Archive for February, 2014

Mời tham khảo một nước chiếu tư lệnh thông minh của không quân đỏ.

Không quân đỏ chiếu tư lệnh xanh trở thành máy bay tàng hình, tư lệnh xanh chạy, không quân đỏ ăn ngon lành tên lửa

xanh chiếu tiếp tư lệnh xanh, để ăn ngon lành xe tăng  xanh.

chieu tư lệnh 1 jpg chieu tư lệnh 2 jpg chieu tư lệnh 3 jpg - Copy chieu tư lệnh 4 jpg - Copy chieu tư lệnh 5 jpg

Báo Quân đội cuối tuần dành hẳn một trang giới thiệu cờ tư lệnh

IMG_0002

 

 Kỳ thủ cờ tư lệnh đầy triển vọng của đất Cảng

Rất xúc động nhận được cú điện thoại của Nguyễn Văn Dũng THCS thị trân Núi Đôi Kiến Thụy, Hải Phòng trao đổi về ý tưởng lập trình chơi cờ tư lệnh online. Một ý tưởng táo bạo và cao hơn nhiều kiến thức hiện Dũng đang có. Vậy mà cháu dám nghĩ dám làm. Chúc cháu thành công. Người Việt chúng ta phải thể hiện đẳng cấp về trí tuệ trên trường quốc tế. Hãy cố lên cố lên và nhớ tìm người cùng luyện tập để cuối năm tham dự hội thi cờ tư lệnh khu vực miền Bắc.

10173815_1485460585003678_8041020769571453905_n

Mời xem tư lệnh qua mặt nhau như thế nào

tulenh tulenh 1 tulenh tulenh 2 tulenh tulenh 3 tulenh tulenh 4

Luật chơi cờ tư lệnh tiếng Trung

司令棋简介    

2011年春天,Vietnamchess 报,越南人民军队报,文化报,体育与文化报, 越南电视台频道VTC1,越南体育与旅游电视频道STTV,等,给观众介绍了一种新棋类,已经获得著者版权局的《登记著者版权》证书,称为司令棋,由阮贵海先生,一名作家,军队大校发明。

艺术棋类包括中国象棋及西洋棋现已满足不了人们越来越大的娱乐需求。深知这道理,阮贵海先生,一名越南军队大校,作家,已经成功地建立一种新棋类,叫做司令棋。

司令棋以独特玩法,棋子外形,符合所有年龄从小到大的人。

棋子外形跟西洋棋差不多,不过司令棋的棋子外形没有西洋棋的那么有抽象性,而更加具体一些,

司令棋的棋子上面有飞机,坦克,火箭,军舰。。。分为红方,蓝方,这一点特别吸引青少年。

COTULENH PHONGKHOONG

图一: 棋盘与棋子

司令棋是一种休闲娱乐的智力游戏,能够帮助玩着学会组织,使用力量的最有效方法,而获得胜利。

跟象棋不同,司令棋更加“敞开”,所有的棋子都能随便按纵横线移动。

棋盘格式

在长方形的平面上,绘有11条平行的竖线与12条平行的横线相交成90度组成,共132交叉点,棋子就摆在这些交叉点上,浅蓝色的空白地带称为“河界”,整个棋盘就以“河界”分为相等的两部分,叫做“战线”。河上有两段比较浓的水流,下面有层石头,叫做“水下地道”,所有的交通工具都能走过“水下地道”。棋盘左边(从这方看)会是右边(从那方看)有两段方形跟随着战线,叫做“海洋”(深蓝色),海军力量可以在这儿参战。

司令棋的棋子按纵坐标与横坐标而移动。纵坐标被编号从0到11,横坐标被编号从0到10.坐标根子为0,棋盘左下边(红方区)-图中

每个叉点都有自己的名字,按照规定先念纵坐标号,再念横坐标号。比方说

3.5 点;0.0点;0.7点;0.10点;11.10点;11.0点;8.4点(图2)

图2。棋盘格式

棋子

司令棋的棋子共38个,各19个,由对弈双方(蓝组与红组)各执一组,每组兵种是一样的,各分为十一种:这19个棋子中有两个“指挥部”,只能站在一个地方作为防御物(障碍),不能移动,也不能吃掉对方的棋子。

quan co

1.司令棋布子规则(cách bố trí quân cờ tư lệnh

cotrulenh cơ bản 2

图4。司令棋布子规则

工兵,步兵,高射,军民可向前,后,左,右方向移动,意味着可以按照棋盘的纵横坐标移动。尤其是军民除了这个规定以外,还可以沿对角线方向移动。

坦克可以从一到两段地向左右,向前面移动。对于海上目标,坦克按照规定地吃掉对方棋子,但可以站在一个地方,不用代替位子。

地面炮兵,可以向前后,左右,与沿对角线方向从一到三步地移动,也能越过障碍(像象棋里的“象”差不多,不过能移动到战线的对面)。在海上,从一到三段的距离,炮能够站在固定点攻击与吃掉对方。在海上吃子时必须要换位子。

防空火箭能够吃地面上与空中的棋子。火力地带的半径为两部(按纵横线)与一部(按对角45度线)。

飞机可以前后,左右,与沿对角线方向从一到四部地移动与吃子,也可以飞过障碍,能停在吃子位子或者回到机场,以免得被对方消灭。吃掉对方飞机时必要代替位子。粗心地飞到对方的高射与防空火箭火力地带时会被射掉。如果飞机的主要目标是毁灭对方高射与防空火箭战地的话,那时候双方的力量都会被毁灭,意味着“以一换一”。

军舰:军舰上有高射,炮兵与海对海火箭。参战兵种协同时,军舰上的炮兵按照对地上炮兵规定可以射掉地上目标。军舰上的炮兵吃掉对方海边棋子时,就要替换位子。海对海火箭可以从一到四部范围,按纵横线与对角线吃子。海对海火箭的目标就是军舰,吃子时要替换位子。军舰也能够进入深水流那一段。

司令:随便按照纵横先移动,不能越过障碍,不过只能在一步范围吃子,司令不能沿对角方向移动。

8- co tu lenh CT di&an

   图5.走子与吃子

2.过河规则 (quy tắc vượt sông)

-河里有两段 “水下地道”(图2),剩下的就是深河流,只有坦克,步兵,“长发”军民,司令与工兵才能越过。 高射,炮兵,防空火箭如果想越过这段深河流的话必须要随后工兵,但吃掉对面河流的对方子,就能越过任何河流。犯规的话就回到老位子,算失格。

 

3.指挥部规则 (quy tắc sở chỉ huy)

棋盘上每组有两个城堡防御,造成司令的指挥部。

城堡防御不可移动与吃子

工兵,坦克,炮兵,飞机,等的主要目标是毁灭这两个城堡防御,消灭对方的司令。司令可以在城堡防御里闪躲。

4.空中禁区规则 (quy tắc vùng cấm trên không)

-高射建立一个圆形的空中禁区,半径为一段直线(图6)

-防控火箭建立一个大圆形的空中禁区,半径为两段直线,在45度角度,火力只能有效于一段范围

-防空火箭建立防空火力地带

-地上高射与军舰建立小防控火力地带。飞机轰炸对方指挥部时,必须先使用步兵,炮兵,消灭对方的高射与火箭。第一目标就是防控火箭。消灭放空火箭后,飞机可以轰炸指挥部与对方的防御力量。

-对方的飞机如果侵犯禁区就被消灭。

 

COTULENH PHONGKHOONG

图6.空中禁区

 

5.司令规则 (quy tắc tư lệnh)

-司令比必要在指挥部里而参战,应对方司令

-司令不能与对方司令面对面,粗心露面的话就被对方吃掉。

-紧急时司令可以进城堡防御里

6.英雄军规则 (quy tắc quân anh hùng)

 

可以直接应,让对方司令逃避的棋子,会升变为英雄军。走法更加灵活(加一部)。比方说步兵平时只能在一部范围移动与吃子,变成英雄军时就能够从一到两部移动与吃子。坦克变成英雄军时能从两到三部移动与吃子,等。英雄军也能够沿对角移动。飞机变成“英雄”飞机时就变为“隐形飞机”,意味着能够随便消灭对方的高射,防空火箭而不会被打倒。防御时,保护司令的最后棋子也能变为英雄军。玩者应该注意这些规定。

