đoạn lịch sử đẫm máu của thế giới với những cuộc xâm lăng tàn bạo. Đã chứng minh không một thế lực hiếu chiến nào có thể thắng được sức mạnh đoàn kết của một dân tôc. Đã góp phần mở ra một giai đoạn chung sống hoàn bình thân thiện giữa các dân tộc trên toần thế giới. Người có công đầu trong hai cuộc kháng chiến đó là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông xứng đáng nhận giải thưởng Nobel Hòa bình

Đề nghị truy tặng danh hiệu Đại nguyên soái cho đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, suốt đời phấn đấu hy sinh cho độc lập dân tộc, cho thống nhất đất nước và hạnh phúc cho nhân dân. Ông không màng danh vọng, mặc dầu cùng Đảng và nhân dân đánh bại hai đế quốc lớn với hàng chục tướng tài.

Ngay từ năm 1949 theo anh Việt Phương, thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: ở Việt Nam duy nhất đại tướng Giáp xứng đáng là nguyên soái. Vậy tại sao từ đó đến nay chẳng ai quan tâm đến ý kiến đó. Viết đến đây tôi lại thương lại nhớ cố thủ tướng Phạm Văn Đồng quá, một nhân cách lớn.

Bây giờ dẫu đã muộn tôi vẫn thiết tha đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm xét truy tặng danh hiệu đại nguyên soái cho đại tướng. Đây không phải vì danh dự cá nhân đại tướng, mà vì danh dự của cả dân tộc Việt Nam, vì những người đã chiến đấu hy sinh ngã xuống khắp nẻo đường Tổ Quốc để đất nước Việt Nam có được ngày hôm nay.

Đại tá , nhà văn Nguyễn Quí Hải, nguyên tiểu đoàn trưởng tiếu đoàn 2 đoàn 38 Pháo binh Bông Lau, Quảng Trị năm 1872.

Lời bình của đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lời bình của đại tướng Võ Nguyên Giáp đầu cuốn nhật ký chiến tranh Mùa hè cháy là tấm huân chương cao quý dành cho quãng đời chiến đấu đẹp nhất của tôi, chữ ký của đại tướng như một vết khắc, khắc hồn Tổ Quốc vào hồn tôi. 

20110805165235_giap      dai tuong-1

mùa hè 1                                   dai tuong 2

Cựu chiến binh đoàn 38 Pháo binh Bông lau, đơn vị đã góp phần tạo sức ép buộc trung đoàn 56 cùng căn cứ hỏa lực Vua chiến trường ở cao điểm 241 (căn cứ Carroll) phải đầu hàng.

mùa hè 2

Nguyễn Quý Hải tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2,  pháo 130mm

Lương Minh Nghĩa người đã dũng cảm vào căn cứ 241 lái Vua chiến trường ra nơi an toàn ngay sau khi địch đầu hàng.

 Dư luận quốc tế về môn cờ trí tuệ mới của Việt Nam: Cờ tư lênh.

published by haiduong | 0 comment

Dư luận trong cộng đồng về môn cờ trí tuệ mới của Việt Nam: Cờ tư lênh.

* Tôi đã đọc về trò chơi Cờ Tư Lệnh cực kỳ ấn tượng và có tầm nhìn này của ông qua trang web vietnamchess.com, tôi muốn không những chỉ giới thiệu trò chơi tuyệt vời này đến những người hâm mộ môn cờ nói riêng mà tới cả những người đam mê những trò chơi mang tính chiến lược nói chung. (Trang web Chessbase.de và tờ báo hàng ngày “Neues Deutschland“. )

* Nguyễn Chí Quang Bác sỹ toàn khoa CHLB Đức. Schiffbeker Weg 80. 22119 HAMBURG viết“… Tôi rất hãnh diện và hân hạnh được làm quen với ông với dự án Cờ tư lệnh . Thế giới Cờ sẽ có thêm một CỜ TƯ LỆNH mới do một người Việt nam nghĩ ra thật là hiếm quí, điều này tôi có đề nghị tiến sỹ DR Gralla tìm cách đưa vào sách GUINESS Book của những chuyện kỳ lạ trên thế giới…

* Jürgen Woscidlo, giáo viên bộ môn cờ tại Hamburg viết: …Tôi tin tưởng rằng, loại cờ này sẽ chinh phục được nhiều trái tim bởi vì nó có sự cộng sinh và đồng thời cũng là cầu nối. Một cuộc chiến tranh và cầu nối giữa thể thao tự do và huấn luyện quân sự.…Học Sinh rất hứng thú về trò chơi của Ông. Tôi nghĩ rằng trò chơi do Ông phát triển có thể là môn cờ có tính cách mạng

*Thư của Joseph White bang Texas, Hoa Kỳ người quản lý một thư viện lớn: … Cuối cùng thì tôi tìm thấy Cờ tư lệnh của anh một cách trùng hợp khi đang tìm hiểu trên Internet những loại cờ khác nhau. Tôi thích bộ cờ của anh bởi nhiều lý do. Anh sử dụng biển cùng với thủy quân và một dòng sông gần giống với cờ Tướng. Những điểm khác với phiên bản Hong Kong của cờ tướng (Shong Chee) thực sự làm tôi cực kì thích thú. …Từ những tìm hiểu của tôi, nguồn gốc của cờ được tranh luận rất sôi nổi ở phương Tây. Rất nhiều học sinh chơi cờ ủng hộ rằng nguồn gốc của cờ là từ phương Đông (Trung Quốc hay có liên quan tới nền văn hóa đất nước của anh) hơn là từ Ấn Độ hay Ba Tư …

*Rick Knowlton” Nhà chuyên doanh các loại cờ ở Hoa Kỳ “Ancientchess” : Trò chơi rất thú vị. Tôi sẽ rà lại tất cả thông tin tôi có hiện nay và làm một quyển luật chơi tốt nhất mà tôi có thể. Tôi sẽ dành thời gian cho Cờ Tư Lệnh và khiến nó được biết đến rộng rãi hơn ở phương Tây

* Báo “Neues Deutschland“.viết: Vị đại tá đã về hưu này đặt ra cho mình một mục tiêu mới. Ông ấy mong muốn khôi phục lại niềm yêu thích môn cờ ở giới trẻ, những người mải mê với mạng xã hội trực tuyến và các trò chơi điện tử. Chắc hẳn đa số mọi người như ông sẽ để cho mọi thứ trôi đi nhàn hạ hơn. Nhưng không, vị đại tá về hưu này đã đưa dự án khác của mình thêm nhiệm vụ: ông muốn giũ lớp bụi của những trận đánh hào hùng và một lần nữa khiến cho bọn trẻ con thời hiện đại thêm tò mò, những đứa mà thường ngày chỉ thích kết nối trực tuyến trên mạng và tổ chức trận đánh của chúng trong không gian ảo qua những cái nhấp chuột…. Trò chơi trí tuệ này như một gia sư làm sống lại môn “Lịch sử chán ngắt” mà nhiều học sinh ghét cay ghét đắng trong bụng?!

Ký ức Việt Nam

Tác giả cờ tư lệnh trả ời thư Phạm Vũ Dũng

Trả lời thư của Phạm Vũ Dũng 12 tuổi, 29/8c Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao thành phố HCM gửi tác giả cờ tư lệnh published by haiduong | 0 comment 1- Máy bay anh hùng (tàng hình) ăn máy bay đối phương có được bỏ bom rồi về chỗ cũ không hay phải thế chỗ. Trả lời: Buộc phải thế chỗ. Máy bay tàng hình được ăn quân đối phương trong vòng lửa, theo dạng bỏ bom rồi trở về chỗ cũ hoặc ở lại thế chỗ nếu ở đó an toàn. Nếu đối phương trong vòng lửa là máy bay thì buộc phải thế chỗ. 2- Máy bay, Xe tăng. bộ binh, dân quân hay Tư lệnh trên tàu sân bay đang ở ngoài khơi, có thể từ đó đổ bộ vào bờ theo quy đinh chung. ( Không phải chờ tàu cặp bến mới lên bờ) Xem cụ thể trên hình vẽ. Ngược lại khi tàu đang ở ngoài khơi, máy bay, xe tăng, bộ binh… lên tàu cũng theo qui định như vậy. 

Vàng tập 3b

Vàng Định mệnh của con người Tập 3a/28 Tác giả Quí Hải Đạo diễn  Thiên Lộc Hãng PTVN

Môn cờ độc đáo

Giới thiệu tiểu thuyết Tỷ phú ổ rác

Văn nghệ sỹ hội văn học nghệ thuật Cao Bằng tiếp cận môn cờ mới: cờ tư lệnh, cờ trí tuệ Việt Nam

IMG_0002 IMG_0003 IMG_0004 IMG_0006

Đại học chính trị nâng cánh cho môn cờ trí tuệ của Việt Nam: Cờ tư lệnh.

Trong ảnh thiếu tướng Nguyễn Đình Thắng và thiếu tướng Hồ Xuân Tiến đang theo dõi một trận đấu cờ tư lệnh của sỹ quan

cotulenh dhct IMG_0014 IMG_0016 IMG_0017

Điện Biên náo nức tìm hiểu môn thể thao trí tuệ mới của

Việt Nam: môn cờ tư lệnh

IMG_8386 IMG_8387 IMG_8392 IMG_8386 IMG_8382 IMG_8398

Trường Trung học Ban Mai, Hà Đông cái nôi của môn cờ tư lệnh

Được cập nhật vào lúc khoảng một phút trước

Công khaiBạn BèChỉ mình tôiTùy ChỉnhBạn thânVùng Mai Dich, Ha Noi, VietnamXem tất cả các danh sách…Gia đìnhNgười quenQuay lại

Mùa hè đáng nhớ. Tác giả môn cờ tư lệnh trực tiếp đào tạo các kỳ thủ đầu tiên của cờ tư lệnh. Hy vọng trong hội thi đầu tiên của môn cờ tư lệnh năm tới sẽ gặp lại học trò thân yêu.

Album khácIMG_0003 IMG_0004 IMG_0006 IMG_0011 IMG_0018 IMG_0019 IMG_0020

Vài phút hăm hở thử sức bên bàn cờ tư lệnh

Lời bình nhanh của Lê Đỗ Huy với cờ tư lênh. 

*From: Huy Lê Đỗ <ledohuy1957@gmail.com>
To: Nguyen Quy Hai <haibienkich@yahoo.com>
Sent: Friday, 28 June 2013 11:01 PM

Thưa chú Hải,

      Cháu đã đọc lướt các nội dung trong sách. Cháu nghĩ hàm lượng sáng tạo (về trí óc) là cực cao. Cần thời gian, tâm huyết, và trí tuệ để đánh giá cái game này (chữ trò chơi trong tiếng Anh là rất nghiêm chỉnh, không như trong tiếng Việt).

Do dân tộc thiếu nền triết học (cháu không bàn những hệ tư tưởng chính trị) – điều này (thiếu triết) Hồ Chí Minh từng chỉ ra -, và do  lỗi hệ thống giáo dục hiện tại, cháu nghĩ trò chơi như         Cờ tư lệnh rất cần thiết, rất đúng lúc. Vì giới trẻ hiện nay thiếu thói quen tư duy theo một trình tự khoa học. Cờ tư lệnh giúp các em tính trước nhiều nước, và sử dụng các phương tiện hiện đại hơn là pháo – mã – tốt, vì thế, nó thật là có ích.

Cháu muốn mình trẻ hơn, đỡ bận hơn, để góp phần promote trò chơi này trong thiếu niên. Cháu nghĩ chưa nhiều người đánh giá được vai trò của Cờ tư lệnh trong hình thành nếp tư duy khoa học, làm nền cho các cơn bão trí tuệ (brain storm) của con cháu của bộ đội Cụ Hồ, từng đánh thắng, trước hết, nhờ cái đầu.

(Mỗi lần đọc câu “lạc nước hai xe…:”, cháu lại nhớ cuộc (buộc Bông Lau) nhô lên đển tìm kiếm một CampCaroll nữa. Cờ tư lệnh sẽ giúp bọn trẻ đỡ mắc ấu trĩ tả khuynh, vì chúng sẽ chính là những tư lệnh về sau. Ý ngoài lời).

Kính,

Cháu Huy

Dư luận nước ngoài với 8 bài tập mẫu cờ tư lệnh

*Dear Colonel Hai,
Mr. Knowlton is really thrilled about the game record, so the popularization of CO TU LENH in the USA will get on speed!
Rene Gralla

       *Gửi đại tá Hải,
Ông Knowlton rất thích thú với những bản ghi trò chơi này. Vì thế việc phổ biển CO TU LENH ở Mỹ sẽ được đẩy nhanh!

     Rene Gralla
*Great! Very instructive!   (Tuyệt vời. Rất giáo khoa)

Rene Gralla

*Thư của Rick Hoa Kỳ gửi cho R.Gralla CHLB Đức sau khi nhận được lời giải thích của tác giả về bài tập 8: Hành quân thần tốc tàu sân bay.

Thanks Rene!
This is exactly what I need to clarify things. I’ll go over all the information I have now and make the best possible rule booklet.
I’ve been a bit behind on this process as other aspects of business have been pressing.
In particular, I’m doing some writing, together with Jean-Louis, which is proving to be a huge project…
Anyway, must make time for CO TU LENH, and get this variant known in the Western World
.
Rick
…Cảm ơn Rene!

Đó chính xác là những điều mà tôi cần làm rõ. Tôi sẽ rà lại tất cả thông tin tôi có hiện nay và làm 01 quyển luật chơi tốt nhất mà tôi có thể. Tôi đang làm việc này chậm so với kế hoạch do còn nhiều công việc kinh doanh khác phải xử lý ngay. Cụ thể là tôi đang làm một số văn bản, cùng với Jean-Louis, là 1 dự án lớn.
Tôi sẽ dành thời gian cho Cờ Tư Lệnh và khiến nó được biết đến rộng rãi hơn ở phương Tây

Rick

*Nhận được 8 bài tập cơ bản môn cờ tư lệnh, Rene Gralla CHLB Đức và Rick Nkowlton Hoa Kỳ đã gửi điện

       Rick Ancient chess: Thanks very much! These sample games will be an excellent learning tool, for me to understand Commander Chess. I will study these with great care

Cảm ơn rất nhiều! Các bài tập mẫu sẽ là một công cụ học tập tuyệt vời để hiểu cờ tư lệnh. Tôi sẽ nghiên cứu thật chu đáo những bài tập này

Rene Gralla: Thank you very much for such excellent lessons! I greatly appreciate the time you have taken to make this fascinating game understood. I feel that I am very close to understanding the game now.

Cảm ơn bạn rất nhiều vì bài học tuyệt vời như vậy! Tôi đánh giá rất cao thời gian bạn đã thực hiện để làm cho trò chơi thú vị này dễ hiểu.Tôi cảm thấy rằng bây giờ tôi đã hiểu môn trò chơi của bạn.

RENE`_6625

Tiến sỹ Rene Gralla chuyên gia cờ quốc tế với cờ tư lệnh của Việt Nam

published by haiduong | 0 comment

Dr. R. Gralla

–>Photo by: Bernd-Juergen Fischer.

Tiến sĩ RENE GRALLA. truyền thông Cộng hòa Liên bang Đức chuyên gia Cờ vua, Cờ tướng Quốc tế.

* CO TU LENH – Interview für deutsche Medien

Sehr geehrter Herr Oberst HAI,  mit sehr großem Interesse habe ich von der wunderbaren neuen Version des CO TUONG gelesen, die Sie entwickelt haben, nämlich von Ihrem…

Nun, weil ich auf der Website Vietnamchess.com über Ihr faszinierendes und zukunftsweisendes CO TU LENH gelesen habe, möchte ich dieses großartige Spiel den Fans des Schachspiels, aber auch den Fans strategischer Spiele und den Fans von Battle Games allgemein hier in Deutschland vorstellen. Ich möchte das tun mit einem Interview, das ich gerne mit Ihnen führen möchte, und ergänzend zum Interview möchte ich die Regeln des CO TU LENH erläutern.

Den Text möchte ich in deutschen Medien veröffentlichen, geplant sind auf jeden Fall Veröffentlichungen bei Chessbase.de und in der Tageszeitung “Neues Deutschland” (ND).

* Thưa ông Hải

Với một sự thích thú rất to lớn đối với  phiên bản Cờ Tướng mới mà ông đã phát triển có tên là CỜ TƯ LỆNH, tôi chỉ có thể nói rằng trò chơi này đã rất thuyết phục tôi… tôi muốn không những chỉ giới thiệu trò chơi tuyệt vời này đến những người hâm mộ môn cờ nói riêng, mà tới cả những người đam mê những trò chơi mang tính chiến lược nói chung. Vì vậy, tôi muốn thực hiện một bài phỏng vấn với ông và qua đó tôi muốn được giải thích thêm về luật lệ và cách chơi của môn cờ này. Bài phỏng vấn này tôi sẽ đưa lên các phương tiện truyền thông đại chúngở Đức: website Chessbase.de và nhật báo Neues Deutschland (Xem toàn văn trên trang cotulenh.com và haiduongblog.wordpress.com

Vàng     Tập 1a/28 Phim truyện bộ chi nhánh hãng PTVN tác giả Quí Hải đạo diễn Thiên Lộc

Vàng tập 1b/28

Vàng tập 1c/28

Vàng tập 2a/28

Vàng tập 2b/28

Vàng tập 2c/28

Bình luận về cuốn nhật ký Mùa hè cháy

CHAU XIN CHAO BAC NGUYEN QUY HAI!Chau da doc cuon sach MUA HE CHAY CUA BAC,Chau rat thich no vi no da ghi lai hinh anh cua mot thoi dan bom.CHAU DA DUOC DEN DIA DAO VINH MOC,THANH CO QUANG TRI,NGHIA TRANG TRUONG SON,NGA BA DONG LOC CUA HA TINH RINH.QUANG BINH,QUANG TRI -MOT SO NOI MA BAC CHIEN DAU.Chau LE HAI DUONG Dai hoc su pham ha noile hai duong
lehaiduong989@gmail.com
113.23.36.72

Bình luận về trang haiduongblog.wordpress.com

SEO
salmonsafe.org/blog/metroparks x

Submitted on 2013/05/05 at 3:44 am

I really like your blog.. very nice colors &
theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you?
Plz answer back as I’m looking to design my own blog and would like to find out where u got this from. thanks

vonervin@hotmail.de

178.32.232.239

Tôi thực sự thích blog của bạn .. màu sắc rất đẹp & chủ đề. Bạn đã thiết kế trang web này bản thân hoặc bạn đã thuê một ai đó để làm điều đó cho bạn?
Plz trả lời lại như tôi đang tìm cách để thiết kế blog của riêng tôi và muốn tìm ra nơi mà u có từ này.

http://Engineandpistonparts.com
Engineandpistonparts.com x
alyciatitus@zoho.com
206.217.142.69

Submitted on 2013/06/08 at 9:52 pm

Excellent post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Very useful information specifically the last part   I care for such information much. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and best of luck.

(Bài viết tuyệt vời. Tôi đã kiểm tra liên tục blog này và tôi rất ấn tượng! Thông tin rất hữu ích đặc biệt là phần cuối cùng tôi quan tâm về những thông tin nhiều. Tôi đã tìm kiếm thông tin đặc biệt này trong một thời gian dài. Cảm ơn bạn và tốt nhất của may mắn)

Clip giới thiệu cờ tư lệnh do Rick Hoa Kỳ biên tập

Mùa thu tới sẽ ra mắt cuốn sách “Cờ tư lênh Trí tuệ – Thời đại”

Tác giả cờ tư lệnh đã hoàn thành dự thảo cuốn sách giới thiệu 8 bài tập cơ bản về luật chơi cờ tư lệnh. Cuốn sách có tựa đề ” cờ tư lệnh. Trí tuệ – Thời đại” Cuốn sách được thể hiện song ngữ, tiếng Việt, tiếng Anh. Tám bài tập gồm: 1- Hạm đội anh hùng. 2- Phi đội Quyết thắng, 3- Bắt sống tàu chiến. 4- Bắt sống máy bay. 5- quyết chiến, quyết thắng. 6- Đột kích 1. 7- Đột kích 2. 8- Hành quân thần tốc – Tàu sân bay. Các bài tập đều có minh họa bằng hình ảnh từng nước đi và phân tích.
Nắm vững tám bài tập này bạn sẽ hoàn toàn có thể tự tin tham gia thi đấu tranh giải “Cờ tư lệnh, tinh hoa dân tộc Quốc Tử giám’ bắt đầu được tổ chức từ năm 2014.

Thích · · 10 phút trước

Đã có phiên bản song ngữ tiếng Anh

Đáp ứng nhu cầu của cộng đồng những người yêu mến môn cờ trí tuệ Cờ tư lênh tại các nước nói tiếng Anh, tác giả cờ tư lệnh bắt đầu cho ra mắt phiên bản cờ tư lệnh song ngữ, tiếng Việt và tiếng Anh. Các bạn xa gần bốn phương đón đọc trên trang “cotulenh. com”  “haiduongblog. blogspot”…
Môn cờ độc đáo, chỉ có ở Việt Nam
Chưa đâu và ngàn năm bây giờ tại Việt Nam mới có kiểu cờ độc đáo, các quân có thể đứng taị chỗ ăn quân đối phương, chẳng những có thể ăn quân mặt đất mà còn ăn được cả quân trên biển, quân trên trời. Chưa hết, thật là thú vị khi các quân cõng nhau đi trên bàn cờ, rồi đùng một cái các quân cõng nhau tỏa ra các hướng ăn cùng một lúc vài ba quân đối phương. Hãy tìm hiểu luật chơi đầy trí tuệ này trong bài tập Hành quân thần tốc, tàu sân bây.co trên trang “cotulenh.com” hoặc haiduongblog…”

Luật chơi CỜ TƯ LỆNH (Phiên bản mới có bổ sung)

Bài tập 1:  Ván cờ thứ nhất hạm đội anh hùng

Biên bản trận đấu:

Quân xanh đi trước

Nước   Quân xanh             Quân đỏ

1        P 9,3 _ 8,3               H 1,1 _ 5,1

2        H 10,1_ 7,1             H 3,2 _ 3,1

3        K10.8 _ 7,5             K 1,4 _ 5,8

4        K 7,5> <H 3,1         H 5,1 _ 2,1

5        H 7,1 _ 6,1               H 2,1 _ 2,0

6        H 8,2 _ 6,0               H 2,0 _ 1,0

7        H 6,1 _ 3,1               H 1,0_ 1,2

8        H 6,0 _ 3,0               H 1,2 _ 0,2

9        H 3,0 _ 1,0                P 2,3_3,2

10      H3,1 _ 1,1^               H0,2 !!

Căn cứ biên bản trên bạn sẽ thể hiện lại trận đấu trên bàn cờ rồi nghiên cứu kỹ từng nước đi của hai phía để giải thích tại sao mỗi bên lại đi như vậy.

Qua trận đấu trên bạn rút ra được điều gì có ý nghĩa về mặt luật chơi, về chiến thuật và về bài học thực tiễn.

Xin gửi kết quả về địa chỉ email : haibienkich@yahoo.com

Đón xem bài phân tích trận đấu Hạm đội anh hùng trong vài ngày tới.

Bài phân tích trận đấu Hạm đội anh hùng.

Quân xanh đi trước

Nước   Quân xanh             Quân đỏ

  1        P 9,3 _ 8,3               H 1,1 _ 5,1

cotrulenh hdah1a

cotrulenh hdah1b

a-Tại sao pháo quân xanh lại đi từ P9,3_8,3 ?

Pháo quân xanh tiến lên tọa độ 8,3 để phong tỏa mặt biển ở tọa độ 6,1 và 5,0. Tàu quân đỏ đi vào tọa độ lửa này sẽ bị tiêu diệt ngay.

b:- Tại sao tàu hải quân đỏ đi từ H1,1_5,1 ?

Tàu hải quân đỏ đến tọa độ 5,1 nhằm dùng pháo hạm trước hết ăn quân cao xạ xanh sau ăn công binh xanh. Ăn cao xạ xanh rất quan trọng, nhằm chọc thủng bức tường lửa phòng không của đối phương

2        H 10,1_ 7,1             H 3,2 _ 3,1

cotrulenh hdah2a

  cotrulenh hdah2b

a:- Tại sao ở nước 2 tàu hải quân xanh cơ động dừng lại ở tọa độ 7,1 ?

Tàu hải quân xanh tiến lên đuổi tàu hải quân đỏ, nhưng dừng lại ở tọa độ 7,1 vì ở tọa độ này có tàu hải quân bạn ở tọa độ 8,2 bảo vệ, tàu hải quân đỏ không dám ăn.

b:- Tại sao tàu hải quân đỏ đi từ H3,2_3,1 ?

Tàu hải quân đỏ phải tạt sang tọa độ 3,1 ngay để bảo vệ tàu đỏ bạn ở tọa độ 5,1

 3        K10.8 _ 7,5             K 1,4 _ 5,8

cotrulenh hdah3a  cotrulenh hdah3b

a:- Tại sao không quân xanh  lại bay từ K10,8_7,5 ?

Vì tư lệnh xanh có ý đồ dùng  không quân  xanh tấn công tàu hải quân đỏ.

b:- Tại sao không quân đỏ lại bay từ 1,4 đến 5,8 ?

