Archive for January, 2014

 HẠNH PHÚC LÀ GÌ

                                                   
                                                 Hạnh  Phúc 
                        Có một người đàn ông muốn hạnh phúc nên viết lên bảng dòng chữ :  TÔI MUỐN HẠNH PHÚC
                        Một nhà sư đi ngang qua thấy vậy bèn xóa đi chữ: TÔI
                        Nhà sư bảo:
                        – ” Hãy bỏ cái TÔI đi “. 
                        Rồi nhà sư lại xóa tiếp chữ: MUỐN
                        và bảo:
                        – ” Hãy bỏ thêm MUỐN đi ! ”
                        – Bây giờ ông đã có HẠNH PHÚC .

                        Hạnh phúc của Đạo Phật ”ngộ” thiệt !
                        Người đời thì ”lượm vô ” mới hạnh phúc . Người tu Phật thì phải “bỏ ra” mới hạnh phúc. Khác là vậy !.
                                                            

Trích dư luận cộng đồng về môn cờ tư lệnh