                          

7.呆在一个地方吃子的规则(不必要替换位置)(quy tắc đứng tại chỗ ăn quân-không phải thế chỗ)

军舰上的炮兵能呆在一个地方而吃子。

军舰可以吃掉陆地上的棋子,不用替换位置。

飞机如果觉得替换位置不太安全的话也能吃子同时回到出发点(轰炸)

8.神速行军规则 (quy tắc hành quân thần tốc)

需要神速进攻时,司令,步兵与军民可以“爬上”坦克,工兵,飞机与军舰,在此刻,军舰就生变为航空母舰。

步兵爬上坦克,飞机或坦克接步兵的时候,需要失去一次走子。坦克,飞机上了军舰时也一样。但这三个兵种的组合能够按照各个方向而吃掉对方的几个棋子。反说而来,对方吃掉这组合就意味着吃了三个棋子。

对于军舰也一样,军舰上有海对海火箭与炮舰时就能够同时吃掉对方的两个棋子,被消灭的话就失去这组合。

 

9.计分规则 (quy tắc tính điểm)

 

步兵,工兵,高射,军民:10分

坦克,防空火箭:20分

炮兵:30分

飞机:40分

军舰上有火箭,高射,炮兵三种兵的话就:高射10分加炮兵30分加海对海火箭40分,总共为80分。

10.分定胜负 (phân định thắng thua)

  1. 若按照规定游戏时间,每局时间最多为15分钟,按照三到五局的计分结果而分定胜负。被吃掉两个“海上军舰”棋子时就意味着海上战争结束 (得100分)

被吃掉两个“飞机”棋子就意味着空上战争结束 (得100分)

被吃掉两个“步兵”,两个“炮兵”和两个“坦克”棋子时,意味着陆上战争结束。 (得100分)

司令被吃掉时就意味着总力战争结束。胜者被封为“超司令” (得200分)

  1. 两方之一的司令被吃掉或者比赛时间延长到45分钟时,比赛就结束。若45分钟之后,两方都不能吃掉对方的司令就按照分数而分定胜负(必须要通过两场比赛,上半场与下半场,中间休息时换场)。

下司令棋过程当中,玩者吸取了很多经验,学会组织战斗力量而获得胜利。熟练之后,可以玩更高的级别,能够秘密地布置自己的作战队伍。

 

11.一些简单,容易记得的记号 (một số ký hiệu đơn giản dễ nhớ)

– 吃子:                @

– 站在一个地方吃子      @  K…@… (蓝组飞机站在一个地方吃子)

@ H…@…(红组军舰站在一个地方吃子)

– 着火的飞机    @”

例如: K9,8@”P5,8 (K9,8 định ăn P5,8 nhưng sa vào vòng lửa cháy) (K9,8 想吃掉P5,8但遇到火力地带时而着火,被消灭)

– 走子                   _

-“将”    (一方的棋子攻击对方的司令,并在下一着要把它吃掉,称为”将司令”,或简称”将” )                       >

– 总将(“将”所有)               ^  ( 应司令,应海战,空战)

– 以一换一           > <

– 输                   !!

– 生变英雄       H    K    B

 

 发明者

           阮贵海

Học viện thanh thiếu niên ngày đầu tiếp cận môn cờ tư lệnh

IMG_0005

IMG_0004IMG_0003

 IMG_0007   IMG_0007

Đã sớm xuất hiện  những kỳ thủ đầy triển vọng

IMG_0001  IMG_0004IMG_0008IMG_0009  IMG_0010

Đặng Minh Ngọc Hà (áo đen bên trái) và Bùi Anh Thái (áo vàng bên phải)  lớp K2 TN1 học viện Thanh thiếu niên đang say sưa đấu ván cờ tổng lực. Trong ảnh, hai bên mỗi bên chỉ còn 3 quân cờ. Bên đen quân tư lệnh, quân máy bay tàng hình đang cưới trên quân tàu chiến, bên đỏ quân tư lệnh. quân xe tăng đang cưỡi trên máy bay. Nếu sau 45 phút không bên nào diệt được tư lệnh đối phương thì thắng thua tính theo điểm. Như vậy thì Ngọc Hà thắng. Hai ngày qua cặp đấu này đấu quyết liệt không phân thắng bại. Chúc cho các em sẽ là những ứng cử viên sáng giá trong các hội thi cờ tư lệnh sắp tới

Ván cờ tư lệnh kết thúc như thế nào?

Có hai cách kết thúc:

a- Kết thúc sau từng chiến trận

–          Trận hải chiến khi một bên mất cả 2 tàu chiến.

–          Trận không chiến khi một bên mất cả hai máy bay.

–          Trận chiến tranh trên bộ khi một bên mất hết 2 quân bộ binh, 2 quân xe tăng, 2 quân pháo binh.

–          Trận đột kích khi một bên mất tư lệnh.

Cách chơi này theo quy đinh chỉ kéo dài tối đa 15 phút. Chưa đến 15 phút mà đã kết thúc chiến trận thì coi như ván cờ kết thúc, hai bên tính điểm, bên nào thắng được thưởng 100 điểm cộng thêm vào số điểm đã ăn quân đối phương. Nếu sau 15 phút không bên nào kết thúc chiến trận thì thắng thua tính theo điểm mỗi bên thu được. Trong hội thi có thể phân thắng thua từ ba đến 5 ván.

b- Kết thúc bằng trận chiến tổng lực nghĩa là ván cờ chỉ kết thúc khi một bên bị mất tư lệnh. Kiểu chơi này kéo dài tối đa 45 phút. Nếu sau 45 phút không bên nào diệt được tư lệnh đối phương thì tính theo điểm. Việc phân biệt thắng thua giữa hai bên phải trải qua hai lượt đấu, lượt đi và lượt về sau khi đổi bãi.

Mời xem trọn bộ phim Vàng tác giả Quý Hải, đạo diễn Huỳnh Thiên Lộc.

 http://xemlahay.net/xem-phim/vang-htv7-vang-kenh-htv7_tti7w/

* Bốn bài tập mẫu cơ bản

Hoàn thành tốt các bài tập này bạn đã có cơ sở nắm được luật chơi và có khả năng tham gia tranh giải: “Cờ tư lệnh, tinh hoa dân tộc Quốc Tử giám”

Bài 1: Hạm đội anh hùng

Bài 2: Phi đội quyết thắng

Bài 3: Bắt sống máy bay

Bài 4: : Bắt sống tàu chiến

                                   – – – – – –

Căn cứ biên bản các trận đấu sau, bạn sẽ thể hiện lại trận đấu trên bàn cờ rồi nghiên cứu kỹ từng nước đi của hai phía để giải thích tại sao mỗi bên lại đi như vậy.

Qua các bài tập bạn rút ra được điều gì có ý nghĩa về mặt luật chơi, về chiến thuật và về bài học thực tiễn.

 

Bài tập 1:    Hạm đội anh hùng

Biên bản trận đấu:

Quân xanh đi trước

Nước       Quân xanh             Quân đỏ

1        P 9,3 _ 8,3               H 1,1 _ 5,1

2        H 10,1_ 7,1              H 3,2 _ 3,1

3        K10.8 _ 7,5              K 1,4 _ 5,8

4        K 7,5> <H 3,1          H 5,1 _ 2,1

5        H 7,1 _ 6,1               H 2,1 _ 2,0

6        H 8,2 _ 6,0               H 2,0 _ 1,0

7        H 6,1 _ 3,1               H 1,0_ 1,2

8        H 6,0 _ 3,0               H 1,2 _ 0,2

9        H 3,0 _ 1,0               P 2,3_3,2

10      H3,1 _ 1,1^              H0,2 !!

Phân tích trận đấu:

  1        P 9,3 _ 8,3                               H 1,1 _ 5,1

cotrulenh hdah1a_2 cotrulenh hdah1b_2

Tại sao pháo quân xanh lại đi từ P9,3_8,3 ?

Pháo quân xanh tiến lên tọa độ 8,3 để phong tỏa mặt biển ở tọa độ 6,1 và 5,0. Tàu quân đỏ đi vào tọa độ lửa này sẽ bị tiêu diệt ngay.

Tại sao tàu hải quân đỏ đi từ H1,1_5,1 ?