Tư lệnh đỏ có thể không nắm được âm mưu của tư lệnh xanh, hoặc cho rằng máy bay xanh sẽ không dám ăn hải quân đỏ ở tọa độ 3,1 vì máy bay tấn công tàu chiến sẽ bị cao xạ trên tàu chiến bắn rơi, nghĩa là phải một đổi một. Mặt khác tư lệnh đỏ âm mưu dùng không quân lợi dụng khoảng trống của quân xanh ở bên phải sẵn sàng mở đường bay luồn sâu tấn công tư lệnh xanh.

4        K 7,5> <H 3,1         H 5,1 _ 2,1

cotrulenh hdah4a  cotrulenh hdah4b

a:- Tại sao không quân xanh lại chấp nhận hy sinh để  tiêu diệt tàu chiến đỏ?

Ý đồ của tư lệnh xanh tấn công hạm đội quân đỏ đã trở thành hiện thực.

b:- Tại sao hải quân đỏ phải rút vội từ H5,1_2,1 ?

Vì hải quân đỏ mất tàu hộ tống không rút nhanh sẽ bị hải quân xanh ăn. Và nếu mất nốt tàu hải quân đỏ thì ván cờ kết thúc, quân đỏ thua trong trận hải chiến.

5        H 7,1 _ 6,1               H 2,1 _ 2,0

cotrulenh hdah5a_2 cotrulenh hdah5b

a:-  Tàu hải quân xanh đi từ 7,1 _6,1 để làm gì ?

Để tiếp tục truy đuổi tàu đỏ.

b:- Tại sao tàu hải quân đỏ không ăn tàu hải quân xanh mà lại chạy sang 2,0

Không dám ăn vì ăn tàu chiến xanh ở 6,1 sẽ bị pháo của quân xanh ở tọa độ 8,3 bắn.

6        H 8,2 _ 6,0               H 2,0 _ 1,0

cotrulenh hdah6a_2 cotrulenh hdah6b

a:- Vì sao hải quân xanh H8,2_ 6,0 ?

Đó thể hiện quyết tâm của tư lệnh xanh sử dụng hạm đội dàn hàng ngang tiến lên truy đuổi tầu đỏ đến cùng.

b:- Vì sao tàu hải quân đỏ đi từ 2,0 _1,0

Vì bị tàu xanh 6,0 đuổi.

 7        H 6,1 _ 3,1               H 1,0_ 1,2

cotrulenh hdah7a cotrulenh hdah7b

a:- Tại sao tàu hải quân xanh đến 3,1 mà không đến 4,1 hoặc 2,1

Vì đến 4,1 thì bị pháo đỏ ở tọa độ 2,3 ăn. Đến 2,1 thì bị tàu chiến đỏ ăn

b- Vì sao tàu hải quân đỏ đi từ 1,0 _1,2

Vì không còn con đường nào khác

8        H 6,0 _ 3,0               H 1,2 _ 0,2

cotrulenh hdah8a cotrulenh hdah8b

a:- Vì sao hải quân xanh lướt sóng từ H6,0_3,0 ?

Để tiếp tục chiếu tàu chiến đỏ.

b:- Tàu chiến đỏ vì sao rút xuống tọa độ 0,2

Vì không còn con đường nào khác.

 9        H 3,0 _ 1,0                P 2,3_3,2

cotrulenh hdah9a cotrulenh hdah9b

a:- Hải quân xanh tiếp tục tới 1,0 ?

Để áp sát tàu đỏ để diệt.

b:- Pháo đỏ lên P2,3_3,2 để làm gì?

Để đuổi tàu chiến nhưng đã muộn

 10      H3,1 _ 1,1^               H0,2 !!

cotrulenh hdah10a

Tàu hải quân xanh H3,1_1,1

Hải quân đỏ bị tiêu diệt. Chiến tranh trên biển kết thúc

Ván cờ kết thúc. Quân đỏ thua.

Tính điểm: Xanh được 2 tàu chiến đỏ 80×2=160 Thưởng thắng trận 100 điểm Tổng cộng: 260 đ

Đỏ ăn được 1 máy bay xanh 40 điểm

Nhờ không quân xanh dũng cảm, dám hy sinh lao vào tầu đỏ nên đã tạo ưu thế cho hải quân xanh tấn công đối phư ơng.

Hải quân đỏ phòng ngự kém, khi bị dồn dập tấn công không tỉnh táo. Nếu ở nước thứ sáu, không tạt sang tọa độ 3,0 mà rút chéo về tọa độ 2,0 thì hải quân xanh không dễ gì tấn công.

Hồi âm sau bản phân tích bài tập 8 cờ tư lệnh: Hành quân thần tốc. Tàu sân bay

Nhân được bản phân tích bài tập Hành quân thần tốc, tiến sỹ Rene Gralla CHLB Đức viết trả lời ngay: “

Dear Colonel Hai,

COTULENH, Exercise: Terrific speed operation. Aircraft carrier

Great game, thank you very much, CAM ON!

Best regards

Rene Gralla

Còn Rick Nownlton Hoa Kỳ viết:

Thư 1
Gửi đại tá Hải,
Ông Knowlton rất hồi hộp về kỉ lục của ván đấu, vì vậy sự phổ biến của Cờ Tư Lệnh ở Mĩ sẽ trở nên nhanh chóng.

Rene Gralla

Thư 2
Cảm ơn Rene
Đây đúng là thứ tôi cần để làm rõ mọi thứ. Tôi sẽ xem lại tất cả thông tin mà tôi đang có và sẽ cố hết sức để làm 1 cuốn luật chơi.
Tôi sẽ dành thời gian cho Cờ Tư Lệnh và khiến nó được biết đến rộng rãi hơn ở phương Tây

Rick

On 4 April 2013 00:02, Nguyen Quy Hai <haibienkich@yahoo.com> wrote:

Dear Colonel Hai,

Mr. Knowlton is really thrilled about the game record, so the popularization of CO TU LENH in the USA will get on speed!

Best regards

Rene Gralla

Von: Rick Knowlton [mailto:rickofricks@gmail.com]
Gesendet: Mittwoch, 3. April 2013 14:46
An: Rechtsanwalt Dr. R. Gralla
Betreff: Re: Sample Game CO TU LENH! / re: email

Thanks Rene!
This is exactly what I need to clarify things. I’ll go over all the information I have now and make the best
possible rule booklet…
Anyway, must make time for CO TU LENH, and get this variant known in the Western World.
Till Soon,
Rick

cotulenh tausanbay

Bài tập 8: Hành quân thần tốc. Tàu sân bay

Quan xanh nghieng

Nước                 Quân đỏ                                                          Quân xanh

11             P4,9@D7,6                                                      L9,6@P7,6…K8,10_7,10

  12             K1,4_3,6                                                          K+B7,10@B4,10 >*0,6

13             *0,6_0,2                                                           K+B4,10_0,10

14             *0,2_H3,2                                                        K0,10_0,5>*3,2

15              H+*3,2_7,2                                                     K0,5_0,2

16              K1,8_5,4                                                         K0,2@T3,5

17              K3,6_H*K7,2>*11,6                                      *11,6_10,6

18              K7,2_7,6>*10,6….H+*7,2_*9,2 H10,2         *10,6_10,7

19              K7,6_9,6>*10,7                                              *10,7_11,7

20              K5,4_7,6                                                           K0,2_5,2>*9,2

21              K9,6@K5,2                                                       K10,4><H10,2

22              K7,6_10,6>*11,7                                             *11,7_11,8

  23              K5,2_9,6>*11,8                                               *11,8_11,10

  24              K9,6_11,8^*11,10!!

Sau 10 nước đi, hiện trạng ván cờ như trên hình vẽ.

co tu lenh tàu sân bay 1aco tu lenh tàu sân bay 1b

Nước 11 quân đỏ đi trước

Pháo binh đỏ P4,9 ăn dân quân xanh D7,6

Tên lửa xanh L9,6 ăn pháo binh đỏ P7,6 đồng thời không quân xanh K8,10 bay tới 7,10 đón bộ binh xanh

co tu lenh tàu sân bay 2a co tu lenh tàu sân bay 2b

Nước 12

Không quân đỏ K1,4 bay tới tọa độ 3,6

Không quân xanh K+B7,10 ăn bộ binh đỏ B4,10 đồng thời chiếu tư lệnh đỏ ở tọa độ *0,6

co tu lenh tàu sân bay 3aco tu lenh tàu sân bay 3b

Nước 13

Tư lệnh đỏ *0,6 chạy ra bờ biển ở tọa độ 0,2.

Không quân xanh K+B4,10 bay tới tọa độ 0,10 đuổi tư lệnh.

co tu lenh tàu sân bay 4aco tu lenh tàu sân bay 4b

Nước 14

Tư lệnh đỏ lên tàu chiến H3,2

Bộ binh xanh ở lại tọa độ 0,10 máy bay xanh bay tới tọa độ 0,5 chiếu tư lệnh đỏ trên tàu chiến H3,2

co tu lenh tàu sân bay 5a co tu lenh tàu sân bay 5b

Nước 15

Tàu chiến đỏ có pháo hạm có thể bắn trả lại máy bay xanh K0,5 nhưng tư  lệnh đỏ không cho bắn mà lệnh cho tàu tiếp tục lướt sóng  tới tọa độ 7,2

Máy bay xanh tiếp tục bay tới tọa độ 0,2 truy đuổi tàu chiến có tư lênh đỏ

co tu lenh tàu sân bay 6aco tu lenh tàu sân bay 6b

Nước 16

Máy bay đỏ từ K1,8 bay tới tọa độ 5,4 chặn không cho máy bay xanh tới tọa độ 5,2 để chiếu tư lệnh

Máy bay xanh đành bay tới bỏ bom diệt xe tăng đỏ T3,5 xong quay về vị trí ngay, vì nếu ở lại sẽ bị mấy quân đỏ kề gần đó ăn ngay

co tu lenh tàu sân bay 7aco tu lenh tàu sân bay 7b

Nước 17

Không quân đỏ K3,6 bay tới đậu trên tàu chiến H7,2 chiếu tư lệnh xanh *11,6. Lúc này tàu chiến H7,2 thành tàu sân bay và máy bay đỏ trở thành máy bay anh hùng (máy bay tàng hình)

Tư lệnh xanh *11,6 lánh sang tọa độ 10,6

co tu lenh tàu sân bay 8aco tu lenh tàu sân bay 8b

Nước 18

Táu sân bay một lúc diễn ra 3 hành động chiến thuật: máy bay đỏ tàng hình bay tới diệt tên lửa phòng không L7,6 chiếu tư lệnh xanh ở tọa độ 10,6; tàu sân bay cùng lúc lướt sóng thả tư lệnh ở tọa độ 3,2 rồi cơ động tiếp tới dừng ở tọa độ 10,2 tạo thế bao vây tư lệnh xanh.

Tư lệnh xanh lui vào sở chỉ huy S10,7

co tu lenh tàu sân bay 9aco tu lenh tàu sân bay 9b

Nước 19

Không quân đỏ K7,6 lướt tới 9,6 tiếp tục chiếu tư lệnh xanh

Tư lệnh xanh thoát ra khỏi sở chỉ huy tới tọa độ 11,7

co tu lenh tàu sân bay 10aco tu lenh tàu sân bay 10b

Nước 20

Máy bay đỏ K5,4 bay tới 7,6 phối hợp chiến đấu với máy bay đỏ K9,6

Máy bay xanh anh hùng bay ngay tới tọa độ 5,2 chiếu tư lệnh đỏ *9,2

co tu lenh tàu sân bay 11aco tu lenh tàu sân bay 11b

Nước 21

Máy bay đỏ K9,6 ăn ngay máy bay anh hùng xaanh K5,2 và phải thế chỗ. (máy bay ăn máy bay)

Không quân xanh K10,4 quyết tử diệt tàu sân bay chấp nhận một đổi một

co tu lenh tàu sân bay 12aco tu lenh tàu sân bay 12b

Nước 22

Máy bay đỏ K7,6 bay tới 10,6 chiếu tiếp tư lệnh xanh ở *11,7

Tư lệnh xanh chạy sang tọa độ 11,8

co tu lenh tàu sân bay 13aco tu lenh tàu sân bay 13b

Nước 23

Máy bay đỏ K3,2 bay tới 9,6 chiếu tiếp tư lệnh xanh

Tư lệnh xanh chạy tới 11,10. Vì quân đỏ liên tục chiếu nên các quân xanh khác không kịp hành động.

co tu lenh tàu sân bay 14a

Nước 24

Máy bay đỏ K9,6 bay tiếp tới tọa độ 11,8 chiếu hết tư lệnh xanh. Tư lệnh xanh không chạy qua mặt tư lệnh đỏ được nên đành chịu thua.

Bài tập này minh họa cho quy tắc hành quân thần tốc. chuyển quân bằng máy bay, tàu chiến. Minh họa cho tình huống tư lệnh sát cánh chiến đấu cùng quân sỹ, cho quy tắc không lộ mặt tư lệnh.

Hãy cùng khảo sát, tham gia và có ý kiến gì xin trao đổi lại với tác giả (haibienkich@yahoo.com)

 

Tuần tới sẽ có clip minh họa tuổi trẻ sỹ quan đại học chính trị với bài tập hành quân thần tốc.

Mar192013

response 10 questions about Commanderchess

published by haiduong | 0 comment

1) Is the Commander allowed to move diagonally? Or does he move only orthogonally, along the lines?\

“Commander piece” is only allowed to move vertically and horizontally, without limitation of number of steps as long as it is not obstructed. And also that it cannot be moved diagonally at the angle of 45.

2) It is said that the Commander can enter the Headquarters. What does that mean?

Headquarters is the location which belongs to the commander only and no one can enter but the commander. The headquarters is used as the obstacle to the opponent. If the commander is in the opponent’s point-blank range of weaponry such as cannon armed on tanks and anti-aircraft missile. To kill the commander, it is forced to destroy the headquarters (capture piece of headquarters) in advance and at that time the commander will capture back the tank and missile immediately.
For the artillery with arc path of a projectile and bomber, the headquarters will have protective effects no more. Therefore, the commander must leave for other locations as quick as possible.

3) Does the Rocket (also called Missile, Luftabwehrrakete ) ever move? Does it move when it captures a piece?

Anti-aircraft missile moves as other pieces do; move and capture at 2 steps axially and diagonal 45 angle at one step (within the radius of fire-power). The anti-aircraft missile may follow after planes. To let the planes not be fired, they must flee when such incendiary weapons approach.

4) When the Engineer crosses the river, he builds a bridge. Does this bridge last for the entire remainder of the game? Can the enemy also cross that bridge? Is there any marker placed to indicate a bridge has been built?

Engineers do not have to build specific bridges but they carry three types of tailed incendiary weapons across the river. Those are artillery, anti-aircraft cannon, and missile. If necessary, engineers can turn back to carry the incendiary weapons and go after. Just cross the deep segment of river if the incendiary weapons are portable. On capturing the opponent’s pieces at the other river bank, incendiary weapons will relocated such pieces immediately without being carried. Engineers are multi-purpose fighting units; they not only bridge but also join in attacks as the other chessmen do.

5) Is it correct that any piece which puts the Commander in check becomes a Heroic piece (Heldentruppe )? Does this Heroic status last for the entire game? Is there any marking or change to indicate that a piece has Heroic status?

Any piece gains checkmate the opponent’s commander can be brevetted as heroic piece and this status lasts to the end of game. This heroic piece will get added bonus on moving segment and capturing straightly and crossly with the angle of 45 degree. A heroic aircraft will become a stealth aircraft; it can fly over and shoot anti-aircraft cannon and anti-aircraft missile without crashing; No matter how many times a piece checkmate the commander, it only receives foresaid benefits. It may be marked by chalk marks or small stars. In the record, the heroic piece is written in bold line.

6) Am I correct that the object of this game is to win the most points?

The purpose of commander chess is not only to achieve best score. The bigger and loftier one is to teach the youth to practice thinking, create opportunities for them to have the habit of considering all aspects of life, contexts of miniature battles on the chessboard, teach them to deal with thousands of situations in life and warfare so that their intelligence shines, their spirit is tested and they can build consistency, self-confidence, brave and decisiveness. These personalities are very important for the modern youth and each country’s national defense.
When the victory and defeat are not determined by the game, who have the higher score will be the winner.

7) What is meant by “Human Commander Chess Rules”? (Spiel in Form von Personen-Wettbewerb in Festtagen )

This kind of chess is human chess. Pieces are not technically mass-produced ones, but boys and girls dressing in festival costumes with logos of pieces marked on their bonnets and blouses. They will move on a large chessboard drawn on yards of commune houses under players’ command. The game can also be played by soldiers who deploy specific pieces, such as tanks and air planes on a huge chess board with the size of several kilometers.

8) How, exactly does the Warship (Naval Kraft) move, and how does it capture?

Warship can move and capture straightly with 45 degree diagonal line under axis. Warship piece is 3 in 1 piece. Missiles with water opposite water up to four steps, targeting warship. Gunboat on the board likes artillery on the ground. Just shoot the targets along the coast and inland shot. Stand on the spot and capture opposing team’s chessman under straight line and diagonal line up to three segments. When capturing opponent’s pieces along the coast, the ship can go straight to the goal, they must replace captured pieces. The following pieces can go up the ship to move when necessary: infantrymen, militiamen, commanders, tanks and aircrafts. (except missiles, anti-aircraft cannons and artilleries, because they have been on the ship. At that time carrying ship will become aircraft carrier. On capturing the pieces of aircraft carrier, the opponent will be added points of incendiary weapon’s military power which belongs to that carrier. Air-crafts on the ship can flight straightly to destroy the mission of opponents, but other incendiary weapons must get out of the ship before move ahead.

9) Am I correct that the Commanders may never face each other, without intervening pieces, like the “Kings”(將, 帥) in xiangqi?

Two commander pieces do not go over each other. This is similar with Chinese Chess.

10) It is said that the last piece to defend the Commander becomes a Heroic piece (Heldentruppe ). What exactly are the conditions for this piece to become Heroic?

Any party has only a single piece to protect commander, that piece will be also a hero, although it had not choice of checkmating the opponent’s commander.

11. The new transportation regulation (newly amended) also stipulates that infantrymen, militiamen, commanders can drive transport aircrafts to debussing points and skydiving locations. In the case of land troops, transport aircrafts which carry infantrymen will stay at where they have just arrived. For skydiving purpose, only infantrymen and militiamen stay at their destination, transport aircrafts have to return to departure position. Transport aircrafts can carry commanders and infantrymen directly to the aircraft carrier.

Trả lời thư của Rick nhà kinh doanh cờ quốc tế Hoa kỳ (ancient chess)

Tác giả cờ tư lệnh Nguyễn Quí Hải trả lời 10 câu hỏi của Rick Knowlton Hoa Kỳ theo yêu cầu của : Jürgen Woscidlo; Rechtsanwalt Dr. R. Gralla

Von: Rick Knowlton [mailto:rickofricks@gmail.com]
Gesendet: Mittwoch, 6. März 2013 20:46
An: Jürgen Woscidlo; Rechtsanwalt Dr. R. Gralla
Betreff: Co Tu Lenh, Questions

Dear Jürgen and René,

Thanks very much for helping me to understand this game. I find sometimes that looking
at the English rules, I become more confused as I read. Perhaps a few clarifications will
put me on the correct track. Please tell me what you can, regarding these questions:

Rất cảm ơn vì đã giúp tôi tìm hiểu về môn cờ này. Tôi có một số thắc mắc khi nghiên cứu luật của môn cờ này. Có thể một số giải đáp cho những câu hỏi dưới đây sẽ giúp tôi đi đúng hướng khi nghiên cứu về môn cờ này.

1) Is the Commander allowed to move diagonally? Or does he move only orthogonally, along the lines?

1) Quân tư lệnh có thể di chuyển theo đường chéo được không? Hay chỉ di chuyển theo đường thẳng?

Trả lời

Quân tư lệnh chỉ được đi theo trục dọc ngang đường thẳng, không hạn chế số nấc, miễn là không bị vật cản đường. Vì sao? Phẩm chất của tư lệnh phải là người hiên ngang không luồn lách nên không được đi chéo.

2) It is said that the Commander can enter the Headquarters. What does that mean?

2) Trong bộ luật nói rằng quân tư lệnh có thể đi vào sở chỉ huy. Điều này nghĩa là gì?

Trả lời

Sở chỉ huy chỉ là điểm dành riêng cho tư lệnh. Chỉ tư lệnh mới được vào. Nó có tác dụng ngăn cản đối phương. Nếu tư lệnh nằm trong tầm bắn thẳng của đối phương như pháo trên xe tăng và tên lửa phòng không, thì muốn diệt tư lệnh phải phá sở chi huy (ăn quân sở chỉ huy) trước và khi đó tư lệnh sẽ ăn trả lại xe tăng và tên lửa ngay. Vì vậy sở chỉ huy chính là vật cản bảo vệ tư lệnh.

Với pháo binh có đường đạn cầu vồng và máy bay bỏ bom từ trên cao xuông thì sở chỉ huy không còn tác dụng bảo vệ, tư lệnh phải nhanh chóng rời đi nơi khác
3) Does the Rocket (also called Missile, Luftabwehrrakete ) ever move? Does it move when it captures a piece?

3) Tên lửa có bao giờ di chuyển hay không? Quân này có thể di chuyển để rượt đuổi một quân cờ khác không?

Trả lời

Tên lửa phòng không di chuyển như mọi quân khác. Đi và ăn theo trục được hai nấc, đi và ăn chéo 45 độ chỉ được một nấc (trong bán kính vòng tròn hỏa lực) Tên lửa phòng không hay cao xạ có thể rượt đuổi máy bay, máy bay không muốn cháy phải chạy ngay khi hai loại hỏa khí này tới gần
4) When the Engineer crosses the river, he builds a bridge. Does this bridge last for the entire remainder of the game? Can the enemy also cross that bridge? Is there any marker placed to indicate a bridge has been built?

4) Khi Công binh băng qua sông, quân này sẽ xây 1 cây cầu. Cây cầu này có tồn tại trong suốt thời gian còn lại của trận đấu hay không? Quân địch có thể đi qua cầu được hay không? Có dấu hiệu nào đánh dấu 1 cây cầu đã được xây không?

Trả lời

Công binh không xây cầu cụ thể mà cõng ba loại hỏa khí có đuôi qua sông. Đó là pháo binh, tên lửa phòng không và cao xạ. Khi cần công binh có thể quay đi quay lại để cõng tiếp hỏa khí đi sau. Chỉ cõng đi ngang qua đoạn sông sâu, khi hỏa khí cơ động. Khi hỏa khí ăn quân đối phương bên kia sông thì được phép sang thế chỗ ngay không phải nhờ công binh cõng. Công binh là đơn vị chiến đấu đa năng không chỉ bắc cầu mà được tham gia tấn công như các quân khác.

5) Is it correct that any piece which puts the Commander in check becomes a Heroic piece (Heldentruppe )? Does this Heroic status last for the entire game? Is there any marking or change to indicate that a piece has Heroic status?

5) Có phải bất cứ quân cờ nào chiếu tướng sẽ trở thành quân cờ Anh hùng không? Danh hiệu này có tồn tại trong suốt cuộc chơi hay không? Có dấu hiệu nào để đánh dấu hoặc thể hiện một quân cờ đang ở trạng thái này không?

Trả lời:

Bất cứ quân nào chiếu tư lệnh đều được phong anh hùng, là quân anh hùng cho tới khi ván cờ kết thúc. Quân anh hùng được đi và ăn cộng thêm một nấc, được đi và ăn thẳng và ăn cả chéo 45 độ. Máy bay anh hùng thì trở thành máy bay tàng hình, nghĩa là tha hồ bay vào vòng hỏa lực của đối phương mà không bị cháy, ăn quân tên lửa phòng không và cao xạ không bị một đổi một. Chiếu tư lệnh mấy lần cũng chỉ được ưu đãi như vậy. Nếu cần thì đánh dấu bằng phấn, bằng gắn ngôi sao nhỏ. Trong biên bản quân anh hùng được ghi chữ đậm.

6) Am I correct that the object of this game is to win the most points?

6) Có phải mục tiêu của môn cờ này là giành được điểm tối đa không?

Trả lời:

Mục tiêu của môn cờ tư lệnh đâu chỉ là giành được điểm tối đa. Mục tiêu lớn hơn cao cả hơn là dậy cho lớp trẻ rèn luyện tư duy, tạo cơ hội cho lớp trẻ tập nhìn toàn diện bối cảnh cuộc sống, bối cảnh trận chiến thu nhỏ trên bàn cờ; tạo cơ hội cho lớp trẻ tập ứng phó với hàng ngàn tình huống trong cuộc cuộc sống và trong tác chiến từ đó trí tuệ được tỏa sáng, tinh thần được thử thách, vững vàng kiên định, tự tin, dũng cảm, quyết đoán. Những đức tính đó rất cần cho tuổi trẻ hiện đại và cho nền quốc phòng toàn dân của mỗi nước.

Khi không phân được thắng bại qua ván cờ thì bên nào điểm cao hơn bên đó sẽ thắng.

7) What is meant by “Human Commander Chess Rules”? (Spiel in Form von Personen-Wettbewerb in Festtagen )

7) “Human Commander Chess Rules”  nghĩa là gì?

Trả lời:

Là loại cờ người. Các quân cờ không phải là quân cờ sản xuất hàng loạt theo công nghệ mà là các chàng trai cô gái mặc phục trang lễ hội có dán logo các quân cờ trên áo, trên mũ đi trên bàn cờ lớn vẽ trên sân đình theo lệnh của người chơi. Hoặc các chiến sỹ điều khiển quân cờ cụ thể như xe tăng máy bay… trên một bàn cờ cực lớn vài kilomet2…

8) How, exactly does the Warship (Naval Kraft) move, and how does it capture?