Tàu hải quân đỏ đến tọa độ 5,1 nhằm dùng pháo hạm trước hết ăn quân cao xạ xanh sau ăn công binh xanh. Ăn cao xạ xanh rất quan trọng, nhằm chọc thủng bức tường lửa phòng không của đối phương.

  2        H 10,1_ 7,1                              H 3,2 _ 3,1

cotrulenh hdah2a_2 cotrulenh hdah2b_2

Tại sao ở nước 2 tàu hải quân xanh cơ động dừng lại ở tọa độ 7,1 ?

Tàu hải quân xanh tiến lên đuổi tàu hải quân đỏ, nhưng dừng lại ở tọa độ 7,1 vì ở tọa độ này có tàu hải quân bạn ở tọa độ 8,2 bảo vệ, tàu hải quân đỏ không dám ăn.

Tại sao tàu hải quân đỏ đi từ H3,2_3,1 ?

Tàu hải quân đỏ phải tạt sang tọa độ 3,1 ngay để bảo vệ tàu đỏ bạn ở tọa độ 5,1

3        K10.8 _ 7,5                         K 1,4 _ 5,8.

cotrulenh hdah3a_2 cotrulenh hdah3b_2

Tại sao không quân xanh  lại bay từ K10,8_7,5 ?

Vì tư lệnh xanh có ý đồ dùng  không quân  xanh tấn công tàu hải quân đỏ.

Tại sao không quân đỏ lại bay từ 1,4 đến 5,8 ?

Tư lệnh đỏ có thể không nắm được âm mưu của tư lệnh xanh, hoặc cho rằng máy bay xanh sẽ không dám ăn hải quân đỏ ở tọa độ 3,1 vì máy bay tấn công tàu chiến sẽ bị cao xạ trên tàu chiến bắn rơi, nghĩa là phải một đổi một. Mặt khác tư lệnh đỏ âm mưu dùng không quân lợi dụng khoảng trống của quân xanh ở bên phải sẵn sàng mở đường bay luồn sâu tấn công tư lệnh xanh

  4        K 7,5> <H 3,1                      H 5,1 _ 2,1

cotrulenh hdah4a_2 cotrulenh hdah4b_2

Tại sao không quân xanh lại chấp nhận hy sinh để  tiêu diệt tàu chiến đỏ?

Ý đồ của tư lệnh xanh tấn công hạm đội quân đỏ đã trở thành hiện thực.

Tại sao hải quân đỏ phải rút vội từ H5,1_2,1 ?

Vì hải quân đỏ mất tàu hộ tống không rút nhanh sẽ bị hải quân xanh ăn. Và nếu mất nốt tàu hải quân đỏ thì ván cờ kết thúc, quân đỏ thua trong trận hải chiến.

      5        H 7,1 _ 6,1                                  H 2,1 _ 2,0

cotrulenh hdah5a_2 cotrulenh hdah5b_2

Tàu hải quân xanh đi từ 7,1 _6,1 để làm gì ?

Để tiếp tục truy đuổi tàu đỏ.

Tại sao tàu hải quân đỏ không ăn tàu hải quân xanh mà lại chạy sang 2,0

Không dám ăn vì ăn tàu chiến xanh ở 6,1 sẽ bị pháo của quân xanh ở tọa độ 8,3 bắn.

  6        H 8,2 _ 6,0                             H 2,0 _ 1,0

cotrulenh hdah6a_2 cotrulenh hdah6b_2

Vì sao hải quân xanh H8,2_ 6,0 ?

Đó thể hiện quyết tâm của tư lệnh xanh sử dụng hạm đội dàn hàng ngang tiến lên truy đuổi tầu đỏ đến cùng.

Vì sao tàu hải quân đỏ đi từ 2,0 _1,0

Vì bị tàu xanh 6,0 đuổi.

  7        H 6,1 _ 3,1                               H 1,0_ 1,2

cotrulenh hdah7a cotrulenh hdah7b

Tại sao tàu hải quân xanh đến 3,1 mà không đến 4,1 hoặc 2,1

Vì đến 4,1 thì bị pháo đỏ ở tọa độ 2,3 ăn. Đến 2,1 thì bị tàu chiến đỏ ăn

Vì sao tàu hải quân đỏ đi từ 1,0 _1,2

Vì không còn con đường nào khác

  8        H 6,0 _ 3,0                            H 1,2 _ 0,2

*       *

cotrulenh hdah8a cotrulenh hdah8b

Vì sao hải quân xanh lướt sóng từ H6,0_3,0 ?

Để tiếp tục chiếu tàu chiến đỏ.

Tàu chiến đỏ vì sao rút xuống tọa độ 0,2

Vì không còn con đường nào khác.

9        H 3,0 _ 1,0                             P 2,3_3,2

cotrulenh hdah9a cotrulenh hdah9b

Hải quân xanh tiếp tục tới 1,0 ?

Để áp sát tàu đỏ để diệt.

Pháo đỏ lên P2,3_3,2 để làm gì?

Để đuổi tàu chiến nhưng đã muộn

 

  10      H3,1 _ 1,1^                               H0,2 !!

cotrulenh hdah10a

Tàu hải quân xanh H3,1_1,1

Hải quân đỏ bị tiêu diệt. Chiến tranh trên biển kết thúc

Ván cờ kết thúc.

Quân đỏ thua.

Bài tập thứ hai         Phi đội quyết thắng

Biên bản trận đấu

Nước    Quân đỏ                     Quân xanh

1:    D4,6_5,6                     K10,8_6,4

2:    L2,6_4,6                     F8,4_7,4

3:    D5,6_5,7                     F8,8_7,8

4:    L4,6_5,6                     C7,9_6,9

5:    K1,4_3,6                     H10,1_6,1

6:    K1,8_3,10                   H6,1@F3,4

7:    K3,10@B7,10             F7,8_7,9

8:    K7,10_11,10>             *11,6_10,6

9:    K11,10_11,8               L9,6_9,5

10    K3,6@D7,6>              *10,6_S10,5

11    K11,8_11,6^                *!!

 

Phân tích trận đấu

1       D4,6_5,6                                   K10,8_6,4
cotrulenh pd1 cotrulenh pd1b

Vì sao quân dân quân đỏ đi từ D4,6_5,6 ?

Cử dân quân đi trước để tạo cơ hội xâm nhập thăm dò phản ứng phía đối phương.

Vì sao không quân xanh 10,8 bay tới tọa độ 6,4

Tư lệnh xanh vẫn hướng mũi tấn công về phía biển như trận trước.

2       L2,6_4,6                                   F8,4_7,4

cotrulenh pd2a cotrulenh pd2b

Vì sao tên lửa đỏ đi từ L2,6_4,6 ?

Tư lệnh đỏ muốn đưa tên lửa phòng không đỏ lên phía trước để tạo lưới lửa đẩy lùi phạm vi hoạt động của không quân xanh.

Vì sao pháo cao xạ xanh lại đi từ F8,4_7,4 ?

Để bảo vệ máy bay xanh ở tọa độ 6,4

Vì sao máy bay xanh không ăn tên lửa đỏ cách có hai đoạn chéo ?

Vì máy bay ăn cao xạ tên lửa thì phải một đổi một. Cao xạ bị diệt thì máy bay cũng bị cháy.

 3          D5,6_5,7                                F8,8_7,8

cotrulenh pd3a cotrulenh pd3b

Vì sao dân quân đỏ tạt ngang sang 5,7

Vì chưa có điều kiện sang sông. Nếu tiến thẳng hay tiến chéo một đoạn đều bị dân quân xanh ăn, nên tạm thời tạt ngang.

Vì sao cao xạ xanh đi tới 7,8

Tư lệnh xanh cũng muốn đẩy lưới lửa phòng không lên.

        4             L4,6_5,6                                 C7,9_6,9

cotrulenh pd4acotrulenh pd4b

Vì sao tên lửa đỏ tiếp tục đẩy lên một cự ly ?

Để uy hiếp máy bay xanh ở tọa độ 6,4. Máy bay xanh chạm vào các tọa độ 5,4   6,5   6,6   7,6   6,7   đều bị cháy.

b:- Vì sao tư lệnh xanh cho công binh lên 6,9 ?

Có thể do bị động hoặc mở mũi tiến công đường bộ.