8) Tàu chiến di chuyển như thế nào? Và cách rượt đuổi đối phương của nó như thế nào?

Trả lời:

Tàu chiến di chuyển đi và ăn thẳng ăn chéo 45độ theo trục. Tàu chiến là quân ba trong một. Tên lửa hải đối hải tối đa bốn nấc, chỉ nhằm vào đối tượng tàu chiến. Pháo hạm trên tàu như pháo trên mặt đất, chỉ bắn các mục tiêu dọc bờ biển và bắn sâu vào đất liền. Được đứng tại chỗ ăn thẳng và ăn chéo quân đối phương tối đa ba đoạn. Khi ăn quân dọc bờ biển, tàu có thể đi thẳng tới mục tiêu, thì phải thế chỗ quân đã ăn. Các quân sau đây có thể lên tàu để di chuyển khi cần thiết: bộ binh, dân quân, tư lệnh, xe tăng, máy bay. (trừ tên lửa, cao xạ và pháo binh, mấy thứ này trên tàu đã có. Khi đó tàu trở thành tàu sân bay). Đối phương ăn quân tàu sân bay thì được cộng điểm những binh lực hỏa khí trên đó. Nếu trong tầm ăn, các hỏa khí trên tầu có thể ăn trực tiếp quân đối phương. Máy bay trên tàu có thể  bay thẳng tới tiêu diệt mục tiêu đối phương. Nếu ngoài tầm ăn các binh lực hỏa khí khác phải xuống tàu rồi mới được đi và ăn tiếp.

9) Am I correct that the Commanders may never face each other, without intervening pieces, like the “Kings”(將, 帥) in xiangqi?

9) Hai Quân tư lệnh sẽ không bao giờ chiếu nhau, mà không có các quân cờ liên quan, giống như quân “Tướng” trong “Cờ tường”. Điều này đúng không?

Trả lời

Hai quân tư lệnh không được trực tiếp qua mặt nhau. Điều này giống cờ tướng.

10) It is said that the last piece to defend the Commander becomes a Heroic piece (Heldentruppe ). What exactly are the conditions for this piece to become Heroic?

10) Trong bộ luật quy định rằng quân cờ cuối cùng phòng ngự để bảo vệ quân Tướng sẽ trở thành quân cờ Anh hùng. Có thể nêu rõ hơn điều kiện cụ thể để một quân cờ trở thành quân cờ Anh hùng được không?

Trả lời
Bên nào chỉ còn một quân duy nhất bảo vệ tư lệnh thì quân đó cũng là quân anh hùng, mặc dầu chưa có cơ hội trực tiếp chiếu tư lệnh đối phương.

11) Quy tắc vận chuyển (mới bổ sung) còn quy định  bộ binh, dân quân và tư lệnh có thể được máy bay chuyên chở tới nơi đổ quân hoặc nhảy dù. Nếu đổ quân thì máy bay cõng trên lưng bộ binh ở lại nơi vừa tới. Nếu nhảy dù thì chỉ bộ binh hoặc dân quân ở lại nơi tới còn máy bay quay trở lại nơi cũ. Máy bay có thể chở tư lệnh hoặc bộ binh thẳng lên tàu sân bay…
Thanks again for your help.

Trân trọng cảm ơn!

IMG_0012

IMG_0010

Tuổi trẻ sỹ quan đại học chính tri sôi nổi hứng thú với cờ tư lệnh. Đặc biệt quy tắc hành quân thần tốc, quân bộ binh, quân dân quân, quân tư lệnh có thể cưỡi trên xe tăng, cưỡi trên máy bay, cưỡi trên tàu chiến để xốc tới nơi tác chiến. Máy bay có thể bay thẳng đậu trên tàu chiến, khi đó tàu chiến trở thành tàu sân bay.
Pháo binh cao xạ, tên lửa qua đoạn sông sâu được công binh cõng.
Hãy tìm hiểu trong quy tắc và bài tập sẽ đăng trong tuần này.

   Bản tóm tắt quy tắc chơi cờ tư lệnh.

   Bộ binh Đi và ăn thẳng, dọc, ngang, tiến, lui                     1 nấc     10 điểm
C    Công binh ——————————-                                      1 nấc     10 đ
F    Fáo cao xạ —-————————————————–        1 nấcVòng lửa tròn trên không bán kính                        1  nấc
Máy bay chạm vòng lửa cháy ngayMáy bay ăn quân trong vòng lửa 1 đổi 1
     10 đ
D   Dân quân tóc dài Đi và ăn thẳng dọc ngang + ăn chéo 45 độ tiến lui 1 nấc                                                                                                  10đ
T   Xe tăng Đi và ăn thẳng, dọc, ngang, tiến, lui        1 đến  2 nấc       20 đ
L   Tên lửa phòng không Đi và ăn thẳng dọc ngang tiến lui            từ 1 đến 2 nấc                       Đi và ăn chéo 45 độ                                               1 nấc     Vòng lửa tròn trên không bán kính                       2 nấc
Máy bay chạm vòng lửa cháy ngayMáy bay ăn quân trong vòng lửa 1 đổi 1
      20 đ
Pháo binh Đi và ăn thắng dọc ngang + ăn chéo 45 độ                         tiến lui theo trục                                       từ 1 đến 3 nấc
Chỉ khi ăn mới được vượt khối chắn và phải thế chỗ.Khi cơ động qua sông đoạn sâu phải do công binh cõng trên lưng. Trừ trường hợp ăn quân bên kia sông được sang ngay.
    30 đ
K Không quân Đi và ăn thắng dọc ngang +ăn chéo 45 độ                tiến lui                                             từ 1 đến 4 nấcĐi và ăn đều được vượt khối chắn.Máy bay chạm vành lửa của cao xạ tên lửa bị cháy                     Máy bay muốn ăn quân trong vòng lửa thì một đổiCó thể thế chỗ hoặc ném bom xong quay trở lại       40 đ
H Hải quân                   Tàu chiến có ba loại vũ khí: tên lửa, pháo, cao xạ-Tên lửa hải đối hải chỉ đấu giữa tàu với tàu chiến.Đi và ăn thắng dọc ngang và ăn chéo 45 độtiến lui   từ 1 đến 4 nấc-Pháo trên tàu đi và ăn như pháo trên mặt đất        thẳng, chéo                                             1 đến 3 nấc-Cao xạ trên tàu có bán kính vòng lửa                       như cao xạ mặt đất                                           1 nấc        80 đ
* Tư lệnh Đi không hạn chế miễn là không bị vật cản          nhưng ăn chỉ được ăn thẳng                             1 nấc.Khi cần được vào sở chỉ huy.     100 đ
S Sở chỉ huy Chỉ là vật cản không đi và ăn quân đối phương.Đối phương phá được sở chỉ huy được 10 điểm     10 đ

Chi tiết tra cứu trên trang “cotulenh.com” hoặc haiduongblog. You tube…

 Quy tắc quân anh hùng

                     Bất cứ quân nào chiếu tư lệnh được một lần trở lên đều được phong anh hùng và đều được đi và ăn thêm một nấc, được đi cả chéo 45 độ. Máy bay khi là máy bay anh hùng thì trở thành máy bay tàng hình. Nghĩa là tha hồ bay qua vùng cấm bay, bay qua vành đai lửa phòng không mà không bị cháy.

                      Quy tắc qua sông

Mọi phương tiện đều có thể đi qua ngầm. Khi đi qua đoạn sông sâu ba loại vũ khí cồng kềnh như cao xạ, pháo binh và tên lửa phải được công binh “cõng” qua sông. Nếu sai phải về vị trí cũ và bị mất lượt. Nhưng khi ăn quân đối phương bên kia sông được qua thế chỗ luôn.

                    Quy tắc đứng tại chỗ ăn quân ( không phải thế chỗ):

Pháo trên tàu chiến ăn quân trên bộ, được phép đứng tại chỗ ăn quân.

Các loại hỏa khí trên mặt đất ăn quân tàu chiến cũng được phép đứng tại chỗ ăn quân, không phải thế chỗ. Máy bay có thể ăn quân đối phương rồi có thể trở lại vị trí xuất phát (bơ bom) nếu cảm thấy thế chỗ không an toàn.

Quy tắc hành quân thần tốc.

Ba tứ quân: quân tư lệnh, quân bộ binh và quân dân quân khi cần cơ động nhanh đẩy mạnh cuộc tấn công, có thể cưỡi lên lưng quân xe tăng, quân công binh, quân không quân và quân tàu chiến. Lúc này tàu chiến trở thành tàu sân bay.

Quy tắc vành đai lửa phòng không

Máy bay chạm vành đai lửa đối phương bị cháy ngay. Nếu nhằm thẳng ăn quân đối phương trong vòng lửa thỉ một đổ một.

KẾT THÚC VÁN CỜ
            Khi mất hai quân tàu chiến là chiến tranh trên biển kết thúc  (Thưởng 100đ )
            Khi mất hai quân máy bay  là chiến tranh trên không kết thúc       ——-
            Khi mất hai quân bộ binh, hai quân pháo binh, hai quân xe tăng là chiến tranh trân bộ kết thúc  (Thưởng 100 đ)
            Khi mất tư lệnh là chiến tranh tổng lực kết thúc    (Thưởng 200 điểm )

Một số ký hiệu đơn giản dễ nhớ có thể tận dụng:

- Ăn quân:                @

- Đứng tại chỗ ăn      @  K…@… (Không quân xanh đứng tại chỗ ăn quân, như bỏ bom)

@ H…@…(Hải quân đỏ đứng tại chỗ bắn vào đất liền)

- Máy bay bị cháy    @” (Màu đỏ nét đậm) Ví dụ: K9,8@”P5,8 (K9,8 định ăn P5,8 nhưng sa vào vòng lửa cháy)

- Đi quân                   _    (gạch ngang dưới dài)

- Chiếu                       >

- Chiếu hết               ^  ( Không chỉ chiếu hết tư lệnh, mà chiếu hết cả hải chiến,  không chiến…)

- Một đổi một           > <

- Bị thua                   !!

- Phong anh hùng       H    K    B  (Ký hiệu đậm nét)

Chi tiết tra cứu trên trang “cotulenh.com” hoặc haiduongblog. You tube…

Đánh số tọa độ trên bản đồ

Gốc 0 ở dưới cùng bên trái vùng biển Xem hình vẽ

co tu lenh CT c¬ b¶n - Copy

Thông báo: Mới có thêm qui tắc chuyển quân. Cụ thể là quân bộ binh, quân dân quân và quân tư lệnh khi cần cơ động nhanh tới một tọa độ nào đó trên bàn cờ, sẽ được phép cưỡi trên lưng quân xe tăng, quân công binh, quân tàu chiến và quân máy bay. Ví dụ: nếu đối phương diệt xe tăng trên có cõng bộ binh thì được tính 3o điểm (xe tăng 20 + bộ binh 10). Nếu đối phương diệt tàu chiên trên có tư lệnh thì số điểm sẽ là (80+100=180- điểm)

Địa chỉ có bán cờ tư lệnh

published by haiduong | 0 comment

Mua cờ tư lệnh ở đâu.
Tại thành phồ Hồ Chí Minh, các nhà sách Nguyễn Văn Cừ có bán. hoặc gặp chị Hương phó giám đốc công ty May Nguyễn Đình, Dương Quảng Hàm, Gò Vấp (0904372325)
Tại Đà Nẵng hỏi ông Quý 66 Nguyễn Thị Định, An Hải Bắc, quận Sơn Trà 05112246724 hoặc anh Hoàng 0905001339
Tại Quảng trị, có tại quầy sách trong Thành cổ, cô Thẩm
Tại Hà nội có bán tại nhà sách Nguyễn Văn Cừ Cầu giấy, tại các cửa hàng siêu thị mini “3 hào” tại Thanh Xuân, Hoàng Mai, Ngã tư chợ Đồng xa, (anh Bình 0919979909) tại quầy sách trong Văn Miếu và bảo tàng Hồ Chí Minh

Người thổi hồn đất nước vào Cờ Tư lệnh

18 Tháng Giêng 2013 14:57:00 GMT+7

Chỉ cần tìm kiếm cụm từ “Cờ Tư Lệnh” trên google, sau 0,23 giây đã cho ta 625.000 kết quả liên quan đến nó. Con số này phần nào cho thấy mức độ quan tâm, sức ảnh hưởng nhất định của môn thể thao trí tuệ Cờ Tư Lệnh đối với quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được tác giả của trò chơi mang nhiều ý nghĩa này lại là một nghệ sỹ có tâm hồn lãng mạn.

IMG_0355

Được biết đến trong vai trò là một nhà văn với nhiều tác phẩm đã được chuyển thể, xuất bản, dàn dựng thành kịch, phim, phổ nhạc…, có thể kể ra như: Bước chân pháo binh, Hà Nội 12 ngày đêm, Giọt đắng, Đợi anh về, Tănggô bên em, Mùa xuân trả lời…đại tá, nhà văn Nguyễn Quý Hải còn là tác giả của trò chơi trí tuệ Cờ Tư Lệnh, đã được Cục bản quyền tác giả văn học nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức công nhận ngày 16/11/2010.

Gặp ông tại phòng làm việc, giọng nói hào sảng như cuốn hút người nghe về ý nghĩa, nét đẹp truyền thống yêu cờ của nhân dân ta, không ai có thể nghĩ đại tá, nhà văn Nguyễn Qúi Hải đã bước qua cái tuổi 80.

Như bao người khác, ở vào cái tuổi này, họ thường để mọi thứ qua đi một cách nhàn hạ; tìm niềm vui bên con cháu, chăm sóc chậu cây hay những chú chim, nhưng với vị đại tác này, thời điểm này lại là giai đoạn quan trọng cho một nhiệm vụ mới, một mục tiêu mới. Ông muốn khôi phục lại niềm yêu thích môn cờ cho giới trẻ, muốn truyền cho các em, cho thế hệ sau những giá trị lịch sử của cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước oai hùng của nhân dân tộc ta thông qua những ván Cờ Tư lệnh.

Cờ Tư Lệnh gắn với biển, với sông, mang hơi thở của thời đại tên lửa, mang nghệ thuật chiến tranh tổng lực. Nhìn vào bàn cờ, thấy vùng biển và sông là thấy ngay mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Nhìn lưới lửa phòng không trên trời của bàn cờ là nhớ ngay đến Điện Biên Phủ trên không một thời oanh liệt của nhân dân ta…

Không chỉ dừng lại ở đó, đại tá Nguyễn Qúi Hải chia sẻ: “Cờ Tư Lệnh còn giúp các em rèn luyện bộ não, tăng cường trí lực và thêm yêu quê hương đất nước mình”. Sự hấp dẫn của môn Cờ Tư Lệnh nằm ở chỗ nó không đi theo phiên bản cũ kiểu thông thường của Cờ Vua với những ô vuông thu nhỏ trên nền kẻ sọc đen – trắng mà thay đổi hoàn toàn ngẫu nhiên với một con sông phân chia các vùng lãnh thổ thù địch và đổ vào vùng biển bao la là các con tàu, thuyền hoạt động.

Sự khác biệt về mặt ý nghĩa, thời gian và không gian cũng là những yếu tố gây sự hứng thú đối với người chơi Cờ Tư lệnh. Bởi, đối với Cờ Vua và Cờ Tướng phản ánh về quá khứ, thường phù vua, chúa song Cờ Tư Lệnh mang hơi thở của thời đại, đi vào thực tế và hướng đến tương lai.

Sự sáng tạo không ngừng nghỉ, không quản ngại khó khăn, đường xá xa xôi đến nhiều nơi trên đất nước quảng bá môn Cờ Tư Lệnh đã cho thấy niềm tin tưởng của người lính năm xưa vào sự thành công của phong trào chơi Cờ Tư Lệnh rộng rãi trong tương lai.

Chia sẻ với chúng tôi về kỷ niệm đáng nhớ trong những lần đi dạy, quảng bá Cờ Tư Lệnh, Nhà văn  Nguyễn Qúi Hải cho biết: “ Nguyên Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam – đồng chí  Lê Khả Phiêu đã dành thời gian trực tiếp tìm hiểu luật chơi Cờ Tư Lệnh và cuộc gặp mặt này khiến tôi càng có động lực, quyết tâm hơn để thực hiện ước mơ đưa Cờ Tư Lệnh tới đông đảo quần chúng nhân dân cả nước”.

Vân Thùy                                             

 

Nhật ký chiến tranh Mùa hè cháy NXB Hội nhà văn tái bản lần thứ tư (có bổ sung tư liệu tham khảo của phía đối phương) đã có bán tại Nhà sách Nguyễn Văn Cừ và quầy sách Thành Cổ Quảng Trị.

Thư gửi tác giả cuốn nhật ký chiến tranh Mùa hè cháy.

Xin chào đại tá nhà văn Nguyễn Quí Hải. Cháu hâm mộ tác phảm Mùa hè cháy của bác. Tuổi trẻ của bác làm được nhiều việc và cuộc sống của bác thật ý nghĩa. Cháu không ngờ lại liên lạc được với bác. Cháu là Lê Hải Dương sinh viên lớp K59A khoa giáo dục chính trị trường sư phạm 1. Cháu 24 tuổi, bằng tuổi cháu ngày xưa bác đã đi đánh Pháp. Đọc sách của bác cháu rất cảm động. Cái đoàn xe bác chỉ huy đi qua cầu Hàm Rồng an toàn rồi thì miền Trung như đòn gánh gánh hai đầu hai vựa lúa mà nghèo thế. Bác bảo anh nuôi cho mỗi em một nắm cơm chim trong có thịt, người chị vừa ăn vừa bón cho đứa em nhỏ bé trên tay thật xúc động

Ngày 24/3/2013

Bài tập 7: Đột kích 2

 cotrulenh dkh1a cotrulenh dkh1b

Công binh đỏ từ C4,9 tiến lên 5,9 tạo mở lối cho pháo đỏ tiến lên và sẵn sàng bắc cầu qua sông.

Tàu chiến xanh H10,1 đi 6,1 chuẩn bị tấn công đường biển.Từ đây tàu chiến H10,1 có thể ăn quân pháo cao xạ đỏ F3,4 và công binh đỏ C4,3

cotrulenh dkh2a cotrulenh dkh2b

Để nghênh chiến, tàu chiến đỏ H3,2 đi 4,1 đuổi tàu chiến xanh ở H6,1

Để bảo vệ tàu chiến H6,1 tàu chiến xanh H8,2 đi chéo 45 dộ tới tọa độ 6,0.

cotrulenh dkh3a cotrulenh dkh3b

Để tránh bị chọc thủng lưới lửa phòng không, tư lệnh đỏ cho cao xạ đỏ F3,4 tiến lên một nấc tới tọa độ 4,4

Tàu chiến xanh H6,1 ăn quân công binh đỏ C4,3

cotrulenh dkh4a cotrulenh dkh4b

Pháo binh đỏ P2,9 cơ động lên toạ độ 4,9 triển khai tiến công trên bộ cánh phải.

Tàu chiến xanh H6,1 lướt tới tọa độ 5,1 ép hạm đội đỏ dọn đường cho chiến dịch tiến công trên biển

cotrulenh dkh5a cotrulenh dkh5b

Tư lệnh đỏ lệnh cho pháo binh đỏ P2,3 cơ động lên trận địa ở tọa độ 5,6

Công binh xanh C7,3 tiến lên tọa độ 6,3 chuẩn bị bắc cầu qua đoạn sông sâu.

cotrulenh dkh6a cotrulenh dkh6b

Không quân đỏ K1,8 bay tới tọa độ 3,6 hình thành thế đột kích

Tư lệnh xanh điều bộ binh B7,2 tiến lên tọa độ 6,2 hình thành rõ ý đồ mở mặt trận trên biển.

cotrulenh dkh7a cotrulenh dkh7b

Trận đột kích bắt đầu. Tư lệnh đỏ (Người chơi bên quân đỏ) cho pháo binh đỏ 4,9 ăn dân quân xanh D7,6 phá thế phòng ngự của quân xanh.

Tên lửa xanh L9,6 ăn ngay pháo binh P7,6

cotrulenh dkh8a cotrulenh dkh8b

Tư lệnh đỏ cho pháo binh P5,6 diệt tên lửa phòng không L7,6 chọc thủng vành đai hỏa lực trên không.

Tư lệnh xanh cho công binh xanh C6,3 bắc cầu qua sông ở đoạn sông 5,3 chuẩn bị đổ quân chiếm lĩnh bờ biển

cotrulenh dkh9a cotrulenh dkh9b

Tư lệnh đỏ điều pháo binh đỏ P7,6 lui chếch sang tọa độ 6,5 ngay trước tầm bắn của xe tăng xanh T7,5.

Tư lệnh xanh bị mắc lừa cho xe tăng xanh ăn ngay pháo đỏ P6,5

cotrulenh dkh10a cotrulenh dkh10b

Không quân đỏ K3,6 chớp cơ hội bay lên tọa độ 7,6 chiếu tư lệnh xanh và trở thành máy bay anh hùng, máy bay tàng hình.

Tư lệnh xanh *11,6 mất bình tĩnh tạt sang tọa độ 11,4

cotrulenh dkh11a cotrulenh dkh11b

Không quân đỏ anh hùng K7,6 lướt tới chiếu tiếp tư lệnh xanh

Không quân xanh K10,4 bay tới 11,5 chặn đường bay không quân đỏ

cotrulenh dkh12a

Không quân đỏ không dại gì ăn không quân xanh mà chiếu hết tư lệnh xanh. Tư lệnh xanh không còn đường thoát.

Nếu không quân đỏ dại dột ăn không quân xanh K11,5 thì tư lệnh xanh *11,4 sẽ ăn ngay (tư lệnh được ăn một nấc).

Bài học rút ra qua bài tập Đột kích 2

-Tư lệnh đỏ: dám hy sinh cả 2 quân pháo để chọc thủng lá chắn lưới lửa phòng không, nhờ đó không quân đỏ có cơ hội đột kích tiêu diệt tư lệnh xanh

Biết dùng pháo nghi binh chịu đòn để mở đường cho không quân bay tới chiếu tư lệnh.

-Tư lệnh xanh cho tên lửa phòng không ăn pháo đỏ là một sai lầm.

Khi đã bị không quân đỏ chiếu đã không bình tĩnh và mưu trí c hỉ rút sang một nấc tới 11,5 thì không quân đỏ sao dám bay xuống chiếu tướng.

Việc phòng ngự bảo vệ tư lệnh quá kém. Nếu cho một máy bay hoặc một pháo lui về đường trục tung 11 thì chẳng máy bay nào của quân đỏ dám bén mảng tới vành đai bảo của tư lệnh xanh

(Trong tuần tới có clip thể hiện bài tập trên bàn cờ)

              Bản tóm tắt quy tắc chơi cờ tư lệnh.

B    Bộ binh

Đi và ăn thẳng, dọc, ngang, tiến, lui                      1 nấc

    10 điểm

C    Công binh

——————————-                                      1 nấc

    10 đ
F    Fáo cao xạ —-————————————————–        1 nấcVòng lửa tròn trên không bán kính                        1  nấc
Máy bay chạm vòng lửa cháy ngayMáy bay ăn quân trong vòng lửa 1 đổi 1

     10 đ

D   Dân quân tóc dài

Đi và ăn thẳng dọc ngang + ăn chéo 45 độ tiến lui 1 nấc                                                                                                  10đ
T   Xe tăng

Đi và ăn thẳng, dọc, ngang, tiến, lui        1 đến  2 nấc

      20 đ
L   Tên lửa phòng không Đi và ăn thẳng dọc ngang tiến lui            từ 1 đến 2 nấc                       Đi và ăn chéo 45 độ                                               1 nấc     Vòng lửa tròn trên không bán kính                       2 nấc
Máy bay chạm vòng lửa cháy ngayMáy bay ăn quân trong vòng lửa 1 đổi 1
      20 đ
Pháo binh Đi và ăn thắng dọc ngang + ăn chéo 45 độ                         tiến lui theo trục                                       từ 1 đến 3 nấc
Chỉ khi ăn mới được vượt khối chắn và phải thế chỗ.Khi cơ động qua sông đoạn sâu phải đi sau công binh bắc cầu. Trừ trường hợp ăn quân bên kia sông được sangngay.
    30 đ
K Không quân Đi và ăn thắng dọc ngang +ăn chéo 45 độ                tiến lui                                             từ 1 đến 4 nấcĐi và ăn đều được vượt khối chắn.Máy bay chạm vành lửa của cao xạ tên lửa bị cháy                     Máy bay muốn ăn quân trong vòng lửa thì một đổiCó thể thế chỗ hoặc ném bom xong quay trở lại       40 đ
H Hải quân                   Tàu chiến có ba loại vũ khí: tên lửa, pháo, cao xạ-Tên lửa hải đối hải chỉ đấu giữa tàu với tàu chiến.Đi và ăn thắng dọc ngang và ăn chéo 45 độtiến lui   từ 1 đến 4 nấc-Pháo trên tàu đi và ăn như pháo trên mặt đất        thẳng, chéo                                             1 đến 3 nấc-Cao xạ trên tàu có bán kính vòng lửa                       như cao xạ mặt đất                                           1 nấc        80 đ
* Tư lệnh Đi không hạn chế miễn là không bị vật cản          nhưng ăn chỉ được ăn thẳng                             1 nấc.Khi cần được vào sở chỉ huy.Khi cần có thể lên tàu chiến để thoát thân     100 đ
S Sở chỉ huy Chỉ là vật cản không đi và ăn quân đối phương.Đối phương phá được sở chỉ huy được 10 điểm     10 đ

Chi tiết tra cứu trên trang “cotulenh.com” hoặc haiduongblog. You tube…

 Quy tắc quân anh hùng

                     Bất cứ quân nào chiếu tư lệnh được một lần trở lên đều được phong anh hùng và đều được đi và ăn thêm một nấc, được đi cả chéo 45 độ. Máy bay khi là máy bay anh hùng thì trở thành máy bay tàng hình. Nghĩa là tha hồ bay qua vùng cấm bay, bay qua vành đai lửa phòng không mà không bị cháy.

                      Quy tắc qua sông

Mọi phương tiện đều có thể đi qua ngầm. Khi đi qua đoạn sông sâu ba loại vũ khí cồng kềnh như cao xạ, pháo binh và tên lửa phải đi sau công binh bắc cầu. Nếu sai phải về vị trí cũ và bị mất lượt. Nhưng khi ăn quân đối phương bên kia sông được qua luôn.

                    Quy tắc đứng tại chỗ ăn quân ( không phải thế chỗ):

Pháo trên tàu chiến ăn quân trên bộ, được phép đứng tại chỗ ăn quân.

Các loại hỏa khí trên mặt đất ăn quân tàu chiến cũng được phép đứng tại chỗ ăn quân, không phải thế chỗ.

KẾT THÚC VÁN CỜ
            Khi mất hai quân tàu chiến là chiến tranh trên biển kết thúc  (Thưởng 100đ )
            Khi mất hai quân máy bay  là chiến tranh trên không kết thúc       ——-
            Khi mất hai quân bộ binh, hai quân pháo binh, hai quân xe tăng là chiến tranh trân bộ kết thúc  (Thưởng 100 đ)
            Khi mất tư lệnh là chiến tranh tổng lực kết thúc    (Thưởng 200 điểm )

 

Một số ký hiệu đơn giản dễ nhớ có thể tận dụng:

- Ăn quân:                @

- Đứng tại chỗ ăn      @  K…@… (Không quân xanh đứng tại chỗ ăn quân, như bỏ bom)

@ H…@…(Hải quân đỏ đứng tại chỗ bắn vào đất liền)

- Máy bay bị cháy    @” (Màu đỏ nét đậm) Ví dụ: K9,8@”P5,8 (K9,8 định ăn P5,8 nhưng sa vào vòng lửa cháy)

- Đi quân                   _    (gạch ngang dưới dài)

- Chiếu                       >

- Chiếu hết               ^  ( Không chỉ chiếu hết tư lệnh, mà chiếu hết cả hải chiến,  không chiến…)

- Một đổi một           > <

- Bị thua                   !!

- Phong anh hùng       H    K    B  (Ký hiệu đậm nét)

Chi tiết tra cứu trên trang “cotulenh.com” hoặc haiduongblog. You tube…

Đánh số tọa độ trên bản đồ

Gốc 0 ở dưới cùng bên trái vùng biển Xem hình vẽ

                  co tu lenh CT c¬ b¶n - Copy

Chúc mừng năm mới

Đăng just now bởi

Thư của Nguyễn Chí Quang Bác sỹ toàn khoa

19:41 Thứ Năm, 15 tháng 9/ 2011

Schiffbeker Weg 80

22119 HAMBURG

GERMANY

Thân gởi ông Nguyễn Quí Hải,
Tôi rất hãnh diện và hân hạnh được làm quen với ông và dự án CO TU LENH . Thế giới Cờ
sẽ có thêm một CO TU LENH mới do một người Việt nam nghĩ ra thật là hiếm quí, điều này
tôi có đề nghị DR Gralla  tìm cách đưa vào sách GUINESS  Book của những chuyện kỳ lạ  trên thế giới.
Tôi rất vui khi ở HA NOI  sẽ liên lạc điện thoại với ông, và rất vui khi được gặp ông.
Thân ái mến chúc ông  nhiều sức khỏe.

Nguyễn Chí Quang


Bản dịch thư của Joseph White bang Texas, Hoa Kỳ gửi tới tác giả cờ tư lệnh

Dear Mr. Nguyen Quy Hai,Thank you for contacting me about “Cờ tư lệnh.”.  I do want to purchase your game and learn how to pay it.
Would an I offer of $30 United States Dollars (USD) for the Game and $20 USD for shipping be acceptable?
I could send you an International United States Postal money order for $50 USD if this is acceptable. I would of course need your mailing address in Vietnam.
Should you require more money for the game or shipping please contact me with a counter offer.  If you can suggest another form of payment please do so.
I have played and enjoyed the international form of Western European Chess since my childhood.  I discoved the Eastern forms of Chess (Shogi, Xiangqi, and Janggi) several years ago. I have enjoyed playing Xiangqi (Cờ tướng) against computers since there are no players that I know of in Western Texas. As I am sure you can guess – I am definitely NOT as good playing Xiangqi as I am the Western version that I was raised with but that has not detered me from trying to learn this game.  I started to study other variations of chess including one version called the Game of War that was invented in the United States in the 1910′s and the German game Wehrschach Tak-Tik which was developed in the 1930′s. I also found an odd version of Xiangqi devoped for Westener’s and manufactured in Hong Kong in the 1960′s called “Shong Chee” that substituted airforces for the chariots/rooks, navies for the horse/knight, artilery pieces for the cannon, and called the soldiers/pawns the armies. Finally, I discoved your version of chess (Cờ tư lệnh) quite by accident as I searched the internet for chess variants.  Your game interests me for several reasons. You employ an ocean with a navy and also incorporate a river similar to Xiangqi. The other similiarities to that odd Hong Kong version of Xiangqi (Shong Chee) really peaked my interest.  I know from my studies that the oldest discovered Xiangqi copper pieces employed pictures rather than Chinese language characters.  That is the greatest problem Westerner’s have in even trying to learn Xiangqi.  Since you employ pictures symbols rather than language characters I am certain that Westerner’s will find your game easier to learn than Xiangqi.  Your version of chess seems related somewhat more to the origins of Xiangqi and its variant Qiguo Xiangxi (Seven Kingdoms Chess) with it’s greater diversity of pieces and movement but without 7 armies.
I know from my studies that the origins of Chess, though hotly debated in the West, many chess students favor an Eastern (Chinese and related cultures like your own) origin over an Indian or Persian origin inspite of many un-scientific Western prejudices and biases to the contrary.
I look forward to hearing from you,
Sincerely,
Joseph White
321 West 5th Street
Odessa, Texas USA 79761

Gửi Ông Nguyễn Quý Hải,

Cám ơn vì đã liên lạc với tôi về Cờ Tư Lệnh. Tôi muốn mua bộ cờ của anh và học cách chơi.
Tôi có thể trả $30 USD cho 1 bộ cờ và $20 cho phí vận chuyển. Liêu giá đó có hợp lí cho anh?
Tôi có thể chuyển số tiền $50 đó qua đường bưu điện nếu anh đồng ý. Tôi sẽ cần địa chỉ nhà của anh ở Việt Nam để chuyển tiền.
Làm ơn cho tôi biết nếu anh yêu cầu nhiều tiền hơn cho bộ cờ và phí vận chuyển. Anh có thể đưa ra giá của anh và hình thức trả tiền mà anh muốn.
Tôi đã chơi và yêu thích cờ vua từ khi còn bé. Tôi được biết tới nhiều loại cờ từ phương Đông như cờ Tướng, Shogi (cờ của Nhật Bản) hay Janggi vài năm trước.
Tôi thích chơi cờ Tướng trên máy tính vì tôi không tìm được bạn chơi cùng ở Western Texas. Tôi chắc chắn rằng anh có thể nghĩ tôi chơi cờ Tướng không tốt như cờ vua nhưng điều đó sẽ không ngăn cản tôi khỏi việc học chơi cờ Tướng.
Tôi học những loại cờ khác nhau bao gồm 1 loại có tên gọi “the Game of War” được phát minh ở Mỹ vào những năm 1910 và 1 loại khác có tên Wehrschach Tak-Tik từ Đức được phát triển từ những năm 1930.
Tôi cùng tìm thấy 1 bản kì lạ của cờ Tướng được mở rộng cho người phương Tây và được sản xuất bởi Hong Kong vào những năm 1960 có tên gọi là “Shong Chee”. Nó thay thế “không quân” cho “quân Xe”, “thủy quân” cho “quân Mã”, “pháo binh” cho “đại bác” và gọi những “con Tốt” là đội quân.
Cuối cùng thì tôi tìm thấy Cờ tư lệnh của anh một cách trùng hợp khi đang tìm hiểu trên Internet những loại cờ khác nhau. Tôi thích bộ cờ của anh bởi nhiều lý do. Anh sử dụng biển cùng với thủy quân và hợp thành 1 dòng song gần giống với cờ Tướng. Những điểm giống nhau khác với phiên bản Hong Kong của cờ tướng (Shong Chee) thực sự làm tôi cực kì thích thú.
Theo tôi được biết, phiên bản mới nhất của cờ tướng đã biến đổi những quân cờ từ những chữ cái Trung Quốc thành những hình vẽ. Tôi thấy những quân cờ với chữ Trung Quốc là nhược điểm lớn nhất cho người chơi.
Đối với cờ tư lệnh, việc bạn sử dụng hình vẽ cho những quân cờ làm những người chơi từ phương Tây như tôi thấy dễ dàng hơn trong việc học.
Bộ cờ của bạn dường như có sự lien quan 1 chút gì đó tới bản gốc của cờ tướng and bộ cờ biến thể của nó Qiguo Xiangxi (Cờ 7 vương quốc) nhưng đa dạng hơn rất nhiều về quân cờ và nước cờ.
Từ những tìm hiểu của tôi, nguồn gốc của cờ được tranh luận rất sôi nổi ở phương Tây. Rất nhiều học sinh chơi cờ ủng hộ rằng nguồn gốc của cờ là từ phương Đông (Trung Quốc hay có lien quan tới nền văn hóa đất nước của anh) hơn là từ Ấn Độ hay Ba Tư bất chấp rất nhiều định kiến trái ngược không có khoa học ở phương Tây.
Tôi rất mong chờ thư từ bạn
Chân thành
Joseph White
321 West 5th Street
Odessa, Texas USA 79761
jeauxwhite@gmail.com

CỜ TƯ LỆNH, môn thể thao giải trí, trí tuệ, hiện đại, đầy sáng tạo.

CỜ TƯ LỆNH, môn thể thao gắn với địa lý thiên nhiên của đất nước, gắn với lịch sử anh hùng của dân độc và gắn với hơi thở của thời đại.

Hãy khám phá, thử thách, hãy tập nhìn toàn diện và ứng phó mau lẹ với hàng ngàn tình huống trên bàn cờ tuyệt vời này. Bạn sẽ là người thông minh, trí tuệ, đầy nghị lực. Bạn sẽ là người học sinh, sinh viên đầy triển vọng. Bạn sẽ là người sỹ quan chỉ huy giỏi. Bạn sẽ là người chiến thắng.

Thư của Rick Hoa Kỳ gửi tác giả cờ tư lệnh 

Rick
AncientChess.com
rickofricks@yahoo.com
108.9.48.12
Submitted on 2012/09/20 at 4:08 pm

Very interesting game! I sell many chess variants from different countries on my web site, AncientChess.com . Please contact me if you would like me to sell this game in the United States.
Much Thanks,
Rick
AncientChess.com

Trò chơi rất thú vị! Tôi bán nhiều biến thể cờ vua từ các quốc gia khác nhau trên trang web của tôi, AncientChess.com. Xin vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn muốn tôi bán game này ở Hoa Kỳ.
Cảm ơn rất nhiều,
Rick
AncientChess.com

Sỹ quan quân đội với cờ tư lệnh

                   Cờ tư lệnh. Bài tập thứ năm: Bắt sống tàu chiến.

                      Cờ tư lệnh. Bài tập thứ năm:Bắt sống tàu chiến.

           

   Nước                               Quân xanh                                       Quân đỏ

       1                                H10,1 _ 6,1                                     H1,1_4,1

       2                                H6,1_6,4                                         H4,1_5,1

       3                                H6,4@D4,6                                     H3,2_5,0

       4                                H6,4@T3,7                                      C4,3_5,3

       5                                C7,3_6,3                                          C5,3_5,4

       6                                H6,4@F3,4                                      H5,1_5,2

       7                                H8,2_9,2                                          H5,2@H9,2

       8                                P9,3@H9,2                                    H6,4!!

                                         Phân tích trận đánh

      1            Tàu chiến xanh H10,1 đi tới 6,1   Quân đỏ đưa tàu H1,1 lên 4,1 nghênh chiến

      2            Tàu chiến xanh từ H6,1 đi vào sông tại 6,4, ở đó có tàu chiến xanh H8,2 và máy bay xanh K10,4 bảo vệ. Vì sao tàu chiến xanh đi vào tọa độ 6,4? Vì ở đó tàu chiến xanh có thể đứng tại chỗ ăn tới 4 quân đỏ: quân dân quân D4,6, tăng T3,7, cao xạ F3,4, bộ binh B4,2

                   Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. tư lệnh đỏ cho tàu chiến đỏ từ H4,1 đi  5,1

3                        Đúng như dự đoán tàu chiến xanh H6,4 đứng tại chỗ ăn D4,6

Bình tĩnh mặc cho tàu chiến xanh tham ăn ăn quân, Tư lệnh đỏ cho tàu chiến H3,2 đi chéo tới 5,0

4                        Tàu chiến xanh H6,4 tiếp tục ăn xe tăng đỏ T3,7. Tư lệnh đỏ cho quân công binh C4,3 lên 5,3 mục đích chặn đường ra của tàu chiến xanh H6,4

5                        Tư lệnh xanh cho công binh C7,3 lên 6,3 nghênh chiến. Công binh đỏ C5,3 tạt sang 5,4 chặn tàu chiến xanh H6,4. Tàu chiến xanh không dám ăn công binh đỏ, vì ăn công binh đỏ thì tàu chiến xanh sẽ bị tàu chiến đỏ H5,1 diệt.

6                        Trong lúc bí tư lệnh xanh cho tàu chiến xanh H6,4 ăn tiếp cao xạ đỏ F3,4

Tư lệnh đỏ cho tàu chiến đỏ H5,1 tạt sang 5,2 đuổi tàu chiến xanh H8,2

7                        Tàu chiến xanh H8,2  rút xuống tọa độ 9,2. vì cho là có pháo binh xanh P9,3 bảo vệ.

Tư lệnh đỏ cho tàu chiến đỏ từ H5,2 dùng tên lửa hải đối hải diệt tàu chiến xanh H9,2

8                        Pháo binh  xanh P9,3  diệt ngay tàu chiến đỏ H9,3

Tàu chiến xanh H6,4 còn lại bị nhốt không dám ăn công binh đỏ C5,4 đành chịu thua.

Kết cục tàu chiến xanh H6,4 bị bắt sống. Trận chiến trên biển kết thúc. Quân xanh thua

 

 

Rule of CO TU LENH (New version with additional parts)

       Luật chơi   CỜ TƯ LỆNH (Phiên bản mới có bổ sung)

CO TU LENH

I. Goal of the game The game is played between 2 people, RED and BLUE. Each person will find his/her own strategy in order to defeat the opponent’s Commander or the opponent’s stragety. This game brings entertainment to both young and older players, especially the military forces. Not only that, it allows them to further develop their skill set in making strategies, decisions and to improve their military’s abilities overall.

II. Commander Chessboard structure

Chess is two-player board game played on a square checkered board with pieces moving by column and row.  Commander Chess is also a two-player board game played on a chessboard with pieces move by vertical axis (VA) and horizontal axis (HA). VA (row) is numbered from 0 to 10 as rule of decimal base with the origin of axes is numbered 0 and the bottom left corner of the chessboard is the area of Red set. (See Figure)

Each intersegment has particular name in accordance with the reading rule: reading number at the VA first then the number at the HA. For example: point 3,5 (read three five); point 0,0 (read zero zero), point 0,7, point  0,10, point 11,10, point 11,0, point 8,4. See Figure 2

Horizontal lines: 3,4 – 3,7; Horizontal lines 2,4 – 2,9 ;       Horizontal line 11,1 – 11,4

Vertical lines: 3,1 – 7,1  450  diagonal lines: 10.4 – 7,7    Conclude:

- Move forward or back: the number after the comma is the same. For example: 3,1 – 7,1

- Move across: the number before the comma is the same. For example 3,4 – 3,7

- Move cross: both the numbers before and after the comma are different. For example 10,4 – 7, See Figure 3

Unlike China Chessboard and Chessboard, Commander Chessboard has Sea area and River area.

River separates two fronts. There are two dry river segments bedded with reef-base. All pieces are permitted to pass the reef-base.

         III.Piece                                   

There are 11 different piece types in a Commander Chess game with 38 pieces in total divided into two equal sets with 19 pieces in each Red and Blue set. Certainly, name, symbol and play rule of the two sets are the same.

In each set, there is a piece called commanding headquarter just standing still to function as a barrier. It can’t move, attack or capture the opponent’s pieces.

There are 2 piece shapes: The round piece shape is printed with symbol of the arms. The block piece shape like the piece shape of Chess game; however, pieces are printed and casted with particular images such as: tanks, artilleries, missiles etc…like charming red and green statues in order to attract teen players.

Symbol and quantity of 11 piece types are shown in Figure 3 as below:

       V. COMMANDER CHESS Rules:

There are three play rules:

1. Basic rules:

The two players setup piece openly and similarly as the said rules (shown in the Figure 4 above).

2. Advanced rules: (after mastering the basic rules)

The two players setup piece on their own tactic freely and secretly, not necessary to follow the basic rules (can use a carton piece to hide the tactic). When a game starts, they unhide the setup and find out the best tactic basing on actual condition to conquer the tactic of the opponent.

3. Human Commander Chess rules

V. Rules:

1. Attack and capture

- Military civil engineer, infantry, anti-aircraft cannon, long-hair militiawoman (“long hair”) move forward, back, cross freely along VA and HA of the chessboard segment by segment and capture straight. These pieces also can stand still and capture an opponent’s piece at sea by a leap-over. Particularly, “long hair” moves and captures crossly segment by segment.

- Tank moves and captures straight and across along the HA from one to two segments. For attacking an opponent’s piece at sea, tank can stand still to capture the object and it is not necessary to occupy the position of captured piece.

- In addition to move and capture straight vertically and horizontally, a ground artillery can move and capture cross by 450 diagonal line from one to three segments as well as can leap over and capture blockages.(Like the way a bishop in Chinese Chess can move freely, not necessary to stay at its front) … Cannon can stand still to shoot and capture opponent’s pieces at sea in the range from one to three segments.  When artillery captures an opponent’s piece on the sea, it is necessary to occupy the position of captured piece.

- Missile can’t move and capture opponent’s piece on the ground and piece in the sky along fire belt in a radius of two-axis stage of a cross segment of 450.

- Aircraft move and capture straight, cross diagonal line of 450 from one to four segments. Aircraft can fly cross the blockage and stop to capture an opponent’s piece then choose to occupy the position of captured piece or fly back to initial position at the airport to avoid being captured. An aircraft capture another opponent’s aircraft, it is necessary to occupy the position of captured piece. An aircraft inadvertently flying through the opponent’s aircraft-fire belt and anti-aircraft missile will be shot. If an aircraft targets at destroying the opponent’s aircraft or anti-aircraft missile, both will be destroyed, that is one exchange one.

- Warship is equipped with anti-aircraft cannon, artillery and anti-ship missile. Anti-aircraft cannon move, attack and capture as the general rules. When organizing a full power fighting, an anti-aircraft cannon at warship can stand still to shoot and capture object in mainland as play rule for a cannon in mainland. If a cannon at warship leap over mainland and capture an opponent’s piece along the coast, it is necessary to occupy the position of captured piece.  Anti-ship missile move straight, capture straight and cross from one to four segments on the sea and along the coast. Object of anti-ship missile is warship only. When an anti-ship missile captures a warship, it is necessary to occupy the position of captured piece.  Warship can overcome reef-base riverbed and move into the deep-water river segment.

- Commander moves freely along VA and HA provided that it doesn’t entangle blockage but it can’t move cross. A commander can move and capture an opponent’s piece by one segment only.

Figure 5. Move and Capture

2. River crossing rules

- River has two reef-base segments (see Figure 2), all pieces can pass.

- Besides the two reef-based segments, the rest of the river is the deep water segment; tanks, infantries, “long hair”militia, commanders and military civil engineers can pass. Heavy vehicles such as anti-aircraft cannon, artillery and anti-aircraft missile have to wait for the military civil engineer to build bridge to cross the river. However, these heavy vehicles can pass the river without any bridges when eating an opponent’s piece at the other side of the river. A heavy vehicle accidentally maneuver through the deep water without the purpose of eating an opponent’s piece at the other side of the river, this move is considered against the rule, as a result, the piece has to move back and the second player will take turns.

3. Headquarter rules

- On a chessboard, each front has twoheadquarters . They form the headquarters of the commander.

-Headquarters can’t move or capture an opponent’s piece.

- Military civil engineer, tanks, artillery, aircraft … can break the fortification to kill opponent’s commander. Therefore, the commanders should hide in the headquarters if necessary.

4. Restricted area in the sky

- Anti-aircraft cannon can create a restricted area in a circle shape with radius equal to one line. (Small circle as shown in Figure 6).

- Anti-aircraft missile can create a restricted area in a circle shape with radius equal to two lines (big circle). At diagonal angle of 450, fire range is effective within one line range only.

- Large anti-aircraft fire range belongs to anti-aircraft missile.

- Small anti-aircraft fire range belongs to mainland’s and warship’s anti-aircraft cannon. If an aircraft wants to bombard targets deep inside the opponent’s headquarter, it has to focus on destroying anti-aircraft cannon and anti-aircraft missile. Goal number one is anti-aircraft missile. If an aircraft destroys anti-aircraft missile successfully, it can quickly bombard the opponent’s headquarters and other defense forces.

- An opponent’s restricted areas violated aircraft is burnt. An aircraft wants to move through the anti-aircraft fire net for promoting the strength of the air force, it is necessary to concentrate firepower and impulses of infantry, tank, artillery on penetrating and destroying the opponent’s anti-aircraft cannon and anti-aircraft missile. If an aircraft intends to bombard opponent’s anti-aircraft fire range and anti-aircraft missile, it sacrifices as one exchange one.

Figure 6. Restricted area in the sky

5. Rules for Commander

- Commander is not necessary to hold tight on the headquarter.

- Commander is allowed to move around, even move to the opposite front to direct its soldiers and checkmate the opponent’s commander.

- Commander can’t be face to face with the opponent’s commander. It will be captured by the opponent’s commander if reveal.

- Commander moves freely along VA and HA provided that it doesn’t entangle blockage. A commander can move and capture an opponent’s piece by one segment only.

- In urgent case the Commander can go straight into the headquarter.

6. Heroic piece rule

Any piece gains checkmate the opponent’s commander can be brevetted as heroic piece. This heroic piece will get added bonus on moving segment, capturing and score calculating (10 points more). For example, infantry often moves and captures by one segment only but after being brevetted as heroic it can move and capture from one to two segments. Normally, tank move and capture from one or two segments but a heroic tank can move and capture up to three segments. … Certainly, a heroic piece can move cross diagonal line of 450 .A heroic aircraft will become a stealth aircraft; it can shoot anti-aircraft cannon and anti-aircraft missile without crashing.

For defensing party, the last piece that protects its commander can enjoy the heroic regulation also; therefore, the two players should be well aware of this rule.

7. Score rules

If play basing on score rule, the basis for score calculation as follows:

Military civil engineer, infantry, anti-aircraft cannon, long hair militiawoman: 10 points.

Tanks, anti-aircraft missile: 20 points.

Artillery: 30 points. Aircraft: 40 points.

Warship equipped with missile, anti-aircraft cannon and artillery can get bonus score of triple weapons: anti-aircraft cannon 10 points + artillery 30 points + anti-warship missile 40 points = 80 points.

VI. How to record moving tactic when playing online

Sometimes, it is necessary to take note moving tactic of the two players to study the excellent tactics or find out the reason for loss.

A secretary can provide evidences to support the referee by taking note the moving process of the two players from the beginning to the end. A player can remember and write down the ecstatic moving tactics to find tactics for the following game.

Some simple, easy to remember symbols:

- Capture:                @

- Stand still and capture      @  K…@… (Blue air force stands still and capture like bombarding)

@ H…@…(Red Navy stands still and shoots towards mainland)

- Aircraft catch fire    @” (bold red) for example: K9,8@”P5,8 (K9, 8 intends to capture P5, 8 but crash into a fire range)

- Move                    _    (long dash underline)

- Check                   >

- Checkmate               ^  (Not only checkmate the commander, but also sea battle and sky battle….)

- One exchange one  > <

- Lose                       !!

- Heroic piece brevetting       H    K    B  (bold symbol)

- Excellent moving tactic         +   – Ecstatically excellent moving tactic  ++

- Bad moving tactic    -     – Too bad moving tactic    –

- Draw                        =

- Wondering moving tactic         ?