 5        K1,4_3,6                                H10,1_6,1

cotrulenh pd5a cotrulenh pd5b

Vì sao không quân đỏ từ 1,4 đi 3,6 ?

Hãy thử đoán xem.

Vì sao tư lệnh xanh cho hải quân H10,1 tiến lên 6,1 ?

Tư lệnh xanh vẫn muốn tạo cơ hội tiến công trên biển như trận trước

6           K1,8_3,10                               H6,1@F3,4

*

cotrulenh pd6a cotrulenh pd6b

Vì sao tư lệnh đỏ cho không quân K1,8 bay tới 3,10 ? và tư lệnh xanh ăn cao xạ đỏ  F3,4?

Tư lệnh đỏ rõ ràng muốn mở cánh phải nhưng tư lệnh xanh mải ăn và cũng để mở cánh tạo điều kiện cho máy bay xanh phối hợp tân công vào sâu trận địa quân đỏ nên đã dung pháo hạm tàu H6,1 đứng tại chỗ bắn diệt cao xạ đỏ

7      K3,10@B7,10                             F7,8_7,9

cotrulenh pd7acotrulenh pd7b 

Lợi dụng sai lầm của tư lệnh xanh, tư lệnh đỏ cho máy bay K3,10 ăn quân bộ binh xanh 7,10.

Tư lệnh xanh vội cho cao xạ F7,8 tạt sang 7,9 đuổi máy bay đỏ K7,10

8    K7,10_11,10>                            *11,6_10,6

cotrulenh pd8a cotrulenh pd8b

Nhưng không kịp máy bay đỏ K7,10 đã bay tới 11,10  chiếu tư lệnh.

Tư lệnh xanh lùi lên một đoạn *11,6_10,6

9        K11,10_11,8                                L9,6_9,5

cotrulenh pd9a cotrulenh pd9b

Không quân dỏ đi từ K11,10_11,8 định ăn tên lửa xanh.

Tên lửa xanh vội tạt sang bên 9,5

10        K3,6@D7,6>                          *10,6_S10,5

cotrulenh pd10a cotrulenh pd10b

Không quân đỏ K3,6 ăn dân quân xanh D7,6 và chiếu tư lệnh.

Tư lệnh xanh chạy vào sở chỉ huy S10,5

     11    K11,8_11,6^                *!!

cotrulenh pd11a

Không quân đỏ lướt tới 11,6 chiếu hết. Tư lệnh xanh bị thua.

Bài tập thứ ba   

    Trận chiến trên không Bắt sống máy bay

          Biên bản trận đấu 

Nước               Quân xanh                          Quân đỏ

1                  C7,9_6,9                          K1,8_ 3,6

2                  H 10,1 _ 6,1                     K1,4_2,5

3                  H6,1@F3,4                      K2,5><H.6,1

4                  B7,2_6,2                          H3,2_5,0

5                  D7,6_6,6                          H1,1_5,1

6                  C7,3_7,2                          K3,6@B7,10

7                  K10,8_7,8                        K7,10 _11,10>

8                  *11,6_10,6                       K11,10@T8,7

9                  K7,8_9,10 ^                     K11,10 !!

Phân tích trận  đấu 

1                  C7,9_6,9                          K1,8_ 3,6

cotulenh batmbay1a cotulenh batmbay1b

Thử phán đoán ý đồ chiến thuật của hai bên

  2         H 10,1 _ 6,1                          K1,4_2,5

cotulenh batmbay2a cotulenh batmbay2b

Tư lệnh xanh vẫn có hướng mở mặt trận trên biển nên cho H 10,1 tới 6,1

Tư lệnh đỏ cho không quân K1,4 tới 2,5 sẵn sang tiêu diệt tàu chiến xanh

  3       H6,1@F3,4                          K2,5><H.6,1

cotulenh batmbay3a cotulenh batmbay3b 

Hải quân xanh ăn cao xạ đỏ F3,4 nhằm chọc thủng bức tường lửa của bên đỏ

Không quân đỏ K2,5 lập tức tiêu diệt tàu chiến xanh H6,1. K2,5 cũng bị cháy. Một đổi một.

  4         B7,2_6,2                              H3,2_5,0

cotulenh batmbay4acotulenh batmbay4b

Bị mất tàu chiến tư lệnh xanh vội điều bộ binh trấn giữ bờ biển.

Hải quân đỏ triển khai phản công cho H3,2tới 5,0

  5         D7,6_6,6                              H1,1_5,1

cotulenh batmbay5acotulenh batmbay5b

Tư lệnh xanh cho dân quân tiến lên thăm dò đối phương D7,6_6,6

Hải quân đỏ H1,1 lướt song tới 5,1 dàn hang ngang chuẩn bị mở mặt trận biển.

  6       C7,3_7,2                                    K3,6@B7,10

cotulenh batmbay6acotulenh batmbay6b

Tư lệnh xanh cho công binh tạt sang trấn giữ bờ biển.

Hai tàu chiến đỏ không dám ăn bộ binh xanh và công binh xanh, vì ăn hai quân ở ngay bờ biển thì buộc phải thế chỗ và sẽ bị quân xanh ăn trả mất tàu chiến ngay. Đó là một cách phòng thủ rất thông minh của tư lệnh xanh.

Hướng tấn công biển bị chặn lại, tư lệnh đỏ cho không quân K3,6 ăn bộ binh xanh B7,10. Một ý đồ mạo hiểm.

  7      K10,8_7,8                             K7,10 _11,10>

cotulenh batmbay7acotulenh batmbay7b 

Tư lệnh xanh cho không quân xanh 10,8 bay tới 7,8 đối đầu với máy bay đỏ K7,1

Máy bay đỏ không dám ăn vì không quân xanh có cao xạ đứng bên bảo vệ,

Không quân đỏ K7,10 vội lao thẳng tới 11,10 chiếu tư lệnh, hòng sau khi chiếu tư lệnh trở thành máy bay anh hung, máy bay tang hình sẽ tung hoành phá hậu phương đối phương.

  8       *11,6_10,6                             K11,10@T8,7

cotulenh batmbay8acotulenh batmbay8b 

Tư lệnh xanh vội lui tới 10,6.

Không quân đỏ 11,10 ăn xe tăng T8,7

  9         K7,8_9,10 ^                           K11,10 !!

cotulenh batmbay9acotulenh batmbay9b

Không quân xanh 7,8 bay tới 9,10 chiếu không quân đỏ K11,10

K11,10 đi tới tọa độ nào cũng bị diệt. Hãy kiểm nghiểm điều đó.

Các bạn thử xem không quân đỏ liệu có đường nào thoát?!

Quân đỏ mất nốt máy bay thứ hai. Quân đỏ thua mặt trận trên không.

Ván cờ kết thúc.

*

*            *

Bài tập thứ tư         Bắt sống tàu chiến

Biên bản trận đấu

Nước                  Quân đỏ         Quân xạnh

1-                                          H1,1_5,1           H10,1_7,1

2-                                          H3,2_5,0           K10,4_9,4

3-                                          H5,1_5,4           H7,1_6,0

4-                                          H5,4@F8,4       K9,4><H5,0

5-                                          H5,4@D7,6      C7,3_6,3

6-                                          H5,4@T8,7       P9,3_7,3

7-                                          H5,4@B7,2      C6,3_6,4^

8-                                          H5,4!!!

1-                    H1,1_5,1                        H10,1_7,1                                    

 cotrulenh batsong taucotrulenh batsong tau 1b

Hải quân đỏ từ tọa độ H1,1 lướt sóng tới 5,1. Tại đây hải quân đỏ có thể phát huy hỏa lực trên nhiều hướng, nhưng mục tiêu đầu tiên là nhằm tiêu diệt quân cao xạ xanh hoặc công binh xanh.

Hải quân xanh từ tọa độ H10,1 tới ngay tọa độ 7,1 nghênh chiến. Tại sao H10,1 lại dừng ở tọa độ 7,1? Vì ở đó vừa uy hiếp được hải quân đỏ H5,1 ngăn không cho H5,1 ăn cao xạ F8,4… vừa có tàu chiến xanh H8,2 và bộ binh B7,2 bảo vệ.