- Break rule moving             $

VII. End of the game

  1. A game may start with time control of 10 or 15 minutes, even in the break the game ends when the specified time expires. Win or lose bases on points calculation as the said rules. Win or lose often is specified after 3 or 5 games basing on points calculation if win or lose is not clear for each game. Each game often takes 10 to 15 minutes.
  2. Play the game without time control:

- Win or lose is specified by the point basing on number of captured pieces of each player.

- The game ends when the sky battle ends with 2 aircrafts of one player are captured, as a result, this player can’t continue any sky battle.

- The game ends when the sea battle ends with 2 warships of one player are captured, as a result, this player can’t continue any sea battle.

- The game ends when the local battle ends, one player lose all tanks, infantries, artilleries as a result, this player can’t continue fighting.

- The game ends when one commander is captured or checkmated or lost all soldiers.

The winner of sea battle, sky battle and ground battle besides gaining point basing on captured pieces will get bonus of 100 points more. Absolute winner who can capture opponent’s commander besides gaining point basing on captured pieces will get bonus of 200 points more. The winner is named Supper Commander.

A Commander Chess player exercises to find out efficient playing tactic in order to win with less captured pieces. Over time, the player can summarize his own moving characteristics and tactic.

Commander Chess is freely at piece setup in order to optimize the ingeniousness, creativity, determination, and forces organizing skill.

Once mastering the game, the player starts advanced level. The setup tactic of the two players are hidden and revealed when starting the game only; therefore, the players have to quickly tackle any situations.

BASIC DIFFERENCES BETWEEN COMMANDER CHESS, CHESS AND CHINESE CHESS

1-      Chessboard: Chessboard of Chess is square checkered board numbered by row and column with center area and pieces move by squares. Chessboard of Commander Chess has sky field, sea field and river field with reef-base segments. Pieces move by VA and HA with 0 origin located at the left corner of the blue sea like coordinate system concept in the common education program.

2-      Chess piece: Chinese Chess piece is round block printed with Chinese character and Chess piece is black and white block .Chinese Chess and Chess pieces have King, Minister, Bishop, Rook, Cannon, Knight, Pawn…Commander Chess has red and blue round piece set. Commander Chess piece are the symbols of Commander, infantries and artilleries, tanks, civil engineers, anti-aircraft cannons, missiles, aircrafts, warships… and also long hair militiawoman. Warship piece is 3 in 1 piece which is the combination of anti-warship missile, anti-warship cannon, anti-aircraft cannon…

3-      Move: Move and capture tactic of Commander Chess is flexible. Pieces freely move vertically and horizontally basing on the tactic of the players. The commander doesn’t stand still inside the headquarter but it can move to the front in order to direct its soldiers. Some pieces can capture straightly, some crossly. Some pieces can leap over the other pieces to capture like anti-aircraft cannon and aircraft. When capturing, they can occupy the position of captured piece or move back to the initial position like bombarding aircraft.  Anti-warship cannon can capture piece in the mainland; or vice versa, piece in the mainland can capture warship piece on the sea without position occupying need.

4-      Moving tactic and strategy: There are various moving tactic and strategy by arranging fighting with infantry on ground, aircraft in the sky and warship on the sea. An anti-aircraft cannon creates firewall to prevent aircraft. A player wants to attack the other was forced to find its way to break through the firewall.

5-      Heroic piece: Any piece gains checkmate the opponent’s commander can be brevetted as heroic piece. This heroic piece will get added bonus on moving segment and capturing one more segment.  A heroic aircraft will become a stealth aircraft; it can fly over and shoot anti-aircraft cannon and anti-aircraft missile without crashing. Heroic tank and infantry can move cross diagonal line of 450.

6-      Rules: Play by game or by battle ( sea battle, sky battle or  full power battle… or break through the headquarter and checkmate the commander. Play by point calculation or time control or human chess.…

7-      Philosophical meaning difference: Chinese Chess and Chess are King and throne protecting game with historical meaning belong to the past; nowadays, they are simply a mental game. Commander Chess educates mindset of generations about the meaning of community protecting, country protecting. Through the game, young and potential commanders in the future can study the tactic to setup battle, organize full power battle to win always in order to protect their sacred country territory. Commander Chess is also a mental game but having historical trace as well as current epoch breath which cultivates national defense mindset.

                 Bản tóm tắt quy tắc chơi cờ tư lệnh.

   Bộ binh                                                 Đi và ăn thẳng, dọc, ngang, tiến, lui       1 nấc              10điểm

C    Công binh                                                                     ——————-                       1                     10đ

F    Fáo cao xạ                                                                      ——————                        1                     10đ

Vòng lửa tròn trên không bán kính        1

Máy bay chạm vòng lửa cháy ngay

D   Dân quân tóc dài  Đi và ăn thắng dọc ngang vàăn chéo 45 độ  tiến lui    1 nấc              10đ

T   Xe tăng                                                Đi và ăn thẳng dọc ngang tiến lui      từ 1 đến 2 nấc    20đ

L   Tên lửa phòng không                    Đi và ăn thẳng dọc ngang tiến lui      từ 1 đến 2 nấc     20đ

Và đi và ăn chéo 45 độ               1 nấc

Vòng lửa tròn trên không bán kính         2 nấc

Máy bay chạm vòng lửa cháy ngay

Pháo binh  Đi và ăn thắng dọc ngang vàăn chéo 45 độ  tiến lui           từ 1 đến 3 nấc    30đ

Chỉ khi ăn mới được vượt khối chắn và phải thế chỗ.

K Không quân              Đi và ăn thắng dọc ngang và

ăn chéo 45 độ  tiến lui                    từ 1 đến 4 nấc    40đ

Đi và ăn đều được vượt khối chắn.                                               Máy bay chạm vành lửa của cao xạ tên lửa bị cháy                                         Máy bay muốn ăn cao xạ, tên lửa thì một đổi một

Có thể thế chỗ hoặc ném bom xong quay trở lại

H Hải quân                   Trên tàu chiến có ba loại vũ khí:

-Tên lửa hải đối hải chỉ đấu giữa tàu chiến với tàu chiến.

Đi và ăn thắng dọc ngang và ăn chéo 45 độ  tiến lui   từ 1 đến 4 nấc       -Pháo trên tàu đi và ăn như pháo trên mặt đất thẳng, chéo 1  -     3 –      80đ

-Cao xạ trên tàu có bán kính vòng lửa như cao xạ mặt đất  1 nấc

* Tư lệnh      Đi không hạn chế miễn là không bị vật cản nhưng ăn chỉ

được ăn thẳng  1 nấc. Khi cần được vào sở chỉ huy.        100đ

S Sở chỉ huy       Không được đi được ăn, chỉ là vật cản. Các hỏa khí khác có thể ăn    10đ  quân sở chỉ huy

Quy tắc quân anh hùng

                     Bất cứ quân nào chiếu tư lệnh được một lần trở lên đều được phong anh hùng và đều được đi và ăn thêm một nấc, được đi cả chéo 45 độ. Máy bay khi là máy bay anh hùng thì trở thành máy bay tàng hình. Nghĩa là tha hồ bay qua vùng cấm bay, bay qua vành đai lửa phòng không mà không bị cháy.

Quy tắc qua sông

                   Mọi phương tiện đều có thể đi qua ngầm. Khi đi qua đoạn sông sâu ba loại vũ khí cồng kềnh như cao xạ, pháo binh và tên lửa phải đi sau công binh bắc cầu. Nếu sai phải về vị trí cũ và bị mất lượt. Nhưng khi ăn quân đối phương bên kia sông được qua luôn.

Quy tắc đứng tại chỗ ăn quân ( không phải thế chỗ):

Pháo trên tàu chiến ăn quân trên bộ, được phép đứng tại chỗ ăn quân.

                    Các loại hỏa khí trên mặt đất ăn quân tàu chiến cũng được phép đứng tại chỗ ăn quân, không phải thế chỗ.

K Không quân   Đi và ăn thắng dọc ngang và ăn chéo 45 độ  tiến lui     từ 1 đến 4 nấc    40đ

Đi và ăn đều được vượt khối chắn

Có thể thế chỗ hoặc ném bom xong quay trở lại

H Hải quân                           Trên tàu chiến có ba loại vũ khí:

-Tên lửa hải đối hải chỉ đấu giữa tàu chiến với tàu chiến.

Đi và ăn thắng dọc ngang và ăn chéo 45 độ  tiến lui   từ 1 đến 4 nấc

-Pháo trên tàu đi và ăn như pháo trên mặt đất thẳng, chéo 1  -     3 –                           80đ

-Cao xạ trên tàu có bán kính vòng lửa như cao xạ mặt đất  1 nấc

* Tư lệnh      Đi không hạn chế miễn là không bị vật cản nhưng ăn chỉ                                       100đ

được ăn thẳng  1 nấc. Khi cần được vào sở chỉ huy.

S Sở chỉ huy       Không được đi được ăn, chỉ là vật cản. Các hỏa khí khác có thể ăn    10đ  quân sở chỉ huy

Quy tắc quân anh hùng

                     Bất cứ quân nào chiếu tư lệnh được một lần trở lên đều được phong anh hùng và đều được đi và ăn thêm một nấc, được đi cả chéo 45 độ. Máy bay khi là máy bay anh hùng thì trở thành máy bay tàng hình. Nghĩa là tha hồ bay qua vùng cấm bay, bay qua vành đai lửa phòng không mà không bị cháy.

Quy tắc qua sông

                   Mọi phương tiện đều có thể đi qua ngầm. Khi đi qua đoạn sông sâu ba loại vũ khí cồng kềnh như cao xạ, pháo binh và tên lửa phải đi sau công binh bắc cầu. Nếu sai phải về vị trí cũ và bị mất lượt. Nhưng khi ăn quân đối phương bên kia sông được qua luôn

KẾT THÚC VÁN CỜ

            Khi mất hai quân tàu chiến là chiến tranh trên biển kết thúc  (Thưởng 100đ )

            Khi mất hai quân máy bay  là chiến tranh trên không kết thúc       ——-

            Khi mất hai quân bộ binh, hai quân pháo binh, hai quân xe tăng là chiến tranh trân bộ kết thúc  (Thưởng 100 đ)

            Khi mất tư lệnh là chiến tranh tổng lực kết thúc    (Thưởng 200 điểm )

Cờ tư lệnh mua ở đâu?

published by haiduong | 0 comment

Bộ cờ tư lệnh và sách Luật chơi cờ tư lệnh đã có bán tại các nhà sách Nguyễn Văn Cừ thành phố Hồ Chí MInh và Hà Nội.
Tại Đà Nẵng có bán tại nhà ông Quý 66 Nguyễn Thị Định, phường An Hải Bắc Quận Sơn Trà
điện thoại: 05112246724.
Tại Quảng Trị có bán tại quầy sách Thành Cổ
Tại Hà Nội liên hệ trực tiếp với tác giả cờ tư lệnh
và tại Nhà hàng Núi Tản (Giảng Võ. Doãn Kế Thiện)

Thư của Jurgen Woscidlo CHLB Đức trả lời về luật chơi cờ tư lệnh (2)

Ngày…
Kinh thưa đại tá Hải.
Tôi trân thành cám ơn Ông về việc Ông đã sớm có thư trao đổi lại và rất phấn khởi về bộ quy tắc chơi bằng tiếng Đức.Tôi muốn Ông giải thích thêm về một số điểm chưa rõ đặc biệt là đi và cách dánh của tàu chiến.
Tiếp theo tôi muốn cho Ông biết.tôi và BS Gralle sẽ nêu vấn đề này với lảnh đạo học viện đào tạo(Viện đào tạo của Bộ quốc phòng tại Hamburg) để đưa trò chơi này vào đào tạo sĩ quan và có thể tổ chực cuộc thi đấu.
Tôi rất phấn khởi về thư phản hồi của Ông và một lần nữa cám ơn ông về trò chơi lý thú này.
Gửi ông lời chào thân ái.
jurgen Woscidlo

Tôi rất cám ơn về việc ông đãchuyễn tới tôi các thông tin về tàu chiến.
Vào thứ năm tuần tới tôi sẽ cho triễn khai nó trong trung tâm huấn luyện.
đồng thời tôi cũng đã chuẩn bị cho việc xây dựng 1 sa bàn đẻ phục vụ cho công tác đào tạo.
Tôi đã xem một số bộ phim của ông và rất muốn dùng nó cho việc giảng dạy.
Để cờ tư lệnh được chơi treentoanf châu Âu còn là con đường lâu dài,nhưng như người triều tiên có câu châm ngôn”cây trưởng thành nhờ bộ rễ”
Gửi Ông lời chào thân ái
Jurgen Wosidlo

Trong tư liệu gửi cho ngài tôi đã chỉnh sửa ngôn từ của quy tắc chơi cờ tu lệnh
Tuy nhiên tôi không có chỉnh sữa gì về quy tắc chơi mà chỉ điều chỉnh đẻ phù hợp với cách dùng Đức đẻ cuối cùng bổ sung một phụ lục có tính triết học của tường Su Tsun.
Tôi tin tưởng rằng, loại cờ này sẽ chinh phục được nhiều trái tim bởi vì nó có sự cộng sinh và đồng thời cũng là cầu nối.Một cuộc chiến tranh và cầu nối giữ thể thao tự do và huấn luyện quân sự.

Hamburg,05.12.2012.2012
Jürgen Woscidlo
Kursleitung Schach
Schule Grumbrechtstrasse
Grumbrechtstrasse 63
20175 Hamburg
c/o
Jürgen Woscidlo
Am Kuchenberg 39h
21079 Hamburg
Bunderepublik Deutschland
Tel.: 00494041090202
0178/2746371

Sehr geehrter Herr Oberst a.D.Nguyen Quy Hai ,
vielen Dank für die Übermittlung der Informationen bezüglich der Schiffe. ich werde es am kommenden Donnerstag in das Training einbauen. Gleichzeitig habe ich mit den Vorbereitungen für den Bau eines Demonstrationsbrettes begonnen, um den Unterricht noch effektiver zu gestalten.
Ich habe auch Ihre filme auf you Tube gesehen, die ich gerne für den Unterricht nutzen möchte.
Bis Co Tu Lenh in ganz Europa gespielt wird, ist es noch ein weiter Weg,aber ein koreanisches Sprichwortsagt:”der baum wächst von den Wurzeln”.
Mit freundlichen Gruß
Jürgen Woscidlo

Sehr geehrter Herr Oberst a.D.Nguyen Quy Hai ,.
in der Anlage übersende ich Ihnen ,die von mir -sprachlich -überarbeiteten Regeln des Co Tu Lenh
Ich habe es e-ohne die Regeln zu verändern- an den deutschen Sprschgebrauch angepasst und am End um einen philosophischen
Anhang des Generals Su Tsun ergänzt.
Ich bin sicher, daß dieses Schachspiel viele Herzen erobern wird, denn es ist eine Symbiose und Brücke zugleich.Es ist eine Symbiose vom Taktik,strategie und Spannung sowie der Realität
des Krieges und eine Brücke zwischen Freizeitsport und Generalstabausbildung.
In diesem Sinne
Alles Gute
Jürgen Woscidlo

Sehr geehrter Herr Oberst a.D.Nguyen Quy Hai ,
ich bedanke mich sehr heerzlich für Ihre schnelle Antwort und freue mich auf die Spielregeln in deutscher Sprache.
insbesondere die Gang- und Schlagart der Schiffe bitte ich noch genauer zu erkläeren,da es hier einige Unklarheiten gab.
Weiter möchte ich sie davon in Kenntnis setzen, daß  Hr. Dr. Gralla und ich in der nächsten Woche daran gehen werden die
Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg ( die höchste deutsche militärische Lehranstalt ) zu kontaktieren,um dieses tolle
Spiel für die Offiziersausbildung vorzuschlagen und eventuell einen Wettkampf zu organisieren.
ich freue mich auf Ihre Antwort und möchte mich nochmals für dieses großartige Spiel zu bedanken.
Mit freundlichen Gruß
Jürgen Woscidlo

Luật Cờ tư lênh Tiếng Đức GRUNDLEGENDE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN KOMMANDO-SCHACH UND WESTERN SCHACH, CHINESISCHEM SCHACH

1 – Auf dem Schachbrett: Das Brett des Western Schachs hat Zentrumfeld, während Kommando-Schach das Meer, Luftraum, Flüsse, Grundwasser hat. Das Western Schach geht bei Feld, das Kommando-Schach geht bei Achse wie Chinesisches Schach. Die Nummerierung des Schachs folgt nach Zeilen und Spalten. Die Nummerierung des Kommando-Schachs folgt nach der Koordinaten, vertikaler Achse und horizontaler Achse in Verbindung mit populären Schulbildungsprogrammen. Die Wurzel 0 der Achse ist immer bei der linken Seite des Brettes

.
Bild 1. Schachbrett und Schachfiguren
2- Schachfiguren: Figuren des Chinesischen Schachs sind kreisförmig und Han Chinesisch-graviert, Figuren des Schachs hat  schwarze und weiße Block-Formen. Die Stücke des Kommando-Schachs  sind beide kreisförmig und blockförmig, auf der einen Seite rot, einen Seite blau. Die Stücke des Western Schachs und Chinesischen Schachs sind General, Beschützer, Elefant, Wagen/Mauer, Kanone, PferdKämpfer, Kämpfer, König, Königin …  Die Stücke des Kommando-Schachs sind Symbol des Kommandanten, der Armee Infanterie, Artillerie, Panzer, Engineer-Korps, Flugabwehrkanone (Flak), Raketen, Flugzeuge, Schiffe … und besonders auch langhaarige Milizarmee.
2 – Über dem Gehen und Nehmen des Kommando-Schachs ist es sehr lebendig. Die Schachfiguren des Kommando-Schachs sind horizontal und vertikal frei zu bewegen, vorwärts und rückwärts nach Takten. Das Kommando-Schach verbietet Pferdkämpfer nicht bei dringenden Gehe in den Krieg mit Soldaten. Manche Schachfiguren gehen und nehmen entlang Achse, manche dürfen alle 45-Grad diagonal mehr gehen und nehmen. Manche Schachfiguren nehmen über Blöcke wie Artillerie, Luftwaffe. Nach dem Nehmen der Truppen kann diese Schachfiguren Platz ersetzen oder wieder in die gleiche Position rückkehren wie Bombenflugzeuge. Noch stehend in einem Platz nimmt es die feindlichen Truppen, nicht Platz zu ersetzen, wie Kriegsschiffe im Meer nehmen Kämpfer auf dem Land, oder die Truppen auf dem Land nehmen die Truppen im Meer.
3 – Über Takte und Strategie: Infanterie Kampftaktiken im Boden, mit dem Flugzeug in den Himmel, mit Schiffen im Meer. FlugabwehrRaketen-System schafft Feuermauer um Flugzeuge zu verhindern. Will der Spieler den Attack nehmen, musst aber den Feuermauer in allen Wege zerbrechen.
4 – Es gibt Formen der militärischen Helden: Irgendeine Figur setzt den Kommandant des Feindes matt, denn diese Figur ist zum Held erhebt, das Geheweit zu erweitern und die Truppe des Feindes in einem Abstand mehr zu nehmen. Ein Flugzeug, ggf. es den Kommandant des Feindes matt setzt, wird Verschwindeflugzeug sein, es kann oben fliegen und nimmt die Flugabwehrkanone und Raketen ohne verbrannt geschossen. Infanterie, Panzer, Engineer-Korps, nachdem zum Held bestellt, sind dem Gehen und Nehmen 45-Grad diagonal erlaubt.
5 – Über der Form von Spielen: Spielen Sie jedes Spiel, jede Schlacht (Meerenkrieg oder Luftkrieg, oder Generales Attack … oder gehen durchdringend und setzen alle Kommandanten des Feindes matt), oder Sie können auch bei der Punktbewertung spielen, von Stunde zu Stunde spielen, von Spiel zu Spiel zu spielen oder in der Form von Personen-Wettbewerb …
6 – Schließlich ist es der Unterschied in der philosophischen Sinn: Chinesisches Schach, Western  Schach dienen Könige, Emperor, schützen den Thron, behalten die geschichtliche Kennzeichen von mehreren tausend Jahren zuvor bei, heute sind sie nur bloß Spiel der geistlichen Unterhaltung. Das Kommando-Schach ist auch Spiel der geistlichen Unterhaltung aber es behält die geschichtliche Kennzeichen von drei vergangenen Kämpfe des Volkes bei, Atem der Ära, und dient zur Verbesserung der Qualität der Erziehung und eines Gefühls der nationalen Verteidigung. Mit dem Kommando-Schach empfiehlt der Autor gerne eine Botschaft: Bemühe bis eines Tages alle Massenvernichtungswaffen in der Welt eigentlich nur ein Spiel für Kinder sind.
TEIL EINS
KOMMANDO-SCHACH SPIELREGELN
I. Ziel des Spiels
Das Spiel wird zwischen zwei Personen gespielt, eine hält die rote Truppen, eine hält die grüne Truppen. Jede sucht militärische Takte zum Leiten deren Truppen auf dem Brett nach den Regeln des Spiels, um endlich den strategischen Zielen des Feindes zu besiegen oder Kommandant des Feindes zu nehmen.
Dieses Schach hilft Spieler sowohl jung und alt (vor allem die Militärexperten), interessant in der Unterhaltung, wobei auch die Gelegenheit zu üben, wie man Kräfte organisiert um Sieg zu gewinnen, wodurch Intelligenz, Leitfähigkeit zu erheben, trägt das Erheben der Streitkräfte von der nationalen Verteidigung in der Mission Volksverteidigung und Nationbeschützung bei.
II. Struktur des Schachbrettes
Das Brett Kommando-Schach ist rechteckige Kommandant, um 11 vertikalen Linien und 12 horizontalen Linien schneidenden senkrechten bei 132 Treffpünkten. Es gibt eine Vorstellfeld, den Fluss (hellblau – siehe Bild 2). Der Fluss liegt horizontal, teilt das Brett in zwei gleiche symmetrische Teile auch als die Fronten bekannt. Auf dem Fluss (Fronten) gibt es zwei zwei hohlen Wasserflächen, unter dem Felsen, als Grundwasser bekannt. Alle Fahrzeuge können das Grundwasser übergehen. Linke Seite des Brettes (wie von einer Seite gesehen), wird auf der rechten Seite (von der anderen Seite) sein, mit zwei Reihen von Quadraten entlang zwei Fronten, als Meer Regelnt (dessen Farbe ist dunkel grüner als Fluss), im Meer treten  Navy Kräfte in den Krieg ein.
          Mit dem Western Schach ist das Brett viereckig, die Schachfiguren gehen bei Feld, vertikalen Säulen, horizontalen Reihen. Mit dem Kommando-Schach gehen die Figuren bei vertikalen Achse, die horizontalen Achse. Die Y-Achse (vertikal) wird von 0 bis 11 nummeriert. Die X-Achse (horizontal) von 0 bis 10 nummeriert, wie in der Arithmetik. Das Wurzel der Koordinatenachsen ist 0, untersten Ecke links Reihe des Brettes. (wie gezeigt). (Jeder Abstand ist um 5 cm bzw. 4 cm getrennt.)
Jeder Schnittpunkt hat Koordinaten in Übereinstimmung mit dem vorherigen Zahl der vertikalen Achse, dann Zahl der horizontalen Achse. Zum Beispiel: Punkt 3,5 (drei fünf gelesen); Punkt 0,0 (null null gelesen); Punkt 0,7 Punkte 0,10 Punkte 11,10 Punkte 11,0 Punkte 8,4. (Siehe Bild 1)
                            Bild 1
   Horizontale Linie: 3,4-3,7 Horizontale Linie 2,4-2,9; Horizontale Linie 11,1-11,4
   Vertikale Linie: 3,1-7,1, 45 Grad Diagonal Linie: 10,4-7,7
          Ausgezogen:
 - Wenn vorwärts oder rückwärts: Die Zahl hinter dem Komma ist gleich: zum Beispiel 3,1-7,1
- Horizontales Gehen: die Zahl vor dem Komma ist gleich: zum Beispiel 3,4-3,7
 - Kreuz-Gehen: Beide Zahlen sowohl vor als auch hinter sind verschiedenen, zum Beispiel 10,4-7,7
 
           Siehe Bild 2
          Im Gegensatz zum Chinesischen Schach, Western Schach gibt es auf dem Brett des chinesischen Kommandanten nicht nur das Meer, sondern auch Luftraum. Der Luftraum wird sich als Feuernetzkreise von Flak und Raketen in der Luft vorgestellt, wie unten gezeigt.
 
 Die Struktur des Brettes Kommando-Schach spiegelt nicht nur die Geographie von Vietnam gegen, sondern markiert auch die geschichtliche Kennzeichnen des heldenhaften Kampfes von unserem Volkes, der den Sieg im Mehr und in Dien Bien Phu in Luftraum machte.
      
 III. Schachfiguren
Die Figurenset des Kommando-Schachs bestehen aus 38 Stücken, darunter 19 rote, 19 grüne. Kreisförmige Figuren mit dem darauf ausgedruckten Symbol der modernen militärischen Waffen wie Infanterie, Panzer, Flugzeuge, Kriegsschiffe, Artillerie, Raketen, etc. Besonders gibt es militärische Kommandant und langhaarige Kämpferinen. Von den 19 Stücken sind zwei die Hauptquartiere, die nur Hindernisse sind, nicht gehen und die feindlichen Truppen nicht nehmen. Außer der Figuren mit dem Kreissymbol darauf gibt es auch blockförmige Figuren wie Western Schach, aber nicht abstrakt, zwar Panzer, Artillerie, Raketen, etc. als kleine Statue gegossen, und rot, grün, attraktiv genug ausgedruckt zu die Teen, Jugend.
 