2-                H3,2_5,0                              K10,4_9,4                                                 

 cotrulenh batsong tau 2acotrulenh batsong tau 2b

Hải quân đỏ H3,2 lên tọa độ 5,0 cùng H5,1 dàn hàng ngang chuẩn bị mở chiến dịch tấn công trên biển

Không quân xanh K0,4 bay tới tọa độ 9,4 nhằm tới mục tiêu hải quân đỏ H,5,0

             3-           H5,1_5,4                         H7,1_6,0                                               

 cotrulenh batsong tau 3acotrulenh batsong tau 3b

Hải quân đỏ H5,1 mạo hiểm cơ động sâu vào sông tại tọa độ 5,4. Tại vị trí này hải quân đỏ có lợi thế tha hồ nhằm các mục tiêu của đối phương sâu trong đất liền. (xem hình vẽ)

Hải quân xanh H7,1 cơ động chéo tới tọa độ 7,0 với ý đồ bí mật tạo thế bao vây hải quân đỏ H5,4

 

     4-    H5,4@F8,4                            K9,4><H5,0                                               

cotrulenh batsong tau 4acotrulenh batsong tau 4b

Hải quân đỏ H5,4 tiêu diệt cao xạ xanh F8,4

Không quân xanh K9,4 dũng cảm chấp nhận hy sinh ( 1 đổi 1) diệt tàu chiến đỏ H5,0. Mất tàu hộ tống H5,0 tàu chiến đỏ H5,4 sa vào vòng vây khép kín của quân xanh

   5-            H5,4@D7,6                     C7,3_6,3                                             

 cotrulenh batsong tau 5acotrulenh batsong tau 5b

Chưa biết cách nào thoát, hải quân đỏ H5,4 ăn dân quân xanh D7,6.

Tư lệnh xanh cho công binh xanh C7,3 tiến lên tọa độ 6,3 vây chặt hải quân đỏ.

      6-          H5,4@T8,7                       P9,3_7,3

 cotrulenh batsong tau 6a  cotrulenh batsong tau 6b

Hải quân đỏ H5,4 điên cuồng diệt tiếp xe tăng xanh T8,7

Pháo binh xanh P9,3 cơ động lên 7,3 xiết chặt thêm vòng vây

7-       H5,4@B7,2                                 C6,3_6,4^                                                   

 cotrulenh batsong tau 7acotrulenh batsong tau 7b

Hải quân đỏ tiếp tục diệt bộ binh xanh B7,2

Công binh xanh C6,3 dũng cảm xông tới tọa độ 6,4 chiếu hết hải quân đỏ

                8-         H5,4!!!                                                                       

cotrulenh batsong tau 8a

         Trân trọng gửi cộng đồng, những người có tầm nhìn, có tiềm năng, có tấm lòng với môn thể thao trí tuệ mang màu cờ sắc áo Việt Nam: cờ tư lệnh.

—————

Cờ, môn thể thao trí tuệ, có nguồn gốc từ Sa-tu-ran-ga Ấn độ, sang châu Âu thành cờ Vua, sang Trung Quốc thành cờ Tướng, sang Việt Nam sẽ là cờ Tư lệnh, tạị sao không? Trong chiến tranh chống Mỹ, là tiểu đoàn trưởng pháo 130mm tại mặt trận Quảng Trị năm 1972, hình ảnh những cái chết thương tâm của một số chiến sỹ chỉ vì thiếu kiến thức cơ bản về quân sự, cứ ám ảnh, thôi thúc tôi với kinh nghiệm chiến đấu trọn đời, phải làm được điều gì đó bằng hình thức giải trí góp phần phổ cập kiến thức cơ bản về quân sự cho cộng đồng ngay trong thời bình, để khi chiến tranh xảy ra thế hệ trẻ sẽ vững vàng trước mọi thử thách, sẽ là những chiến sỹ giỏi, những chỉ huy giỏi, tư lệnh giỏi bảo vệ nền độc lập thiêng liêng của Tổ quốc.

Cờ vua, cờ tướng ngàn năm qua vẫn mấy con cờ: tướng sỹ tượng xe pháo mã tốt, mang dấu ấn của lịch sử chiến tranh thời xa xưa, vẫn cố hữu cái bàn cờ mang dấu ấn của trái đất vuông, vô cảm với lịch sử chiến tranh anh hùng của quân dân ta, vô cảm với những  biến động lớn lao của thời đại đang diễn ra từng ngày. Chính bởi thế khi cờ Tư lệnh ra đời, bản quy tắc đầu tiên xuất hiện trên mạng toàn cầu (2010), chỉ sau một tuần tôi đã nhận được điện thoại từ đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức nói có một người Đức rất thích môn cờ này và xin được phỏng vấn tác giả để đăng tải trên truyền thông CHLB Đức.

Sau một tháng nghiên cứu rất kỹ luật chơi, tiến sỹ luật, Rene Gralla nhà nghiên cứu cờ quốc tế có thâm niên hai mươi năm đã gửi tới tôi 32 câu hỏi đầy ấn tượng và tôi đã trả lời đầy thuyết phục. Mở đầu bài phỏng vấn, Rene Gralla viết: “Tôi đã đọc kỹ trò chơi cờ Tư lệnh cực kỳ ấn tượng và có tầm nhìn này của ông qua trang web vietnamchess.com, tôi muốn không những chỉ giới thiệu trò chơi tuyệt vời này đến những người hâm mộ môn cờ nói riêng mà tới cả những người đam mê những trò chơi mang tính chiến lược nói chung”.

Cờ tư lệnh đã nhanh chóng có mặt tại Hamburg, Jürgen Woscidlo, giáo viên bộ môn cờ tại trường Grumbrechtstrasse Hamburg viết: “…Tôi tin tưởng rằng, loại cờ này sẽ chinh phục được nhiều trái tim bởi vì nó có sự cộng sinh và đồng thời cũng là cầu nối giữa thể thao tự do với huấn luyện quân sự và chiến tranh… Học sinh rất hứng thú về trò chơi của ông. Tôi nghĩ rằng trò chơi do ông phát triển có thể là môn cờ có tính cách mạng”.

Nguyễn Chí Quang Bác sỹ toàn khoa CHLB Đức. Schiffbeker Weg 80. 22119 HAMBURG viết: “…Tôi rất hãnh diện và hân hạnh được làm quen với ông với dự án Cờ tư lệnh . Thế giới Cờ sẽ có thêm một CỜ TƯ LỆNH mới do một người Việt Nam nghĩ ra, thật là hiếm quí, điều này tôi có đề nghị tiến sỹ DR Gralla  tìm cách đưa vào sách GUINESS  Book của những chuyện kỳ lạ  trên thế giới…

Thư của Joseph White Hoa Kỳ, người quản lý thư viện Ector County Library Odessa/Midland, Texas: “…Cuối cùng thì tôi tìm thấy Cờ tư lệnh của anh một cách trùng hợp khi đang tìm hiểu trên Internet những loại cờ khác nhau. Tôi thích bộ cờ của anh bởi nhiều lý do. Anh sử dụng biển cùng với thủy quân và một dòng sông gần giống với cờ Tướng. Những điểm khác với phiên bản Hong Kong của cờ tướng (Shong Chee) thực sự làm tôi cực kì thích thú… Từ những tìm hiểu của tôi, nguồn gốc của cờ được tranh luận rất sôi nổi ở phương Tây. Rất nhiều học sinh chơi cờ ủng hộ rằng nguồn gốc của cờ là từ phương Đông (Trung Quốc hay có liên quan tới nền văn hóa đất nước của anh) hơn là từ Ấn Độ hay Ba Tư …

Báo Neues Deutschland viết: “…Vị đại tá đã về hưu này đặt ra cho mình một mục tiêu mới. Ông ấy mong muốn khôi phục lại niềm yêu thích môn cờ ở giới trẻ, những người mải mê với mạng xã hội trực tuyến và các trò chơi điện tử… Chắc hẳn đa số mọi người như ông sẽ để cho mọi thứ trôi đi nhàn hạ hơn. Nhưng không, vị đại tá về hưu này đã đưa dự án khác của mình thêm nhiệm vụ: ông muốn giũ lớp bụi của những trận đánh hào hùng và một lần nữa khiến cho bọn trẻ con thời hiện đại thêm tò mò, những đứa mà thường ngày chỉ thích kết nối trực tuyến trên mạng và tổ chức trận đánh của chúng trong không gian ảo qua những cái nhấp chuột…. Trò chơi trí tuệ này như một gia sư làm sống lại môn “Lịch sử chán ngắt” mà nhiều học sinh ghét cay ghét đắng trong bụng?!

Rick Knowlton” Nhà chuyên doanh các loại cờ ở Hoa Kỳ (Ancientchess)  viết: “Trò chơi rất thú vị. Tôi sẽ rà lại tất cả thông tin tôi có hiện nay và làm một quyển luật chơi tốt nhất mà tôi có thể. Tôi sẽ dành thời gian cho Cờ Tư Lệnh và khiến nó được biết đến rộng rãi hơn ở phương Tây” và Rick đã đặt mua ngay một số bộ cờ với giá 50USD/bộ.

Nhà nghiên cứu Lê Đỗ Huy viết:  “… Hàm lượng sáng tạo (về trí óc) là cực cao. Cần thời gian, tâm huyết, và trí tuệ để đánh giá cái game này (chữ trò chơi trong tiếng Anh là rất nghiêm chỉnh, không như trong tiếng Việt). Do dân tộc thiếu nền triết học (cháu không bàn những hệ tư tưởng chính trị) – điều này (thiếu triết) Hồ Chí Minh từng chỉ ra -, và do  lỗi hệ thống giáo dục hiện tại, cháu nghĩ trò chơi như  Cờ tư lệnh rất cần thiết, rất đúng lúc. Vì giới trẻ hiện nay thiếu thói quen tư duy theo một trình tự khoa học. Cờ tư lệnh giúp các em tính trước nhiều nước, và sử dụng các phương tiện hiện đại hơn là pháo – mã – tốt, vì thế, nó thật là có ích… Cháu muốn mình trẻ hơn, đỡ bận hơn, để góp phần promote trò chơi này trong thiếu niên. Cháu nghĩ chưa nhiều người đánh giá được vai trò của Cờ tư lệnh trong hình thành nếp tư duy khoa học, làm nền cho các cơn bão trí tuệ (brain storm) của con cháu của bộ đội Cụ Hồ, từng đánh thắng, trước hết, nhờ cái đầu… (Mỗi lần đọc câu “lạc nước hai xe…:”, cháu lại nhớ cuộc (buộc Bông Lau) nhô lên để tìm kiếm một CampCaroll nữa. Cờ tư lệnh sẽ giúp bọn trẻ đỡ mắc ấu trĩ tả khuynh, vì chúng sẽ chính là những tư lệnh về sau. Ý ngoài lời).

Lời bình của nhà nghiên cứu dân gian Vân Hạc: “Môn cờ tư lệnh với tôi trước hết khẳng định đây là sản phẩm trí tuệ Việt có được qua bốn ngàn năm lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm bảo vệ đất nước. Điểm nổi bật của cờ tư lệnh là mang chất trí tuệ Việt, kết hợp nhuần nhuyễn chất dân gian với hơi thở đương đại. Nó phù hợp với mọi lứa tuổi, mang màu sắc Việt, có đội quân tóc dài, có sông có núi có biển, có trời, có tất cả địa hình địa vật mà Việt Nam có. Trong chiến tranh ta đã huy động sức mạnh toàn quân toàn dân như thế nào thì trong cờ này thể hiện được điều đó. Rất thú vị là khi chơi cờ này người ta bị say mê cuốn hút bởi người chơi có điều kiện sáng tạo thêm rất nhiều thế cờ hay.

Thưa các bạn, có người hỏi tôi sao lại đặt tên là cờ Tư lệnh, tôi trả lời: Tướng chỉ là hàm, người chỉ làm văn nghệ, cũng có thể là tướng. Còn tư lệnh là nói đến vai trò chỉ huy trực tiếp, vai trò người tổ chức tạo nên thắng lợi ngoài chiến trường, là nói đến lớp người mà đất nước đang rất cần để bảo vệ vững chắc nền độc lập thiêng liêng của Tổ quốc.

Vì sao dư luận cộng đồng thế giới và trong nước rất hoan nghênh môn cờ mới này, vì nó làm thay đổi cách nhìn nhận, ý thức hệ tư tưởng, thay đổi cách chơi cố hữu, nó gắn với thiên nhiên, gắn với lịch sử, gắn với hơi thở và nhịp sống, tiết tấu thời đại. Bàn cờ không đơn điệu chỉ có vùng đất như trước mà có cả vùng trời, vùng biển, có cả sông, ngầm. Quân cờ không còn mãi là tướng sỹ tượng xe… mà là các quân binh chủng hiện đại, trong đó có cả dân quân tóc dài. Cách đi và ăn quân đối phương rất thoáng, không chỉ rập khuôn, “ăn là phải thế chỗ” mà khi quân trong đất liền đấu với quân ngoài biển hoặc ngược lại thì khi ăn quân không phải thế chỗ, nghĩa là được phép đứng tại chỗ ăn quân. Đặc biệt các quân còn có thể cõng nhau đi (tàu chiến cõng máy bay, xe tăng máy bay cõng bộ binh,  công binh cõng pháo binh qua sông… ) điều này chưa có tiền lệ trong tất cả các loại cờ đã có trước đây.

Qua thực tế giảng dậy trong một số trường tiểu học, trung học ở Hà Nội, trong trung tâm Huấn luyện Quân sự Miếu Môn, trong trường đại học Chính trị ở Bắc Ninh, trong lớp tập huấn cờ tư lệnh Liên đoàn cờ Việt Nam tổ chức tại Đà Lạt cho các đại biều ngành văn hóa và giáo dục… có thể khẳng định tính trí tuệ, tính giải trí và tính phổ cập của môn cờ. Cờ tư lệnh đã được Liên đoàn cờ tổ chức thành công Hội thi cờ tư lệnh cấp cơ sở đầu tiên tại THCS Ban Mai quân Hà Đông và đã dành bộ huy chương đầu tiên cho môn cờ này. Trường đại học Chính Trị cũng đang chuẩn bị để thời gian tới tổ chức hội thi cờ tư lệnh nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân… Trong năm 2015 chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước sẽ có hội thi toàn quốc đầu tiên cờ tư lệnh, sẽ có hội thảo khoa học về môn cờ này. Cuốn sách Cờ tư lệnh Trí tuệ-Thời đại cũng sắp được phát hành tại Việt Nam và bản ngoại ngữ tại Hoa Kỳ. Luật chơi cờ tư lệnh đã được phổ biến bằng bốn thứ tiếng trên mạng toàn cầu, tiếng Anh, Đức, Nga, Trung. Và môn cờ cũng nằm trong dự kiến phát triển thành phong trào rộng lớn đủ điều kiện tham gia Seagames khi Việt Nam đăng cai.

Tuy nhiên tác giả đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, về tuổi tác (đã 83 tuổi) mà bản thân không thể đủ sức khắc phục, nhất thiết phải nhờ cậy cộng đồng, nhờ cậy tầm nhìn và trách nhiệm của các tổ chức nhà nước, nhờ cậy tấm lòng của các đại gia, các mạnh thường quân chung tay góp sức xây dựng và phát triển cờ tư lệnh.

Hãy chung tay góp sức chắp cánh cho cờ tư lệnh, cờ trí tuệ Việt Nam, bay cao bay xa tới chân trời Olympia.

Hà Nội ngày 15 tháng 2 năm 2014

Tác giả cơ tư lệnh

Đại tá Nhà văn Nguyễn Qúi Hải

 

Dư luận cộng đồng về môn cờ trí tuệ mới của Việt Nam: Cờ tư lênh.