 

         Jede Truppe/Armee hat zwei Stücke, mit Ausnahme militärischer Kommandant, Zivilschutz Truppen langhaarige Kämpferin und Luftabwehrrakete haben nur ein Stück. Armee Artillerie, Kampfflugzeuge, Kriegsschiffe und Luftabwehrrakete sind stark militärische Truppen. Besonders das Stück Kriegsschiffe ist drei in eins Stück denn auf dem Kriegsschiff gibt es drei Typen der Waffen: Meer zu Meer Raketen, Kanonenboote und Flak.
Grundlegende Unterschied zwischen Figuren der Western Schachs, Chinesischen Schachs und Kommando-Schachs? Western Schach hat König, Königin, Elefant, Wagen/Mauer, Pferd und Kämpfer. Chinesische Schach hat General, Beschützer, Elefant, Wagen, Kanone, Pferd, Kämpfer. Kommando-Schach ist nur: die Figuren sind Symbol der modernen Truppe.
          Irgendeines Spiel ist gleich, nicht einfach ein Spiel. Es behält die Geschichtzeiten bei, in welchen es lebt und wächst. Kommando-Schach markiert die geschichtliche Kennzeichnen von drei heldenhaften Kriege unseres Volkes. Mit Blick auf das Stück langhaariges Mädchen, kann man sofort die Macht des Volkes im Krieg sehen. Mit Blick auf das Stück Flak, sieht man Schatten des Feuermauers … Und Mit dem Blick auf den militärischen Kommandant sieht man bloß den grundlegenden Unterschied zwischen Chinesischem Schach, Western Schach und Kommando-Schach. Der Kommandant im Kommando-Schach sitzt nicht im Kaiserpfalz, aber ist ein Kommandant, ggf Dringlichkeit kämft eng mit Truppen an beliebiger Stelle. Deswegen nur durch die Figurenset sieht man das Atem der Ära und wie vorteilig das Spielen des Kommando-Schachs für die nationale Verteidigung ist.
 
Bild 4. Voranstellung der Schachfiguren
        IV. Spieltypen des KOMMANDO-SCHACHS
Es gibt drei Spieltypen:
1. Grundlegendes Spiel
Die grundlegende Anordnung des Figuren am Anfang, sollen beide Spieler Figuren gleich wie von SpielRegeln bestimmt öffentlich anordnen (wie in Bild 4 oben).
2. Höheres Spiel (nur nach grundlegendes Spiel beherrscht)
Die beide Spieler, entsprechend ihrer taktischen Absichten, stellt militärische Layout geheim voran (man kann ein Kartonplatte als Abdeckung verwenden) und völlig frei alternative, nicht unbedingt als grundlegendes Spiel anordnen. Wenn das Spiel beginnt, dann öffnen die Spieler die Kartonplatte und organisiert Kräfte nach aktuellem Stand, um ein Schlachtstyl zum Scheitern des Feinds Strategie auszusuchen, und den Kommandant des Feinds zu nehmen.
3. Spiel in Form von Personen-Wettbewerb in Festtagen
V. Spielregeln
1. Gehen und Nehmen
- Engineer-Korps, Infanterie, Flugabwehr, “lange Haar” Milizarmee, vorwärts zu gehen, rückwärts, seitwärts und vorwärts zu nehmen, ie Bewegung vertikal und horizontal entlang des Brettes bei jedes Abstand. Sie können in einer Position sitzen und das Ziel einen Abstand entfernt im Meer nehmen. Besonders, die “lange Haar” Milizarmee außer der obigen Bestimmung darf jeden Abstand kreuz gehen und Truppe nehmen.
- Panzer gehen und nehmen vorwärts, vertikal und horizontalen entlang der Achse je eins oder zwei Abstand. Zu dem Ziel im Meer, nehmen wie bestimmt, aber sie dürfen stillstehen, und nicht Platz ersetzen.
- Artillerie auf dem Boden, außer des Gehen und Nehmen vorwärts, vertikal und horizontalen entlang der Achse, kann auch 45-Grad diagonal je eins bis drei Abstände gehen und nehmen, darf auch ein Ziel über ein Blockaden nehmen. (wie Elefant Figur im Chinesischen Schach aber nicht Bein gehalten einerseits des Fronten) … Artillerie darf stillstehen, schießen und nehmen Truppen des Feindes im Meer je  eins bis drei Abstände. Bei dem Nehmen von Truppen an der Küste muss Artillerie Platz ersetzt werden.
- Flugabwehrrakete dürfen gehen und nehmen Truppen auf dem Boden, im Luftraum in einem Feuerkraftgürtel mit einem Radius von zwei Abstände entlang Achsen und einem Querschnitt von 45 Grad.
- Flugzeuge gehen und nehmen die feindlichen Truppen vorwärts, 45-Grad diagonal je eins bis vier Abständen. Sie dürfen über die Blockade fliegen. Es erlaubt Stop und Ersetzen des Platzes des feindlichen Truppe oder rück nach Flughafen, um die Vernichtung des Feindes zu vermeiden. Ein Flugzeug, das eins des Feindes nimmt, muß Platz ersetzen. Wenn ein Flugzeug  über Feindes Feuerkraftgürtel der Flak und Flugabwehrrakenten versehentlich fliegt, wird es erschossen. Wenn das Ziel eines Flugzeuges ist absichtlich Flak und Flugabwehrrakete-Fronten des Feindes zu nehmen, dann sind beide vernichtet, dh. eins von eins genommen.

Bild 5. Gehen und Nehmen der Truppen
- Auf dem Kriegschiff werden Flak, Artillerie und Meer zu Meer Rakete gelegt. Flak nach den vorstehenden allgemeinen Grundsätzen. Wenn sie übereinstimmend in Kombat mit Armee treten, darf die Flak in Stelle auf dem Schiff schießen und Ziel auf dem Land nach Regeln für Boden-Artillerie nehmen. Wenn Artillerie auf dem Schiff entlang der Küste Truppe nehmen will, nicht durch das Land, muss es Platz ersetzt werden. Meer zu Meer Raketen gehen und nehmen vorwärts, diagonal von eins bis vier Abstände und entlang der Küste. Ziel der Meer zu Meer Raketen ist nur Kriegsschiffe und bei Nehmen Platz ersetzt wird. Schiffe können in den Fluss tief außerhalb der flachen Grundwasser gehen.
- Der Kommandant darf uneingeschränkt bei vertikal und horizontal Achse gehen, frei von Blockade nicht verfangen, aber wenn die feindlichen Truppen nimmt, nur innerhalb einer Sprosse/Feld zu nehmen. Der Kommandant darf diagonal nicht überschreiten.
2. Fluss übergehen Regeln
- Der Fluss hat zwei Fläche Grundwasser (siehe Bild 2), alle Fahrzeuge können passieren.
- Außer zwei obigen Fläche sind TiefWasser, dürfen nur Panzer, Infanterie, langhaarige Milizarmee, Kommandant und Engineer-Korps durchlaufen. Schwere Fahrzeuge wie z. B. Anti-Flugzeuge, Artillerie, Flugabwehr Raketen, ggf Übergehen durch das tiefe Wasser, müssen hinten Engineer-Korps (die Brücke aufgebaut hat) gehen, aber bei Nehmen der feindlichen Truppe dürfen sie über irgend einen den Flussstreck durchgehen.
3. Fortifikation Regeln
- Auf dem Brett gibt es an jeder Seite zwei Fortifikations/Befestigungen (Bunker). Sie bilden den Hauptquartier/Sitz des Kommandanten.
- Die Fortifikation ist unbewegt und darf feindliche Truppen nicht nehmen.
- Engineer-Korps, Panzer, Artillerie, Flugzeuge … können Fortifikation zum Vernichten des feindlichen Kommandanten brechen. Bei den gefährlichen Situationen kann  der Kommandant sich in der Fortifikation verstecken.
4. Gesperrte Lufträume Regeln
- Flak schafft die gesperrte Lufträume zu einem Kreis mit dem Radius von einem erhobenen Abstand, (kleiner Kreis in Bild 6).
- Luftabwehrrakete schaffen einen kreisförmigen Sperreraum mit dem Radius von zwei erhobenen Abstände (großer Kreis). In 45-Grad diagonalem Winkel ist die Feuerkraft nur wirksam innerhalb eines Abstandes).
- Großer Luftabwehrfeuer Bereich ist von Luftabwehrrakete.
- Kleiner Luftabwehrfeuer Bereich ist von Flak auf dem Boden und Flak auf dem Schiff geschafft. Flugzeuge, die Ziele tief in die gegnerische Basis bombardiert wollen, müssen sich an Panzer, Infanterie lehneh, diese sich auf Zerstören der Flak-Artillerie und Raketen konzentrieren. Das unbedingte Ziel ist Luftabwehrrakete. Wenn zerstören Luftabwehrrakete, kann das Flugzeug schnell auf der Hauptquartiere und die Abwehrarmee des Gegners bombardieren.
 
Bild 6. Sperrelufträumet
- Feindliche Flugzeuge bei Eintreten in den Sperreluftraum werden verbrannt erschossen. Will das Flugzeug durch das Luftabwehr-Netz zur Erhebung der Stärke des Luftwaffe fliegen, soll der Gegner Feuerkraft, Impulse der Infanterie, Panzer, Artillerie konzentrieren und durchdringen, um die Ziel-Luftverteidigung und besonders Luftabwehrrakete zuerst zu zerstören. Flugzeuge, die absichtlich Flak-Battle, Luftabwehrrakete bombardieren wollen, müssen eins für eins umgetauscht werden.
5. Regeln für Kommandant
- Der Kommandant bleibt nicht unbedingt auf den Befehls-Bunker.
- Der Kommandant darf nicht ausgehen, auch den Bereich des Gegners eintreten, um zu befehlen, oder den gegnerischen Kommandanten matt zu setzen.
- Der Kommandant darf nicht Gesicht zu Gesicht mit dem Feind stehen. Welcher Spieler, der aus Unsorgfältigkeit Gesicht öffnend ließ, wird von dem gegnerischen Spieler genommen.
- Der Kommandant darf nach Achse unbegrenzt gehen, solange sie nicht Hindernisse trifft und darf die gegnerische Truppe bei jeden Abstand nehmen.
- Bei Dringlichkeiten darf der Kommandant direkt in die Fortifikation hineingehen.
6. Heldenfiguren Regeln
Welche Figur, die viele Möglichkeiten hat, direkt den Kommandant mattzusetzen, dies zwingt den Kommandant weg, wird zur Heldentruppe bestellt. Der Abstand für Gehen und Nehmen und Punkt von dem Heldenfigur ist mit einen Abstand (10 Punkte) addiert. Zum Beispiel: Die Infanterie geht und nimmt oft die gegnerische Truppe je eins Abstande, ggf zur Heldenfigur darf sie oft die gegnerische Truppe je eins bis zwei Abstände gehen und nehmen.  Panzer geht und nimmt oft die gegnerische Truppe je eins bis zwei Abstände, ggf zur Heldenpanzer darf er die gegnerische Truppe bei mehr einen Abstand gehen und nehmen … Als Heldenfigur bestellt, darf natürlich sie 45-Grad diagonal gehen und nehmen. Ein Heldenflugzeug wird Verschwindeflugzeug sein, die gegnerische Flugabwehr-und Luftabwehrrakete frei ohne  abzustürzen frei zu vernichten.
Der Verteidiger, die letzte Figure, welche den Kommandant schützen, sind auch zur Helden bestellt und genießen die vorstehenden Regeln. Deshalb sollt der Spieler sehr wachsam zu dieser Regeln sein.
7. Scoring Regeln
Bei Punktbewertungsspiel, die Grundlage für die Berechnung wie folgt:
Infanterie, Engineer-Korp, Flugabwehrkanone, lange Haare Milizarmee: 10 Punkte.
Panzer, Luftabwehrrakete: 20 Punkte.
Artillerie: 30 Punkte.
Flugzeug: 40 Punkte.
Kriegsschiffe mit Raketen, Flugabwehr und Artillerie genießen Standard von drei Waffen: Flugabwehrrakete 10 Punkte + Artillerie 30 Punkte + Meer zu Meer Rakete 40 Punkte = 80 Punkte.
VI. Gehe-Rekord bei online Spielen
Während des Wettbewerb-Prozesses, soll ein Spieler manchmal die gute Gehe von selbst oder dem Gegner Rekord machen um eine bessere Regel oder Takt, Begründung des Resultat auszusuchen.
Ein Spieler kann einen Sekretär Rekord schreiben lassen, für die Reihenfolge der beiden Gehe von Anfang bis Ende, um die Schiedsrichter Beweise zu unterstützen.
Ein Spieler kann auch sich selbst merken, dann Rekord machen nach einem außenerfinderischen Moment des Spiels, zwecks Aussuchen der Takten in weiteren Spielen.
Einige einfache Kennzeichen merkbar benutzbar:
- Nehmen Truppen:                 @
- Stillstehen und nehmen Truppen: @ (@ (unten Strich)
- Stillstehen und nehmen Truppen K @ (Luffwaffe steht still und nimmt feindliche Truppen zB Bombing)
                                                H @ (Navy Kraft steht still und schiesst an Land)
- Bewegen Armee                    _ (langer Strich)
- Flugzeug verbrannt               K @ “das Flugzeug nimmt Truppe, aber wird von Flak verbrannt geschossen.
- Matt                                      >
- Unlösbar matt                       ^ (Nicht nur tot matt gegen Kommandant, sondern tot matt gegen Marine Luftwaffe …)
- Ein Paar                       > <(zwei Pfeile gegenseitig)
- Verloren                      !!
- zum Held bestellt                   H K B (Fettes Kennzeichen)
- Spielgehe gut                         +
- Spielgehe so gut           + +
- Spielgehe schlecht                 -
- Spielgehe so schlecht             –
- Spiel in Unentscheidend        =
- Spielgehe verdächtig             ?
- Gegen Regeln                        $
VII. Wie das Spiel endet?
A. Ggf fristigem Spiel, 10 oder 15 Minuten, in der Pause wird das Spiel zu beenden, wenn die angegebene Zeit erreicht ist und das Resultat wird nach Punkt wie im Regeln berechnet. Im Wettbewerb kann es in drei oder fünf Spiele entscheidet werden, nach Punkt, wenn jedes Spiel nicht endet. Jedes Spiel in der Regeln läuft von 10 bis 15 Minuten.
B. Bei fristlosem Spiel:
- End ist wenn das Spiel Stop ist, wird das Resultat nach der von jedem Spieler gewonnen Punkt berechnet.
- End ist wenn die Luftschlacht endete, das heißt, wenn ein Spieler beide Figuren Flugzeuge verliert, nicht kämpffähig im Luftraum ist.
- End ist wenn die Seeschlacht endete, das heißt, wenn ein Spieler beide Figuren Kriegsschiffe verliert, nicht kämpffähig im Meer ist.
- End ist wenn der örtliche Krieg Local vorbei ist, das heißt, wenn ein Spieler alle Truppe verliert, Panzern, Infanterie, Artillerie Truppen, nicht kämpffähig ist.
- End ist wenn der Kommandant gefangen ist, oder matt ohne Rückweg setzt wird, oder der Kommandant hat keine Truppe.
Navalkrieg, Luftkrieg, Krieg auf dem Grund kann der Gewinner sich, außer dem Punkt nach dem genimmten Figuren gerechnet, 100 Pünkte zusätzlich belohnen. Eigen mit dem absoluten Sieg, Nehmen den Kommandanten, außer dem Punkt nach dem genimmten Figuren gerechnet, sich 200 Pünkte zusätzlich belohnen  und der Gewinner wird als Super Kommandant bestellt werden.
Durch den Prozess des Spielens Kommando-Schach kann es das Attackstyl wirksam, weniger unausgewogen und noch gewinnen, ausgezogen werden. Im Laufe der Zeit, ggf Sie haben es beherrscht, kann es optimale Schlachtgehen, Spielstände  ausgezogen werden.
Das Spiel des Kommando-Schachs beschränkt nicht die Layout der Truppen und fördert maximal das Denken erfinderisch, kreativ, durchsetzungsfähig, übt die Fähigkeit der Kräftenorganisierung zum Sieg.
Sobald das Spiel beherrscht, soll der Spieler auf fortgeschrittenes Niveau setzen. Im fortgeschrittenen Spiel, die beide Spieler stellen seine Layout heimlich voran. Zu Beginn des neuen Spiel mit seiner Layout zwingt es die Spieler zu schnell jede Situation anzugehen.
Hanoi, den 15. Mai 2012
Patentsträger
                     Nguyễn Quí Hải

 

Thân gửi anh Rene Gralla và Jurgen Woscidlo

Tôi rất cảm ơn hai anh. Tôi mong ý tưởng của hai anh sớm thành sự thật. Tôi mong và sẵn sàng cùng hai anh xây dựng môn cờ này tại Đức. Trước mắt là CHLB Đức nhưng tiếp đó sẽ là châu Âu…

Tôi xin nói thêm về quân tàu chiến. Quân tàu chiến là quân ba trong một 3/1  Bới trên tàu có ba loại hỏa khí:

1) Tên lửa hải đối hải chỉ để đấu trên biển giữa tàu với tàu. Nó có thể đi thẳng theo trục hoặc đi chéo 45 độ, ăn quân đối phương từ 1 đến 4 cự ly.

2) Pháo hạm trên tàu chỉ để bắn vào các mục tiêu trên mặt đất như pháo trên đất liền, đi và ăn thẳng, chéo từ một đến 3 cự ly. Được phép đứng tại chỗ ngoài biển ăn quân trên đất liền, không phải thế chỗ. Cách ghi là @ (đứng tại chỗ có gạch đít ở dưới). Quân tàu chiến là quân mạnh, điểm của nó là ba điểm cộng lại. Tên lửa hải đối hải 40 điểm, pháo 30 điểm, cao xạ 10 điểm vậy điểm chung của tàu chiến là 80 điểm. Việc đứng tại chỗ mà ăn quân đối phương, không phải thế chỗ là một sáng tạo buộc người chơi phải nắm quân thật chắc, phải nhìn được toàn diện và ứng phó thông minh.

3) Cao xạ trên tàu có bán kính lưới lửa trên trời bằng một cự ly và ăn quân dưới đất một cự ly như cao xạ trên mặt đất. Vì có cao xạ trên tàu nên nếu máy bay đối phương muốn tiêu diệt tàu thì phải một đổi một (K><H) nghĩa là hai quân đều chết. Trừ khi máy bay đã chiếu tư lệnh trở thành máy bay anh hùng nghĩa là máy bay tàng hình thì diệt được tàu chiến mà vẫn an toàn.Chúc các anh thành công.

Cảm ơn

Quý Hải

Cờ tư lệnh đã được dạy thử nghiệm ở một trường Cộng hòa Liên bang Đức

published by haiduong | 0 comment

Vừa giảng luật chơi cờ tư lệnh cho các sỹ quan lớp tập huấn võ thuật nhận được liền hai lá thư từ cộng hòa Liên bang Đức.
on: Rechtsanwalt Dr. R. Gralla
Gesendet: Donnerstag, 22. November 2012 14:47
An: ‘Nguyen Quy Hai’
Cc: ‘Hải Nguyễn quí’; ‘jürgen woscidlo’
Betreff: GUTE NACHRICHT: Schule in Hamburg will CO TU LENH testen / re: Vermarktung des CO TU LENH in Europa?! / re: thu
22. November 2012

Sehr geehrter Herr Oberst Hai,

heute habe ich eine sehr gute Nachricht für Sie in Sachen CO TU LENH:

- in einer Hamburger Schule soll Ihr CO TU LENH im Schachunterricht getestet werden.

An dieser Schule unterrichtet nämlich Herr Juergen Woscidlo Schach, aber eben nicht nur das Internationale Schach, sondern auch Schachvarianten, von Chinas XIANGQI respektive Vietnams CO TU LENH bis hin zu Thailands MAKRUK und Japans SHOGI.

Und nun, nachdem ich das Herrn Juergen Woscidlo vorgeschlagen habe, möchte Herr Juergen Woscidlo Ihr CO TU LENH den Kindern beibringen. Dazu werde ich Herrn Juergen Woscidlo eines der Sets geben, die mir Herr Quang von Ihnen aus Vietnam mitgebracht hat.

Herr Jürgen Woscidlo wird sich deswegen auch direkt mit Ihnen in Verbindung setzen.

Mit freundlichen Grüßen
a
Dr. René Gralla

(Lược dich)
Ngày 22/11/2012
Kính thưa Ông Hải.
Hôm nay tôi có một tin rất vui cho Ông về cờ tư lệnh.
Tại một trường học ở Hamburg cờ tư lệnh được đưa vào dạy thử nghiệm.
Tại trường này Ông juergen Wosidle không chỉ dạy cờ quốc tế mà còn dạy các loại cờ khác,cờ XIANGQUI Trung quốc, tương ứng cờ tư lẹnh của Việt nam,ngoài ra còn có MAKRUK của Thái Lan,SCHOGI của Nhật Bản.
Gửi Ông lời chào trân trọng
Kèm theo địa chỉ của Ông juergen Wosidle

Bác sỹ:Rên Gralla

THư của Ông juergen Wosidle

Jürgen Woscidlo
Khóa học quản lý Chess
trường Grumbrechtstrasse
Grumbrechtstrasse 63
21.075 Hamburg

Thưa Ông Đai tá Nguyễn Quý Hải
Bác sỹ Gralla cho tôi địa chỉ của Ông và tôi muốn sử dụng cơ hội này đẻ gới thiệu đôi nét về tôi.
Tôi dạy môn cờ từ 5 năm nay tại trường này bao gồm cờ tướng,XIANG QI và MAKRUK.
Trò chơi do Ông phát triễn đã được tôi giới thiệu cho học sinh thứ năm tuần trước trên cơ sở các thông tin tôi có.
Học Sinh rất hứng thú về trò chơi của Ông.
Tôi nghĩ rằng trò chơi do Ông phat triễn có thể là môn cờ có tính cách mạng và tôi rất lấy làm vui khi nhận được câu trả lời của Ông.
Gửi Ông lời chào thân ái.

Jurgen Wosidle

Bài tập cơ bản số 4; Quyết chiến quyết thắng

Biên bản trận đấu

Nước               Quân đỏ                       Quân xanh

1                    F3,4_4,4                         C7,9_6,9

2                    P2,9_3,9                          P9,9_7,9

3                    P3,9_5,7                          P9,3_9,2

4                    H1,1_5,1                          F8,4_7,4

5`                   H3,2_5,0                          H10,1_7,1

6                    H5,1_5,4                          H7,1@F4,4

7                    H5,4@F7,4                     T8,7_7,7

8                    H5,4@D7,6                     K10,8_9,7

9                    P5,7_5,8                          K9,7_9,8  

10                  F3,8_4,8                          F8,8_8,9 

11                  P2,3_5,6                          B7,2_6,2

12                  K1,8_3,10                        K9,8@P5,8

13                  K1,4_4,7                          T7,7_9,7

14                  C4,9_5,9                          C6,9@C5,9

15                  P5,8@C5,9                      P7,9_7,8

16                  P5,6@P7,8                      L9,6_9,5

17                  P5,9@F8,9>                   *11,6_11,5

18                  K3,10@B7,10                 P9,2_9,4

19                  P8,9_11,9>                      *11,5_11,4

20                  K7,10_11,6>                   P9,4@K11,6

21                  P11,9@P11,6^                *!!

Căn cứ biên bản trên bạn sẽ thể hiện lại trận đấu trên bàn cờ rồi nghiên cứu kỹ từng nước đi của hai phía để giải thích tại sao mỗi bên lại đi như vậy.

Qua trận đấu trên bạn rút ra được điều gì có ý nghĩa về mặt luật chơi, về chiến thuật và về bài học thực tiễn.

Xin gửi kết quả về địa chỉ email : haibienkich@yahoo.com

Đón xem bài phân tích trận đấu Quyết chiến quyết thắng trong vài ngày tới.

Trường Phan Văn Hòa Vĩnh Long với cờ tư lệnh

published by haiduong | 0 comment

Thầy Chánh giáo viên dạy Địa Lý đang nghiên cứu luật chơi.