* Tiến sỹ René Gralla chuyên gia cờ tướng, cờ vua quốc tế. Tôi đã đọc về trò chơi Cờ Tư Lệnh cực kỳ ấn tượng và có tầm nhìn này của ông qua trang web vietnamchess.com, tôi muốn không những chỉ giới thiệu trò chơi tuyệt vời này đến những người hâm mộ môn cờ nói riêng mà tới cả những người đam mê những trò chơi mang tính chiến lược nói chung. (Trang web Chessbase.de và tờ báo hàng ngày “Neues Deutschland“. Toàn văn 32 câu phỏng vấn có trên trang “haiduongblog.blogsopt.com” và “cotulenh.com”) RENE`_6625 Tiến sỹ René Gralla * Nguyễn Chí Quang Bác sỹ toàn khoa CHLB Đức. Schiffbeker Weg 80. 22119 HAMBURG viết“… Tôi rất hãnh diện và hân hạnh được làm quen với ông với dự án Cờ tư lệnh . Thế giới Cờ sẽ có thêm một CỜ TƯ LỆNH mới do một người Việt nam nghĩ ra thật là hiếm quí, điều này tôi có đề nghị tiến sỹ DR Gralla  tìm cách đưa vào sách GUINESS  Book của những chuyện kỳ lạ  trên thế giới…

cotulenh 4

* Jürgen Woscidlo, giáo viên bộ môn cờ tại Hamburg viết: …Tôi tin tưởng rằng, loại cờ này sẽ chinh phục được nhiều trái tim bởi vì nó có sự cộng sinh và đồng thời cũng là cầu nối. Một cuộc chiến tranh và cầu nối giữa thể thao tự do và huấn luyện quân sự.…Học Sinh rất hứng thú về trò chơi của Ông. Tôi nghĩ rằng trò chơi do Ông phát triển có thể là môn cờ có tính cách mạng *Thư của Joseph White bang Texas, Hoa Kỳ người quản lý một thư viện lớn … Cuối cùng thì tôi tìm thấy Cờ tư lệnh của anh một cách trùng hợp khi đang tìm hiểu trên Internet những loại cờ khác nhau. Tôi thích bộ cờ của anh bởi nhiều lý do. Anh sử dụng biển cùng với thủy quân và một dòng sông gần giống với cờ Tướng. Những điểm khác với phiên bản Hong Kong của cờ tướng (Shong Chee) thực sự làm tôi cực kì thích thú. …Từ những tìm hiểu của tôi, nguồn gốc của cờ được tranh luận rất sôi nổi ở phương Tây. Rất nhiều học sinh chơi cờ ủng hộ rằng nguồn gốc của cờ là từ phương Đông (Trung Quốc hay có liên quan tới nền văn hóa đất nước của anh) hơn là từ Ấn Độ hay Ba Tư … *Rick Knowlton” Nhà chuyên doanh các loại cờ ở Hoa Kỳ “Ancientchess” : Trò chơi rất thú vị. Tôi sẽ rà lại tất cả thông tin tôi có hiện nay và làm một quyển luật chơi tốt nhất mà tôi có thể. Tôi sẽ dành thời gian cho Cờ Tư Lệnh và khiến nó được biết đến rộng rãi hơn ở phương Tây

rick knowlton ancient chess

* Báo “Neues Deutschland“.viết: Vị đại tá đã về hưu này đặt ra cho mình một mục tiêu mới. Ông ấy mong muốn khôi phục lại niềm yêu thích môn cờ ở giới trẻ, những người mải mê với mạng xã hội trực tuyến và các trò chơi điện tử. Đại tá Nguyễn Quý Hải (áo vàng) ngồi giữa trong chuyến thăm lại chiến trường Quảng Trị Chắc hẳn đa số mọi người như ông sẽ để cho mọi thứ trôi đi nhàn hạ hơn. Nhưng không, vị đại tá về hưu này đã đưa dự án khác của mình thêm nhiệm vụ: ông muốn giũ lớp bụi của những trận đánh hào hùng và một lần nữa khiến cho bọn trẻ con thời hiện đại thêm tò mò, những đứa mà thường ngày chỉ thích kết nối trực tuyến trên mạng và tổ chức trận đánh của chúng trong không gian ảo qua những cái nhấp chuột…. Trò chơi trí tuệ này như một gia sư làm sống lại môn “Lịch sử chán ngắt” mà nhiều học sinh ghét cay ghét đắng trong bụng?! ancient

Dư luận trong nước với môn cờ tư lệnh

      *Lời bình nhanh của Lê Đỗ Huy với cờ tư lênh.  …  Cháu đã đọc lướt các nội dung trong sách. Cháu nghĩ hàm lượng sáng tạo (về trí óc) là cực cao. Cần thời gian, tâm huyết, và trí tuệ để đánh giá cái game này (chữ trò chơi trong tiếng Anh là rất nghiêm chỉnh, không như trong tiếng Việt). Do dân tộc thiếu nền triết học (cháu không bàn những hệ tư tưởng chính trị) – điều này (thiếu triết) Hồ Chí Minh từng chỉ ra -, và do  lỗi hệ thống giáo dục hiện tại, cháu nghĩ trò chơi như  Cờ tư lệnh rất cần thiết, rất đúng lúc. Vì giới trẻ hiện nay thiếu thói quen tư duy theo một trình tự khoa học. Cờ tư lệnh giúp các em tính trước nhiều nước, và sử dụng các phương tiện hiện đại hơn là pháo – mã – tốt, vì thế, nó thật là có ích. Cháu muốn mình trẻ hơn, đỡ bận hơn, để góp phần promote trò chơi này trong thiếu niên. Cháu nghĩ chưa nhiều người đánh giá được vai trò của Cờ tư lệnh trong hình thành nếp tư duy khoa học, làm nền cho các cơn bão trí tuệ (brain storm) của con cháu của bộ đội Cụ Hồ, từng đánh thắng, trước hết, nhờ cái đầu. (Mỗi lần đọc câu “lạc nước hai xe…:”, cháu lại nhớ cuộc (buộc Bông Lau) nhô lên để tìm kiếm một CampCaroll nữa. Cờ tư lệnh sẽ giúp bọn trẻ đỡ mắc ấu trĩ tả khuynh, vì chúng sẽ chính là những tư lệnh về sau. Ý ngoài lời).

*Lời bình của nhà nghiên cứu dân gian Vân Hạc Môn cờ tư lệnh với tôi trước hết khẳng định đây là sản phẩm trí tuệ Việt có được qua bốn ngàn năm lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm bảo vệ đất nước. Điểm nổi bật của cơ tư lệnh là mang chất trí tuệ Việt, kết hợp nhuần nhuyễn chất dân gian với hơi thở đương đại. Nó phù hợp với mọi lứa tuổi, mang màu sắc Việt, có đội quân tóc dài, có sông có núi có biển, có trời, có tất cả địa hình địa vật mà Việt Nam có. Trong chiến tranh ta đã huy động sức mạnh toàn quân toàn dân như thế nào thì trong cờ này thể hiện được điều đó. Rất thú vị là khi chơi cờ này người ta bị say mê cuốn hút bới người chơi có điều kiện sáng tạo thêm rất nhiều thế cờ hay.

*Thư của bạn Đinh Tùng Giang viết: …Đã từ lâu cháu cũng hình dung ra một loại hình cờ riêng phù hợp với Việt Nam đồng thời mang tính thời đại. Nhưng rất tiếc, do trình độ có hạn nên mọi việc mới chỉ dừng lại là mong muốn. Hôm nay, đọc trên Báo Đất Việt có giới thiệu về Cờ Tư Lệnh của Bác cháu rất đỗi kinh ngạc và thán phục Bác. Từ sự kinh ngạc, thán phục đó thôi thúc cháu tìm hiểu và nghiên cứu loại hình cờ mới này. Tuy nhiên, sau rất nhiều công sức tìm kiếm trên mạng cháu vẫn chưa hình dung ra được cách chơi cờ. Đây có lẽ chính là nguyên nhân để Cờ Tư Lệnh chậm phổ biến như hiện nay mà đáng ra nó được rất nhiều người mê mẩn nó vì tính thời đại và sự biến hóa của loại hình cờ (Cờ tướng biến hóa 10, cờ vua biến hóa 100, cờ vây biến hóa 1000, cờ tư lệnh biến hóa????).   Các giáo viên cấp 2,3 tỉnh Vĩnh Long dự lớp tập huấn cờ tư lệnh, tại Đà Lạt mùa xuân năm 2013