Kính gửi thầy Chánh, thầy Hòa trưởng Trung học Phổ thông Phan Văn Hòa Mong các thầy nghiên cứu kỹ, dạy cho học sinh. Trên mạng trang cotulenh.com, trang haiduonblog you tube, trang haiduongblog.wordpress.com… đều có hướng dẫn chi tiết. Rất mong trong tương lai gần các thầy thảnh lập Hội cờ tư lệnh tại Vĩnh Long. Tôi đã dạy cờ cho một số trường ở Hà Nội, các em rất thích. Cờ tư lệnh vừa vui vừa giúp cho học sinh thông minh trí tuệ và nghị lực, vừa giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân. Chúc các thầy hạnh phúc. Tác giả cờ tư lệnh Đại tá nhà văn Quí Hải

Bài tập 1: Ván cờ thứ nhất Hạm đội anh hùng

Biên bản trận đấu:

Quân xanh đi trước

Nước   Quân xanh             Quân đỏ

1        P 9,3 _ 8,3               H 1,1 _ 5,1

2        H 10,1_ 7,1             H 3,2 _ 3,1

3        K10.8 _ 7,5             K 1,4 _ 5,8

4        K 7,5> <H 3,1         H 5,1 _ 2,1

5        H 7,1 _ 6,1               H 2,1 _ 2,0

6        H 8,2 _ 6,0               H 2,0 _ 1,0

7        H 6,1 _ 3,1               H 1,0_ 1,2

8        H 6,0 _ 3,0               H 1,2 _ 0,2

9        H 3,0 _ 1,0                P 2,3_3,2

10      H3,1 _ 1,1^               H0,2 !!

Bài thứ 2:  Phi đội quyết thắng

Biên bản trận đấu

Nước    Quân đỏ                    Quân xanh

1:    D4,6_5,6                    K10,8_6,4

2:    L2,6_4,6                     F8,4_7,4

3:    D5,6_5,7                    F8,8_7,8

4:    L4,6_5,6                     C7,9_6,9

5:    K1,4_3,6                     H10,1_6,1

6:    K1,8_3,10                   H6,1@F3,4

7:    K3,10@B7,10             F7,8_7,9

8:    K7,10_11,10>             *11,6_10,6

9:    K11,10_11,8                 L9,6_9,5

                    10    K3,6@D7,6>                *10,6_S10,5

11    K11,8_11,6^                *!!


T
98b8ea7ac3372aad4a823c8e4b9c0a77.jpg
Trần Văn Bồi ( đầu hói ngồi cạnh tác giả)

Gặp lại Hoàng Lan trong vai Thơm phim Đường ra thành phố

Tới dự lễ kỷ niệm 50 năm ngành sân khấu Việt Nam tại triển lãm Vân Hồ gặp lại Hòang Lan , cô diễn viên xinh đẹp đã đóng vai Thơm trong phim Đường ra thành phố của tôi. Hoàng Lan khi đó còn rất trẻ và diễn xuất tốt để lại  ấn tượng trong lòng khán giả. Phim đã được chiếu đi chiếu lại trên màn hình của truyền hình Hà nội tới năm sáu lần.

Cờ tư lệnh với sỹ quan quân đội

Hộp quân cờ tư lệnh và sách luật chơi cờ tư lênh đã có bán tại các nhà sách Nguyễn Văn Cừ tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà nội

Chiếc ghế dát vàng phần 1 tác giả Quí Hải. Đạo diễn Minh  Béo

HTV Chiếc ghế dát vàng phần 2. Tác giả Quí Hải Đạo diễn Quí Hải

Chiếc ghế dát vàng phần 3

 

Chiếc ghế dát vàng phần 4

HTV Chiếc ghế dát vàng. Tác giả Quí Hải. Đạo diẽn Minh Béo

Trả lời bạn Trần Vân Anh: Gỡ thế bí cho quân đỏ trong bài tập Hạm đội anh hùng

published by haiduong | 0 comment
Bạn Trần Vân Anh hỏi: Có cách nào cứu nguy cho quân đỏ trong bài tập hạm đội anh hùng không?
Có chứ
Chỉ bình tĩnh xử trí tình huống là dễ dàng phá tan âm mưu của hải quân quân xanh. Cụ thể như sau:
* Nước thứ 5: không rút từ H2,1đến 2,0 mà rút chéo từ H2,1 đến 1,0… như vậy chủ động tạo khoảng cách xa hơn tầm bắn của quân xanh.
*Nước thứ 6: như vậy tàu hải quân xanh từ H8,2 tới 6,0 không còn uy hiếp được tàu quân đỏ ở H1,0. Tranh thủ thời cơ, tư lệnh quân đỏ cho pháo binh đỏ P2,3 cơ động ra bờ biển ở P2,2.
*Nước thứ 7: Hải quân xanh H6,0 tiến lên một nấc tấn công tàu hải quân đỏ. Tàu hải quân đỏ tạt vào bờ biển cùng với pháo binh đỏ tạo nên màng lưới hỏa lực giăng khắp mặt biển, triệt tiêu phá tan âm mưu tấn công trên biển của quân xanh.
Ván cờ lại trở lại thế cân bằng ban đầu, hai ben phải chuyển hướng chiến thuật.

Posted just now by

Kênh thể thao ti vi Làng cờ gặp tác giả cờ tư lệnh

Kênh thể thao tivi Làng cờ: cờ tư lệnh 2

Kênh thể thao tivi  LÀNG CỜ: cờ tư lệnh 3

 

Tìm đồng đội:    Hội cựu chiến binh trung đoàn 38 pháo binh Bông Lau, cần tìm ông Lê Thanh Bình ( nay khoảng trên dưới bảy mươi tuổi) trong chiến dịch Quảng Trị 1972, nguyên là đạị đội phó đại đội 4 tiểu đoàn 2, quê ở Thái Bình… nay ở đâu xin báo ngay địa chỉ cho ông Nguyễn Quí Hải nguyên là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 (điện thoại 0975656290). Hội còn giữ một kỷ niệm chương chiến sỹ bảo vệ Thành Cổ của ông Bình. Ai biết ông Bình hiện ở đâu xin báo cho ông Hải. Chân thành cảm ơn. Hội Cựu chiến binh trung đoàn pháo binh 38 Bông Lau.

Câu lạc bộ cờ tư lệnh tổ 14 Mai dịch

Hè 2012 học sinh tổ 14 sôi nổi học cờ tư lệnh

Nguyễn Minh Hằng (áo vàng) lớp 8 trường Phú Diễn và Phạm Phương Thảo lớp 7 trường Dịch vọng là hai kỳ thủ cờ tư lệnh nhiều triển vọng

Giao lưu các chiến sỹ bảo vệ Thành Cổ nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng Quảng Trị

JosThư của Joseph White bang Texas, Hoa Kỳ gửi tới tác giả cờ tư lệnh

Dear Mr. Nguyen Quy Hai,
Thank you for contacting me about “Cờ tư lệnh.”.  I do want to purchase your game and learn how to pay it.
Would an I offer of $30 United States Dollars (USD) for the Game and $20 USD for shipping be acceptable?
I could send you an International United States Postal money order for $50 USD if this is acceptable. I would of course need your mailing address in Vietnam.
Should you require more money for the game or shipping please contact me with a counter offer.  If you can suggest another form of payment please do so.
I have played and enjoyed the international form of Western European Chess since my childhood.  I discoved the Eastern forms of Chess (Shogi, Xiangqi, and Janggi) several years ago. I have enjoyed playing Xiangqi (Cờ tướng) against computers since there are no players that I know of in Western Texas. As I am sure you can guess - I am definitely NOT as good playing Xiangqi as I am the Western version that I was raised with but that has not detered me from trying to learn this game.  I started to study other variations of chess including one version called the Game of War that was invented in the United States in the 1910′s and the German game Wehrschach Tak-Tik which was developed in the 1930′s. I also found an odd version of Xiangqi devoped for Westener’s and manufactured in Hong Kong in the 1960′s called “Shong Chee” that substituted airforces for the chariots/rooks, navies for the horse/knight, artilery pieces for the cannon, and called the soldiers/pawns the armies. Finally, I discoved your version of chess (Cờ tư lệnh) quite by accident as I searched the internet for chess variants.  Your game interests me for several reasons. You employ an ocean with a navy and also incorporate a river similar to Xiangqi. The other similiarities to that odd Hong Kong version of Xiangqi (Shong Chee) really peaked my interest.  I know from my studies that the oldest discovered Xiangqi copper pieces employed pictures rather than Chinese language characters.  That is the greatest problem Westerner’s have in even trying to learn Xiangqi.  Since you employ pictures symbols rather than language characters I am certain that Westerner’s will find your game easier to learn than Xiangqi.  Your version of chess seems related somewhat more to the origins of Xiangqi and its variant Qiguo Xiangxi (Seven Kingdoms Chess) with it’s greater diversity of pieces and movement but without 7 armies.
I know from my studies that the origins of Chess, though hotly debated in the West, many chess students favor an Eastern (Chinese and related cultures like your own) origin over an Indian or Persian origin inspite of many un-scientific Western prejudices and biases to the contrary.
I look forward to hearing from you,
Sincerely,
Joseph White
321 West 5th Street
Odessa, Texas USA 79761

Thư của bạn Đinh Tùng Giang gửi tác giả cờ tư lệnh

Kính gửi Bác Hải;
Đã từ lâu cháu cũng hình dung ra một loại hình cờ riêng phù hợp với Việt Nam đồng thời mang tính thời đại. Nhưng rất tiếc, do trình độ có hạn nên mọi việc mới chỉ dừng lại là mong muốn. Hôm nay, cháu đọc trên Báo Đất Việt có giới thiệu về Cờ Tư Lệnh của Bác cháu rất đỗi kinh ngạc và thán phục Bác. Từ sự kinh ngạc, thán phục đó thôi thúc cháu tìm hiểu và nghiên cứu loại hình cờ mới này. Tuy nhiên, sau rất nhiều công sức tìm kiếm trên mạng cháu vẫn chưa hình dung ra được cách chơi cờ. Đây có lẽ chính là nguyên nhân để Cờ Tư Lệnh chậm phổ biến như hiện nay mà đáng ra nó được rất nhiều người mê mẩn nó vì tính thời đại và sự biến hóa của loại hình cờ (Cờ tướng biến hóa 10, cờ vua biến hóa 100, cờ vây biến hóa 1000, cờ tư lệnh biến hóa????). Với mong muốn được phổ biến loại hình cờ này đến tất cả những ai yêu môn cờ cháu góp ý thêm với Bác mấy vấn đề sau:
1./ Phổ biến luật cờ một cách rõ ràng và kèm theo một số trận đánh cụ thể từ đơn giản đến phức tạp (cái này Bác nên chuyển hóa bản soft để lưu  truyền trên mạng Internet, chứ nếu bác chỉ in sách thôi thì rất nhiều người khó tiếp cận).
2./ Bác có thể tiếp xúc với các Công ty phần mềm đề nghị họ hợp tác với Bác để viết ra phần mềm cho loại hình này (giống như cờ tướng, cờ vua đều có phần mềm) đồng thời có được một địa chỉ chơi cờ phổ biến như http://xiangqiclub.com (cháu hay chơi trên trang này và có lúc có đến gần 10.000 người trên khắp thế giới tham gia).
(Việc tiếp xúc với công ty phần mềm thì theo cháu bên FPT cũng không quá khó vì để viết 1 chương trình đánh cờ thế này họ chỉ cần 3 người trong vòng 1 tháng là xong cả phần mềm offline và phần online).
Một lần nữa cháu gửi lời cám ơn Bác và chúc cho môn cờ Tư Lệnh mau chóng được phổ biến!
Giangdt.
P/s: Nếu bác có bản mềm về luật cờ thì bác cho cháu xin qua mail này để cháu nghiên cứu và cùng phổ biến với bạn bè.
Trả lời
Cháu Tùng Giang quí mến. Hôm nay bác vừa lên gặp Tổng thư ký Liên đoàn Cờ để trao đổi về dự án phát triển cờ tư lệnh. Sắp tới quân đội lại mời bác đến giới thiệu cờ cho sỹ quan toàn quân. Ngày hôm nay là ngày vui của bác. Ở liên đoàn cờ về bác nhận được ba cú điện di động hỏi mua cờ. Một bạn ở Phùng, một bạn ở Thanh xuân, đặc biệt bạn Sơn ở Đắc Lắc mua cho bố, bác phải ra bưu điện chuyển phát nhanh vào. Và đặc biệt nữa mở email lại nhận được thư của Giang góp ý. Bác cũng rất mong có tổ chức nào lập trình và cũng đã có bạn gửi email đến hỏi và hứa sẽ làm nhưng chắc phải một thời gian. Theo yêu cầu của cháu, bác gửi luật chơi cờ cho cháu  ngay bây giờ
Mong cháu sẽ trở thành một kỳ thủ của cờ tư lệnh
Quí Hải


Bài phân tích    Trận chiến trên không. Bắt sống máy bay. 

Biên bản trận đấu         
Nước               Quân xanh                             Quân đỏ
  1                  C7,9_6,9                          K1,8_ 3,6
Thử phán đoán ý đồ chiến thuật của hai bên
  2                  H 10,1 _ 6,1                     K1,4_2,5
Tư lệnh xanh vẫn có hướng mở mặt trận trên biển nên cho H 10,1 tới 6,1
Tư lệnh đỏ cho không quânK1,4tới2,5sẵn sang tiêu diệt tàu chiến xanh
  3                  H6,1@F3,4                      K2,5><H.6,1
Hải quân xanh ăn cao xạ đỏF3,4nhằm chọc thủng bức tường lửa của bên đỏ
Không quân đỏK2,5lập tức tiêu diệt tàu chiến xanh H6,1. K2,5cũng bị cháy. Một đổi một.
  4                  B7,2_6,2                          H3,2_5,0
Bị mất tàu chiến tư lệnh xanh vội điều bộ binh trấn giữ bờ biển.
Hải quân đỏ triển khai phản công cho H3,2tới5,0
  5                  D7,6_6,6                         H1,1_5,1
Tư lệnh xanh cho dân quân tiến lên thăm dò đối phươngD7,6_6,6
Hải quân đỏ H1,1 lướt song tới 5,1 dàn hang ngang chuẩn bị mở mặt trận biển
  6                  C7,3_7,2                         K3,6@B7,10
Tư lệnh xanh cho công binh tạt sang trấn giữ bờ biển.
Hai tàu chiến đỏ không dám ăn bộ binh xanh và công binh xanh, vì ăn hai quân ở ngay bờ biển thì buộc phải thế chỗ và sẽ bị quân xanh ăn trả mất tàu chiến ngay. Đó là một cách phòng thủ rất thông minh của tư lệnh xanh.
Hướng tấn công biển bị chặn lại, tư lệnh đỏ cho không quânK3,6ăn bộ binh xanh B7,10. Một ý đồ mạo hiểm.
  7                  K10,8_7,8                      K7,10 _11,10>
Tư lệnh xanh cho không quân xanh 10,8 bay tới 7,8 đối đầu với máy bay đỏ K7,1
Máybay đỏ không dám ăn vì không quân xanh có cao xạ đứng bên bảo vệ,
Không quân đỏ K7,10 vội lao thẳng tới 11,10 chiếu tư lệnh, hòng sau khi chiếu tư lệnh trở thành máy bay anh hùng, máy bay tàng hình sẽ tung hoành phá hậu phương đối phương
  8                  *11,6_10,6                    K11,10@T8,7
Tư lệnh xanh vội lui tới 10,6.
Không quân đỏ 11,10 ăn xe tăng T8,7
  9                  K7,8_9,10 ^                   K11,10 !!
Không quân xanh 7,8 bay tới 9,10 chiếu không quân đỏ K11,10
K11,10 đi tới tọa độ nào cũng bị diệt. Hãy kiểm nghiểm điều đó.
Các bạn thử xem không quân đỏ liệu có đường nào thoát?!
Quân đỏ mất nốt máy bay thứ hai. Quân đỏ thua mặt trận trên không.
Ván cờ kết thúc.

Bài 3    Trận chiến trên không. Bắt sống máy bay.          

 Biên bản trận đấu

Nước               Quân xanh                             Quân đỏ

1                  C7,9_6,9                          K1,8_ 3,6

2                  H 10,1 _ 6,1                     K1,4_2,5

3                  H6,1@F3,4                      K2,5><H.6,1

4                  B7,2_6,2                          H3,2_5,0

5                  D7,6_6,6                         H1,1_5,1

6                  C7,3_7,2                         K3,6@B7,10

7                  K10,8_7,8                      K7,10 _11,10>

8                  *11,6_10,6                    K11,10@T8,7

9                  K7,8_9,10 ^                   K11,10 !!

Căn cứ biên bản trên bạn sẽ thể hiện lại trận đấu trên bàn cờ rồi nghiên cứu kỹ từng nước đi của hai phía để giải thích tại sao mỗi bên lại đi như vậy.

Qua trận đấu trên bạn rút ra được điều gì có ý nghĩa về mặt luật chơi, về chiến thuật và về bài học thực tiễn.

Xin gửi kết quả về địa chỉ email : haibienkich@yahoo.com

Đón xem bài phân tích trận đấu Bắt sống máy bay trong vài ngày tới.

Bài phân tích trận đấu Phi đội quyết thắng

published by haiduong | 0 comment

Ván cờ thứ hai Phi đội quyết thắng

Biên bản trận đấu

Nước    Quân đỏ                    Quân xanh

1:    D4,6_5,6                    K10,8_6,4

a:- Vì sao quân dân quân đỏ đi từ D4,6_5,6 ?

Cử dân quân đi trước để tạo cơ hội xâm nhập thăm dò phản ứng phía đối phương.

b:- Vì sao không quân xanh 10,8 bay tới tọa độ 6,4

Tư lệnh xanh vẫn hướng mũi tấn công về phía biển như trận trước.

2:    L2,6_4,6                     F8,4_7,4

a:- Vì sao tên lửa đỏ đi từ L2,6_4,6 ?

Tư lệnh đỏ muốn đưa tên lửa phòng không đỏ lên phía trước để tạo lưới lửa đẩy lùi phạm vi hoạt động của không quân xanh.

b:- Vì sao pháo cao xạ xanh lại đi từ F8,4_7,4 ?

Để bảo vệ máy bay xanh ở tọa độ 6,4

c:- Vì sao máy bay xanh không ăn tên lửa đỏ cách có hai đoạn chéo ?

Vì máy bay ăn cao xạ tên lửa thì phải một đổi một. Cao xạ bị diệt thì máy bay cũng bị cháy.

3:    D5,6_5,7                    F8,8_7,8

a:- Vì sao dân quân đỏ tạt ngang sang 5,7

Vì chưa có điều kiện sang sông. Nếu tiến thẳng hay tiến chéo một đoạn đều bị dân quân xanh ăn, nên tạm thời tạt ngang.

b:- Vì sao cao xạ xanh đi tới 7,8

Tư lệnh xanh cũng muốn đẩy lưới lửa phòng không lên.

4:    L4,6_5,6                     C7,9_6,9

a:- Vì sao tên lửa đỏ tiếp tục đẩy lên một cự ly ?

Để uy hiếp máy bay xanh ở tọa độ 6,4. Máy bay xanh chạm vào các tọa độ 5,4   6,5   6,6   7,6   6,7   đều bị cháy.

b:- Vì sao tư lệnh xanh cho công binh lên 6,9 ?

Có thể do bị động hoặc mở mũi tiến công đường bộ.

5:    K1,4_3,6                     H10,1_6,1

a:- Vì sao không quân đỏ từ 1,4 đi 3,6 ?

Hãy thử đoán xem.

b:- Vì sao tư lệnh xanh cho hải quân H10,1 tiến lên 6,1 ?

Tư lệnh xanh vẫn muốn tạo cơ hội tiến công trên biển như trận trước

6:    K1,8_3,10                   H6,1@F3,4

Vì sao tư lệnh đỏ cho không quân K1,8 bay tới 3,10 ? và tư lệnh xanh ăn cao xạ đỏ  F3,4?

Tư lệnh đỏ rõ ràng muốn mở cánh phải nhưng tư lệnh xanh mải ăn và cũng để mở cánh tạo điều kiện cho máy bay xanh phối hợp tân công vào sâu trận địa quân đỏ nên đã dung pháo hạm tàu H6,1 đứng tại chỗ bắn diệt cao xạ đỏ

7:    K3,10@B7,10             F7,8_7,9

Lợi dụng sai lầm của tư lệnh xanh, tư lệnh đỏ cho máy bay K3,10 ăn quân bộ binh xanh 7,10.

Tư lệnh xanh vội cho cao xạ F7,8 tạt sang 7,9 đuổi máy bay đỏK7,10

8:    K7,10_11,10>             *11,6_10,6

Nhưng không kịp máy bay đỏK7,10đã bay tới11,10  chiếu tư lệnh.

Tư lệnh xanh lùi lên một đoạn *11,6_10,6

9:    K11,10_11,8               L9,6_9,5

Không quân dỏ đi từ K11,10_11,8 định ăn tên lửa xanh.

Tên lửa xanh vội tạt sang bên 9,5

                 10    K3,6@D7,6>                *10,6_S10,5

Không quân đỏK3,6ăn dân quân xanh D7,6 và chiếu tư lệnh.

Tư lệnh xanh chạy vào sở chỉ huy S10,5

11   K11,8_11,6^                *!!

Không quân đỏ lướt tới 11,6 chiếu hết.

Tư lệnh xanh bị thua.

 

Ván cờ thứ hai Phi đội quyết thắng

Ván cờ thứ hai Phi đội quyết thắng

Biên bản trận đấu

Nước    Quân đỏ                    Quân xanh

1:    D4,6_5,6                    K10,8_6,4

2:    L2,6_4,6                     F8,4_7,4

3:    D5,6_5,7                    F8,8_7,8

4:    L4,6_5,6                     C7,9_6,9

5:    K1,4_3,6                     H10,1_6,1

6:    K1,8_3,10                   H6,1@F3,4

7:    K3,10@B7,10             F7,8_7,9

8:    K7,10_11,10>             *11,6_10,6

9:    K11,10_11,8               L9,6_9,5

                 10    K3,6@D7,6>                *10,6_S10,5

11    K11,8_11,6^                *!!

Căn cứ biên bản trên bạn sẽ thể hiện lại trận đấu trên bàn cờ rồi nghiên cứu kỹ từng nước đi của hai phía để giải thích tại sao mỗi bên lại đi như vậy.

Qua trận đấu trên bạn rút ra được điều gì có ý nghĩa về mặt luật chơi, về chiến thuật và về bài học thực tiễn.

Xin gửi kết quả về địa chỉ email : haibienkich@yahoo.com

Đón xem bài phân tích trận đấu Phi đội quyết thắng trong vài ngày tới.

Bài phân tích trận đấu Hạm đội anh hùng.

 Quân xanh đi trước
  Nước   Quân xanh             Quân đỏ
  1        P 9,3 _ 8,3               H 1,1 _ 5,1
a-Tại sao pháo quân xanh lại đi từ P9,3_8,3 ?
Pháo quân xanh tiến lên tọa độ P8,3 để phong tỏa mặt biển ở tọa độ 6,15,0. Tàu quân đỏ đi vào tọa độ lửa này sẽ bị tiêu diệt ngay.
b:- Tại sao tàu hải quân đỏ đi từ H1,1_5,1 ?
Tàu hải quân đỏ đến tọa độ 5,1 nhằm dùng pháo hạm trước hết ăn quân cao xạ xanh sau ăn công binh xanh. Ăn cao xạ xanh rất quan trọng, nhằm chọc thủng bức tường lửa phòng không của đối phương
  2        H 10,1_ 7,1             H 3,2 _ 3,1
a:- Tại sao ở nước 2 tàu hải quân xanh cơ động dừng lại ở tọa độ H7,1 ?
Tàu hải quân xanh tiến lên đuổi tàu hải quân đỏ, nhưng dừng lại ở tọa độ 7,1 vì ở tọa độ này có tàu hải quân bạn ở tọa độ 8,2 bảo vệ, tàu hải quân đỏ không dám ăn.
b:- Tại sao tàu hải quân đỏ đi từ H3,2_3,1 ?
Tàu hải quân đỏ phải tạt sang tọa độ 3,1 ngay để bảo vệ tàu đỏ bạn ở tọa độ 5,1
  3        K10.8 _ 7,5             K 1,4 _ 5,8
a:- Tại sao không quân xanh  lại bay từ K10,8_7,5 ?
Vì tư lệnh xanh có ý đồ dùng  không quân  xanh tấn công tàu hải quân đỏ.
b:- Tại sao không quân đỏ lại bay từ 1,4 đến 5,8 ?
Tư lệnh đỏ có thể không nắm được âm mưu của tư lệnh xanh, hoặc cho rằng máy bay xanh sẽ không dám ăn hải quân đỏ ở tọa độ 3,1 vì máy bay tấn công tàu chiến sẽ bị cao xạ trên tàu chiến bắn rơi, nghĩa là phải một đổi một. Mặt khác tư lệnh đỏ âm mưu dùng không quân lợi dụng khoảng trống của quân xanh ở bên phải sẵn sàng mở đường bay luồn sâu tấn công tư lệnh xanh.
  4        K 7,5> <H 3,1         H 5,1 _ 2,1
a:- Tại sao không quân xanh lại chấp nhận hy sinh để  tiêu diệt tàu chiến đỏ?
Ý đồ của tư lệnh xanh tấn công hạm đội quân đỏ đã trở thành hiện thực.
b:- Tại sao hải quân đỏ phải rút vội từ H5,1_2,1 ?
Vì hải quân đỏ mất tàu hộ tống không rút nhanh sẽ bị hải quân xanh ăn. Và nếu mất nốt tàu hải quân đỏ thì ván cờ kết thúc, quân đỏ thua trong trận hải chiến.
  5        H 7,1 _ 6,1               H 2,1 _ 2,0
a:-  Tàu hải quân xanh đi từ 7,1 _6,1 để làm gì ?
Để tiếp tục truy đuổi tàu đỏ.
b:- Tại sao tàu hải quân đỏ H2,1 không ăn tàu hải quân xanh mà lại chạy sang 2,0
Không dám ăn vì ăn tàu chiến xanh ở H6,1 sẽ bị pháo của quân xanh ở tọa độ P8,3 bắn.
  6        H 8,2 _ 6,0               H 2,0 _ 1,0
a:- Vì sao hải quân xanh H8,2_ 6,0 ?
Đó thể hiện quyết tâm của tư lệnh xanh sử dụng hạm đội dàn hàng ngang tiến lên truy đuổi tầu đỏ đến cùng.
b:- Vì sao tàu hải quân đỏ đi từ 2,0 _1,0
Vì bị tàu xanh H6,0 đuổi.
  7        H 6,1 _ 3,1               H 1,0_ 1,2
a:- Tại sao tàu hải quân xanh đến 3,1 mà không đến 4,1 hoặc 2,1
Vì đến 4,1 thì bị pháo đỏ ở tọa độ P2,3 ăn. Đến 2,1 thì bị tàu chiến đỏ ăn
b- Vì sao tàu hải quân đỏ đi từ 1,0 _1,2
Vì không còn con đường nào khác
  8        H 6,0 _ 3,0               H 1,2 _ 0,2
a:- Vì sao hải quân xanh lướt sóng từ H6,0_3,0 ?
Để tiếp tục chiếu tàu chiến đỏ.
b:- Tàu chiến đỏ vì sao rút xuống tọa độ 0,2
Vì không còn con đường nào khác.
  9        H 3,0 _ 1,0                P 2,3_3,2
a:- Hải quân xanh tiếp tục tới 1,0 ?
Để áp sát tàu đỏ để diệt.
b:- Pháo đỏ lên P2,3_3,2 để làm gì?
Để đuổi tàu chiến nhưng đã muộn
  10      H3,1 _ 1,1^               H0,2 !!
Tàu hải quân xanh H3,1_1,1
Hải quân đỏ bị tiêu diệt. Chiến tranh trên biển kết thúc
Ván cờ kết thúc. Quân đỏ thua.
Sở dĩ quân xanh thắng là bới tư lệnh xanh có mục tiêu chiến lược rõ ràng. Dám hy sinh máy bay để diệt tàu chiến quân đỏ, từ đó mới tạo được ưu thế trên mặt biển.
Sở dí quân đỏ thua còn do quân đỏ chủ quan cứ nghĩ là máy bay xanh không dám một đổi một. Mặt khác khi đã mất một tàu chiến quân đỏ không có biện pháp kịp thời phòng ngự biển hiệu quả.
Ván cờ thứ nhất hạm đội anh hùng

 

Biên bản trận đấu:

Quân xanh đi trước

Nước   Quân xanh             Quân đỏ

1        P 9,3 _ 8,3               H 1,1 _ 5,1

2        H 10,1_ 7,1             H 3,2 _ 3,1

3        K10.8 _ 7,5             K 1,4 _ 5,8

4        K 7,5> <H 3,1         H 5,1 _ 2,1

5        H 7,1 _ 6,1               H 2,1 _ 2,0

6        H 8,2 _ 6,0               H 2,0 _ 1,0

7        H 6,1 _ 3,1               H 1,0_ 1,2

8        H 6,0 _ 3,0               H 1,2 _ 0,2

9        H 3,0 _ 1,0                P 2,3_3,2

10      H3,1 _ 1,1^               H0,2 !!

Căn cứ biên bản trên bạn sẽ thể hiện lại trận đấu trên bàn cờ rồi nghiên cứu kỹ từng nước đi của hai phía để giải thích tại sao mỗi bên lại đi như vậy.

Qua trận đấu trên bạn rút ra được điều gì có ý nghĩa về mặt luật chơi, về chiến thuật và về bài học thực tiễn.

Xin gửi kết quả về địa chỉ email : haibienkich@yahoo.com

Đón xem bài phân tích trận đấu Hạm đội anh hùng trong vài ngày tới.

Các sỹ quan thể thao toàn quân cấp trung lữ đoàn được đại tá nhà văn Quí Hải tác giả môn cờ tư lênh trực tiếp giới thiệu luật chơi cờ tư lệnh

Vừa qua (ngày 25/6) tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thể thao toàn quân, các sỹ quan trợ lý cấp trung lữ đoàn đã được đại tá nhà văn Quí Hải, tác giả môn cờ tư lệnh trực tiếp bồi dưỡng luật chơi cờ tư lệnh.

Cờ tư lệnh với những nét đặc trưng: bàn cờ không những có vùng biển, có sông, ngầm mà còn có cả vùng trời; với quân cờ là biểu tượng các quân binh chủng, ngoài tàu chiến, quân tên lửa, quân tư lệnh… còn có cả quân dân quân tóc dài…  đã tạo nên hàng ngàn cách đi đầy sáng tạo và phong phú, đã tao nên hàng ngàn cơ hội, hàng ngàn tình huống buộc người chơi phải tư duy, phải xử lý, ứng phó mau lẹ, đã tạo nên các cách kết cờ sinh động và thú vị đủ sức quyến dũ người chơi.

Cờ tư lệnh gắn với địa lý của Việt Nam, gắn với lịch sử ba cuộc chiến anh hùng của dân tộc Việt Nam, gắn với hơi thở thời đại. Trò chơi nào cũng mang trên mình nó dấu ấn lịch sử thời kỳ nó được sinh ra và phát triển. Trò chơi không đơn thuần chỉ là trò chơi mà còn phải đóng góp điều gì đó cho xã hội. Nếu cờ vua cờ tướng phù ngai vàng, phù vua chúa dường như vô cảm những gì đang diễn ra trên thế giới ngày nay, thì cờ tư lệnh phù nhân dân, đặt lên vai tư lệnh nhiệm vụ tổ chức chỉ huy bảo vệ vùng đất vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Thiếu tá Hồ Sỹ Hòa trợ lý thể thao Vùng 3 Hải quân đại diện lớp học viết cảm tưởng:”…Em và mọi người cảm nhận môn cờ rất mới lạ và trí tuệ, đặc biệt là rèn luyện tính sáng tạo và thao lược của sỹ quan trẻ. Chúng em rất cảm ơn Thầy đã cống hiến và sáng tạo ra môn cờ này.


Bài và ảnh Trần Vân Anh

Luật chơi   CỜ TƯ LỆNH (Phiên bản mới có bổ sung)

I. Mục đích của ván cờ

Ván cờ được chơi giữa hai người, một người cầm quân Đỏ, một người cầm quân Xanh. Mỗi người tìm chiến thuật điều quân trên bàn cờ theo luật chơi để cuối cùng làm thất bại mục tiêu chiến lược của đối phương hoặc tiêu diệt được Tư lệnh của đối phương.
Cờ vừa giúp cho người chơi cả trẻ lẫn già (đặc biệt là giới quân sự) vừa có hứng thú giải trí, vừa có cơ hội rèn luyện cách tổ chức lực lượng giành chiến thắng, qua đó nâng cao trí thông minh, tài thao lược, góp phần nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang trong nhiệm vụ Quốc phòng toàn dân bảo vệ đất nước.
II. Cấu trúc của bàn cờ
Bàn cờ hình chữ nhật, do 11 đường dọc và 12 đường ngang cắt nhau vuông góc tại 132 điểm hợp thành. Có một khoảng trống ước lệ, đó là sông (màu xanh nhạt – xem Hình 2). Sông nằm ngang, chia bàn cờ thành hai phần đối xứng bằng nhau gọi là chiến tuyến. Trên sông (chiến tuyến) có hai đoạn nước nông, dưới có nền đá, được gọi là ngầm. Mọi phương tiện đều có thể vượt qua ngầm. Bên trái bàn cờ (nhìn từ phía này), sẽ là bên phải (nhìn từ phía kia) có hai dãy ô vuông chạy dọc suốt hai chiến tuyến, được quy ước đó là biển (xanh đậm hơn màu sông), trên biển có lực lượng hải quân tham chiến.
  Cờ vua, bàn cờ hình vuông, quân cờ đi theo ô, cột dọc, hàng ngang. Cờ tư lệnh đi theo trục tung, trục hoành. Trục tung (dọc) có đánh số các đoạn từ 0 đến 11. Trục hoành (ngang) đánh số từ từ 0 đến 10 như trong toán số học. Gốc của trục tọa độ là 0, góc dưới cùng bên trái bàn cờ khu bên quân đỏ. (như hình vẽ).
Mỗi một giao điểm đều có tên của nó, theo qui định đọc số trục tung trước, số trục hoành sau. Ví du: điểm 3,5 (đọc là ba  năm);  điểm 0,0 (đọc là không không); điểm 0,7  điểm 0,10  điểm 11,10   điểm 11,0   điểm 8,4. (xem hình1)
                            Hình 1
   Đường thẳng ngang: 3,4-3,7 Đường thẳng ngang 2,4-2,9 ;        Đường thẳng ngang 11,1- 11,4
   Đường thẳng đứng: 3,1 – 7,1  Đường chéo 45 độ:   10,4 – 7,7
      Rút ra:
 - Khi tiến khi lui: số sau dấu phẩy giống nhau: ví dụ 3,1 – 7,1
- đi ngang: số trước dấu phẩy giống nhau: ví dụ 3,4  -  3,7
 - đi chéo:  cả số trước và số sau khác nhau: ví dụ 10,4 – 7,7
                Xem Hình 2
  Khác với cờ tướng, cờ vua là trên bàn cờ của cờ tư lệnh, có vùng biển, có sông.
Sông ngăn cách hai chiến tuyến. Có hai đoạn sông cạn, dưới có nền đá gọi là ngầm mọi phương tiện được phép qua lại đoạn ngầm này.
         III. Quân cờ                                      
Mỗi ván cờ lúc bắt đầu có đủ 38 quân, số quân đó được chia đều cho hai bên: 19 quân Đỏ, 19 quân Xanh bao gồm 11 loại quân. Quân cờ của bên Xanh hoặc bên Đỏ, chỉ khác nhau về màu sắc, còn ký hiệu, cách đi và cách ăn quân đối phương của chúng hoàn toàn giống nhau.
Trong số 19 quân, có hai quân sở chỉ huy, chỉ đứng tại chỗ làm vật cản, không được đi và ăn quân đối phương.
Quân cờ có hai loại: Loại quân tròn trên mặt có in ký hiệu các quân binh chủng; Loại thứ hai là hình khối như cờ vua, nhưng không trừu tượng mà cụ thể là xe tăng, pháo binh, tên lửa… được đúc như những tượng đài nhỏ xíu, in màu xanh đỏ hấp dẫn đủ sức quyến rũ tuổi teen.
Ký hiệu và số lượng của 11 loại quân được thể hiện ở Hình 3 dưới đây:
Hình 3. Quân cờ
         Khác nhau cơ bản giữa cờ vua cờ tướng với cờ tư lệnh?
         Cờ vua có vua, có hậu, có tượng xe mã chốt. Cờ tướng có tướng sỹ tượng xe pháo mã tốt. Cờ tư lệnh: quân cờ là các biểu tượng của các quân binh chủng hiện đại như xe tăng, pháo binh, bộ binh, công binh, tàu chiến, máy bay, cao xạ, tên lửa cả dân quân tóc dài…
        Vì sao có sự khác nhau đó.
-                      Ngày xưa chiến thuật chủ yếu là đánh công thành. Ngày nay chiến trường rộng lớn, trên trời, dưới biển, trong lục địa, chiến tranh nếu xảy ra sẽ là chiến tranh tổng lực với hình thức chiến đấu hợp đồng quân binh chủng qui mô lớn. Vì vậy chỉ qua bộ quân cờ cũng thấy rõ cờ tư lệnh mang hơi thở thời đại và việc chơi cờ tư lệnh có ý nghĩa thế nào với nền quốc phòng toàn dân.
-                      Cờ tướng, vua cấm cung, sỹ cũng loanh quanh trong cung, tượng cũng loanh quanh bên này chiến tuyến để bảo vệ ngai vàng. Cờ tư lệnh, tư lệnh không chỉ bó chân trong hầm chỉ huy mà khi cần thiết cũng phải xông ra chiến trường để cùng quân sỹ giành chiến thắng.
-                      Cờ tư lệnh còn có hệ thống trận địa cao xạ có thể ăn cả quân mặt đất và ăn quân trên trời. Còn có cả tàu chiến, tên lửa hải dối hải trên tầu chiến để đối phó với chiến tranh trên biển.
-
-          Hình 4. Cách xếp quân cờ
        IV. Các cách chơi CỜ TƯ LỆNH
Có ba cách chơi:
1. Chơi cơ bản
Việc bố trí quân cơ bản lúc đầu, hai bên công khai bố trí giống nhau theo quy định của luật chơi (như hình 4 trên).
2.  Chơi nâng cao (sau khi đã chơi cơ bản thành thạo)
Hai bên theo ý đồ chiến thuật của mình, bí mật bố trí quân (có thể dùng bìa giấy để che giấu) và hoàn toàn tự do, phá cách, không nhất thiết bố trí như lối chơi cơ bản. Khi cuộc chơi bắt đầu mới lật cờ ngửa và tổ chức lực lượng căn cứ tình huống thực tế tìm ra lối đánh sao làm thất bại chiến lược của địch, diệt được tư lệnh đối phương.
3.      Chơi theo dạng cờ người tại các lễ hội
V. Quy tắc chơi
1. Đi và ăn
- Công binh, bộ binh, cao xạ, dân quân “tóc dài” được đi tiến, đi lùi, đi ngang và ăn thẳng, nghĩa là di chuyển tung hoành dọc ngang theo trục bàn cờ từng đoạn một. Có thể đứng tại chỗ ăn mục tiêu trên biển cách một đoạn. Đặc biệt, “tóc dài” ngoài quy định trên còn được đi và ăn chéo từng đoạn một.
- Xe tăng đi và ăn thẳng dọc ngang theo trục từ một đến hai đoạn. Với mục tiêu trên biển, ăn theo quy định, nhưng được đứng tại chỗ, không phải thế chỗ.
- Pháo binh mặt đất, ngoài đi và ăn thẳng dọc ngang theo trục, còn được đi và ăn chéo 45 độ, từ một đến ba đoạn; được ăn vượt qua khối chắn. (Kiểu quân tượng trong Cờ tướng nhưng không bị kìm chân bên này chiến tuyến)… Pháo được phép đứng tại chỗ bắn và ăn quân đối phương trên biển trong khoảng từ một đến ba đoạn. Khi ăn quân trên bờ biển thì phải thế chỗ.
- Tên lửa phòng không được đi và ăn quân mặt đất, quân trên không theo vành đai hỏa lực có bán kính hai đoạn theo trục và một đoạn chéo 45 độ.
- Máy bay đi và ăn thẳng, ăn chéo 45 độ quân đối phương từ một đến bốn đoạn. Được phép bay vượt khối chắn. Được phép dừng lại thế chỗ ở nơi ăn quân đối phương hay trở lại ngay vị trí sân bay, để tránh bị đối phương tiêu diệt. Máy bay ăn máy bay của đối phương thì buộc phải thế chỗ. Máy bay sơ ý bay qua vành đai hỏa lực cao xạ và tên lửa phòng không của đối phương sẽ bị bắn cháy. Nếu mục tiêu của máy bay chủ đích diệt trận địa cao xạ và tên lửa phòng không đối phương thì cả hai đều bị tiêu diệt, tức là một đổi một.
- Tàu chiến, trên đó có cao xạ, pháo binh và tên lửa hải đối hải. Cao xạ theo nguyên tắc chung nêu trên. Khi tham chiến hợp đồng binh chủng, pháo trên tàu được đứng tại chỗ bắn và ăn các mục tiêu trên đất liền theo quy định đối với pháo binh mặt đất. Nếu pháo trên tầu ăn quân dọc bờ biển, không qua đất liền, thì phải thế chỗ. Tên lửa hải đối hải đi và ăn thẳng, ăn chéo từ một đến bốn đoạn mục tiêu trên biển và dọc bờ biển. Mục tiêu của tên lửa hải đối hải chỉ là tầu chiến và khi ăn phải thế chỗ. Tàu chiến có thể đi vào đoạn sông sâu phía ngoài đoạn có ngầm cạn.
- Tư lệnh được đi theo trục dọc ngang không hạn chế, miễn là không vướng khối chắn, nhưng khi ăn quân đối phương chỉ được ăn phạm vi một nấc. Tư lệnh không được đi chéo.
Hình 5. Cách đi và ăn quân
2. Quy tắc vượt sông
-  Sông có hai đoạn ngầm (xem Hình 2 ), mọi phương tiện đều có thể vượt qua.
- Ngoài hai chỗ đó, còn lại là các đoạn nước sâu, chỉ xe tăng, bộ binh, dân quân tóc dài, tư lệnh và công binh đi qua được. Các phương tiện nặng như cao xạ, pháo binh, tên lửa phòng không muốn cơ động qua các đoạn nước sâu ấy thì phải theo sau công binh (đã bắc cầu), nhưng khi ăn quân đối phương bên kia sông, thì được phép qua luôn bất kỳ đoạn sông nào. Sai luật phải trở về chỗ cũ và mất lượt.
3. Quy tắc công sự
- Trên bàn cờ mỗi bên có 2 công sự (hình lô cốt). Chúng tạo thành sở chỉ huy của Tư lệnh.
-  Công sự không cơ động và không ăn được quân đối phương.
- Công binh, xe tăng, pháo binh, máy bay… phá được công sự để diệt Tư lệnh đối phương. Tư lệnh khi cần vào ẩn nấp trong công sự.
4. Quy tắc vùng cấm trên không
- Cao xạ tạo ra vùng cấm trên không thành một hình tròn có cự ly bán kính bằng một đoạn thẳng, (vòng tròn nhỏ như hình 6).
-  Tên lửa phòng không tạo được một vùng cấm hình tròn trên cự ly bán kính hai đoạn thẳng, (vòng tròn to). Ở góc chéo 45 độ, hỏa lực chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi một đoạn).
- Dải hỏa lực phòng không lớn là của tên lửa phòng không.
- Dải hỏa lực phòng không nhỏ là của cao xạ trên bộ và trên tàu chiến tạo ra. Máy bay muốn oanh kích các mục tiêu sâu trong căn cứ đối phương phải dùng xe tăng bộ binh pháo binh tập trung tiêu diệt cao xạ và tên lửa. Mục tiêu số 1 là tên lửa phòng không. Nếu tiêu diệt được tên lửa phòng không thì máy bay có thể nhanh chóng oanh kích vào sở chỉ huy và các lực lượng phòng thủ của đối phương.
- Máy bay đối phương xâm phạm vùng cấm là bị cháy. Muốn qua lưới hỏa lực phòng không để phát huy sức mạnh của không quân, đối phương phải tập trung hỏa lực, xung lực của bộ binh, xe tăng, pháo binh thọc sâu tiêu diệt các mục tiêu cao xạ và đặc biệt tên lửa phòng không trước. Máy bay chủ định oanh kích vào trận địa cao xạ, tên lửa phòng không thì một đổi một.
Hình 6. Vùng cấm trên không
5. Quy tắc với Tư lệnh
- Tư lệnh không nhất thiết cứ ở trong hầm chỉ huy.
- Tư lệnh được phép thoát ra ngoài, kể cả sang bên đối phương để chỉ huy, để tham gia chiếu tư lệnh đối phương.
- Tư lệnh không được mặt đối mặt với tư lệnh đối phương. Bên nào sơ hở để lộ mặt trước thì bị tư lệnh bên kia ăn.
- Tư lệnh được đi theo trục không hạn chế, miễn là không vướng vật cản và chỉ được ăn quân đối phương từng đoạn một.
- Khi cấp bách Tư lệnh được đi thẳng vào công sự.
6. Quy tắc quân anh hùng
Quân nào có cơ hội trực tiếp chiếu Tư lệnh quân đối phương, buộc Tư lệnh phải chạy thì quân đó được phong quân anh hùng. Khoảng cách đi, ăn và điểm tính của quân anh hùng đều được cộng thêm một đoạn (10 điểm). Ví dụ: Bộ binh thường chỉ đi và ăn quân đối phương một đoạn, khi được là quân anh hùng thì được ăn quân đối phương từ một đến hai đoạn. Xe tăng thường đi và ăn quân đối phương một đến hai đoạn, xe tăng anh hùng được đi và ăn quân đối phương thêm một đoạn là ba đoạn… Đã là quân anh hùng thì đương nhiên được đi cả chéo 45 độ. Máy bay anh hùng trở thành máy bay tàng hình, tha hồ diệt cao xạ và tên lửa phòng không đối phương mà không bị rơi.
Bên phòng ngự, quân cuối cùng bảo vệ tư lệnh cũng được phong anh hùng và được hưởng qui định như trên. Vì vậy người chơi phải hết sức tỉnh táo với những qui định này.
7. Quy tắc tính điểm
Nếu chơi tính điểm thì căn cứ để tính điểm như sau:
Bộ binh, công binh, cao xạ, dân quân tóc dài: 10 điểm.
Xe tăng, tên lửa phòng không: 20 điểm.
Pháo binh: 30 điểm.
Máy bay: 40 điểm.
Tàu chiến trên có tên lửa, cao xạ và pháo binh được cộng tiêu chuẩn của ba thứ vũ khí: cao xạ 10 điểm + pháo 30 điểm + tên lửa hải đối hải 40 điểm = 80 điểm.
VI. Cách ghi nước đi khi chơi trên mạng
Quá trình thi đấu, nhiều khi cần phải ghi lại những nước cờ hay của mình và đối phương để nghiên cứu tìm ra quy luật và chiến thuật đấu hay, tìm ra nguyên nhân thắng thua.
Có thể có thư ký ghi trực tiếp trình tự quá trình các nước đi của hai bên từ đầu đến kết thúc ván cờ, để hỗ trợ cho trọng tài có được bằng chứng xác thực.
Cũng có thể tự mình nhớ và ghi lại sau khi chơi xuất thần có được nước cờ hay để tìm ra đấu pháp cho các ván cờ sau.
Một số ký hiệu đơn giản dễ nhớ có thể tận dụng:
- Ăn quân:                @
- Đứng tại chỗ ăn      @  K@… (Không quân xanh đứng tại chỗ ăn quân, như bỏ bom)

                                    @ H@…(Hải quân đỏ đứng tại chỗ bắn vào đất liền)

- Máy bay bị cháy    @” (Màu đỏ nét đậm) Ví dụ: K9,8@”P5,8 (K9,8 định ăn P5,8 nhưng sa vào vòng lửa cháy)

- Đi quân                   _    (gạch ngang dưới dài)

- Chiếu                       >

- Chiếu hết               ^  ( Không chỉ chiếu hết tư lệnh, mà chiếu hết cả hải chiến,  không chiến…)

- Một đổi một           > <

- Bị thua                   !!

- Phong anh hùng       H    K    B  (Ký hiệu đậm nét)

- Nước cờ hay             +
- Nước cờ quá hay      ++
- Nước cờ dở               -
- Nước cờ quá dở        –
- Cờ hòa                        =
- Nước cờ nghi ngờ      ?
- Sai luật                       $
VII. Ván cờ kết thúc như thế nào
A. Khi chơi theo thời gian, 10 hoặc 15 phút, trong giờ giải lao, cờ sẽ kết thúc khi đến giờ quy định và thắng thua tính theo số điểm, như trong quy tắc đã nói. Trong các cuộc thi có thể phân thắng bại qua ba hoặc năm ván, tính theo điểm, nếu không kết thúc từng chiến cuộc. Mỗi ván thường từ 10 đến 15 phút.

B. Khi chơi không khống chế thời gian:

- Kết thúc khi dừng chơi, thắng thua tính theo số điểm của các quân mỗi bên ăn được.

- Kết thúc khi trận không chiến kết thúc, nghĩa là khi một bên mất cả hai quân máy bay không còn sức chiến đấu trên không.

- Kết thúc khi trận hải chiến kết thúc, nghĩa là khi một bên mất cả hai quân tàu chiến không còn sức chiến đấu trên biển.

- Kết thúc khi chiến tranh cục bộkết thúc, nghĩa là khi một bên mất hết quân xe tăng, quân bộ binh, quân pháo binh, không còn sức chiến đấu.

- Kết thúc khi Tư lệnh bị bắt sống, bị chiếu hết đường thoái lui, hoặc Tư lệnh không còn quân.

Hải chiến, không chiến, chiến tranh trên bộ, bên thắng, ngoài số điểm tính theo số quân ăn được còn được thưởng 100 điểm . Riêng  trận thắng tuyệt đối, diệt được tư lệnh, ngoài số điểm theo số quân ăn được còn được thưởng 200 điểm và người thắng được phong là Siêu Tư lệnh.

Quá trình chơi Cờ tư lệnh, có thể rút ra cách đánh sao cho hiệu quả, ít mất quân mà vẫn giành thắng lợi. Qua một thời gian, khi đã chơi thành thạo, người chơi cờ có thể rút ra các nước chơi, các thế cờ tối ưu.
Chơi Cờ Tư lệnh, không bị gò bó về bố trí quân và phát huy tối đa mưu trí, sáng tạo, quyết đoán, rèn luyện tài tổ chức lực lượng giành chiến thắng.
Khi đã chơi thành thạo, người chơi chuyển lên chơi nâng cao. Trong cách chơi nâng cao, hai bên bí mật bố trí đội hình của mình. Khi bắt đầu chơi mới cùng lộ đội hình, buộc người chơi phải nhanh chóng xử trí mọi tình huống.
… Phải nhìn cho rộng suy cho kỹ
Kiên quyết không ngừng thế tấn công
… Lạc nước hai Xe đành bỏ phí
Gặp thời một Tốt cũng thành công….
… Tấn công phòng thủ không sơ hở
Đại tướng anh hùng mới xứng danh.
                   Hồ Chí Minh
Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2012
Người sáng chế
Nguyễn Quí Hải
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.