* Minh Trường người con của đất phương Nam Vĩnh Long viết Lúc còn học ở trên trường thời gian rảnh cháu cùng bạn học rất thích chơi cờ vua, vì đây là một môn thể thao trí tuệ. Tình cờ hôm nay khi cháu lên mạng để tìm thông tin việc làm, lại phát hiện ra loại cờ mới. Cháu thấy đây là loại cờ mới, rất tuyệt vời, vì đây là cờ Made in Viet Nam. … ở Ủy ban xã gần nhà cháu  có 6 người cũng rất thích loại cờ này. Sáng nay công an huyện lên làm việc với xã, họ vào quán cháu uống nước, cũng rất quan tâm loại cờ này. Họ mong cháu tập thành thục sẽ phố biến lại cho cơ quan họ chơi. Câu lạc bộ dưỡng sinh ở khu di tích cũng vậy. Họ mong muốn được tập dưỡng sinh vừa được vừa được tham gia môn thể thao trí tuệ.

cotulenh 9

*Thiếu tá Hồ Sỹ Hòa trợ lý thể thao Vùng 3 Hải quân đại diện lớp học tại trung tâm Miếu Môn viết:     Trung tâm Miếu Môn với cờ tư lệnh “…Em và mọi người cảm nhận môn cờ rất mới lạ và trí tuệ, đặc biệt là rèn luyện tính sáng tạo và thao lược của sỹ quan trẻ. Chúng em rất cảm ơn Thầy đã cống hiến và sáng tạo ra môn cờ này.”

cotulenh dhct

Thiếu tướng Nguyễn Đình Thắng và Hồ Xuân Tiến trường đại học Chính trị rất quan tâm tới mon cờ tư lệnh

Lê Duy Cương Mình lâu nay cũng muốn chơi 1 loại cờ sao cho huy động toàn bộ óc chiến lược có thể chia quân tấn công phòng thủ bày binh bố trận như 1 tổng tư lệnh thực thụ mà ko nhàm chán như cờ tướng, cờ vua với lối chơi đơn điệu, nay nhờ bác Hải phát minh ra 1 loại cờ mới vừa đúng ý thích của mình thật hay quá, hơn nữa lại là cờ của chính Việt Nam mình sáng tạo thì còn gì bằng.

* Cảm tưởng của thầy Hiệu trưởng trường THCS Phú Diễn (trích) … Xin trân trọng cảm ơn Thầy đã sáng tạo ra môn cờ tư lệnh, môn cờ rất trí tuệ, hấp dẫn, có tính giáo dục cho học sinh về nghệ thuật, về thao lược…  Cờ tư lệnh giúp cho học sinh nhà trường có một sân chơi trí tuệ và giáo dục truyền thống…

* Cảm tưởng của cô Hiệu trưởng trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu … Cờ tư lệnh là môn cờ mang đậm tính trí tuệ cao, đặc biệt mang dấu ấn lịch sử… Thông qua cờ tư lệnh tôi thấy các cháu hào hứng sôi nổi thích thú. Xã hội ngày nay công nghệ thông tin bùng nổ, các cháu sa vào chơi game, chơi trò chơi ảo trên mạng nhiều. Môn cờ tư lệnh mang đậm tính dân tộc, tôi hy vọng phần nào giúp các cháu ý thức tự tôn tự hào dân tộc

* Trong bài: Người thổi hồn đất nước vào Cờ Tư lệnh, Vân Thùy viết “Chỉ cần tìm kiếm cụm từ “Cờ Tư Lệnh” trên google, sau 0,23 giây đã cho ta vô số kết quả liên quan đến nó. Con số này phần nào cho thấy mức độ quan tâm, sức ảnh hưởng nhất định của môn thể thao trí tuệ Cờ Tư Lệnh đối với quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được tác giả của trò chơi mang nhiều ý nghĩa này lại là một nghệ sỹ có tâm hồn lãng mạn. “

* Cờ “Tư lệnh” – huy động sức mạnh toàn dân bảo vệ đất nước Nếu như Cờ Tướng, Cờ Vua huy động sức mạnh của người và phương tiện chiến tranh để bảo vệ “ngai vàng”, thì Cờ Tư lệnh do đại tá – nhà văn Quí Hải phát minh và được cấp bằng sáng chế lại huy động sức mạnh toàn dân và toàn quân dưới sự lãnh đạo của “Tư lệnh” để bảo vệ đất nước. Đây là môn thể thao – sản phẩm trí tuệ được bắt nguồn từ một dân tộc yêu chuộng hòa bình và biết cách bảo vệ hòa bình, góp phần tạo nên bản lĩnh chỉ huy cho lớp trẻ. …Sau khi Đại tá, nhà văn Quí Hải trao tặng sách và bộ quân cờ TƯ LỆNH cho Viện bảo tàng LSQĐVN, Đại tướng Phạm Văn Trà có mặt khi đó rất hoan nghênh, đánh giá cao ý nghĩa và sức hấp dẫn của môn cờ mới này. Đại tướng mong muốn môn cờ này mau chóng được các cơ quan, đơn vị các cấp tạo điều kiện để cờ được phổ cập đến cộng đồng, đến toàn quân, nhất là trong các trường Quân sự.   

* Huy chương vàng, bạc, đồng đầu tiên đã đến với học sinh THCS trong hội thi cờ tư lệnh cấp cơ sở đầu tiên tổ chức tai trường Ban Mai quận Hà Đông.

IMG_2605 - CopyIMG_2606 - Copy

* Một số ý kiến đề xuất đổi tên cờ tư lệnh thành cờ Võ Nguyên Giáp.
Buu Ta

Moi nguoi oi hay choi va cam nhan tro choi mang thuong hieu viet nam nhe do dai ta nguyen quy hai sag tac de tuong nho dai tuong vo nguyen giap nguoi anh ca cua dan toc viet nam

Buu Ta đã viết: og chau co y kien nen doi ten co tu lenh thanh co dai tuong vo nguyen giap

A Hard-Smart Working Person A đã viết: vậy đổi tên là Cờ Võ Nguyên Giáp đi bác Hải Nguyễn Quý A Hard-Smart Working Person đã nhắc đến bạn trong một bình luận. A đã viết: “Theo cháu nghĩ, sẽ rất ý nghĩa và cũng là một món quà thay lời cảm ơn cống hiến của Võ Đại Tướng cho cả dân tộc ta khi Bác Hải Nguyễn Qúy đổi tên Cờ Tư Lệnh thành Cờ Võ Nguyên Giáp.” Mai Mèo Theo cháu nghĩ Cờ tư lệnh bao hàm cả Quân đội nhân dân Việt Nam, lòng yêu mến Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn trong lòng nhân dân và một phần hơi thở Đại tướng có trong môn tư lệnh này…vậy ta có thể gọi 2 tên được mà… 19 Tháng 10 lúc 16:29 thông qua di động · Thích

Bạn nào muốn xem online trọn bộ phim truyện Vàng (28 tập) tác giả Quý Hải, đạo diễn Thiên Lộc (HTV7) đã phát, xin mời vào trang youtube 
Chờ trang youtube hiện lên đánh tiếp chữ phim Vàng vào ô tìm kiếm.

Hoa môi

 

Đường vào trận

Trên triền đồi sám đen

 

Dưới một gốc cây bom thù phạt ngang

Bỗng nở một bông hoa

Bông hoa hình đôi môi

 

Bông hoa hình đôi môi

Trên căn hầm sập đổ

Vài nén nhang cháy dở

Bùng cháy trong hồn tôi

Bùng cháy trong hồn tôi

 

Đường vào trận

Trên triền đồi sám đen

Dưới một gốc cây bom thù phạt ngang

Bỗng nở một bông hoa

Bông hoa hình đôi môi

 

Đôi môi chị giao liên

Vương vương anh bộ đội

Tình yêu chớm bén lửa

Bùng cháy trong hồn tôi

Bùng cháy trong hồn tôi

 

Cháy trong hồn tôi

 

Trở lại chiến trường tìm bông hoa môi

Hoa môi đâu rồi ký ức của tôi

Hoa môi đâu rồi con đường vào trận

Chân nhang cháy dở bùng cháy trong tôi

Hoa môi đâu rồi tuổi trẻ của tôi con đường máu lửa

Ai nhớ ai quên

Đâu rồi đâu rồi những hố bom xưa

Tôi như lạc lối giữa ngàn trùng xanh

 

Dập dìu bến đợi nụ hôn trên môi

Hoa môi đây rồi ký ức của tôi

Hoa môi đây rồi con đường trảy hội

Môi ai bén lửa thổi chấy tim tôi

Hoa môi đây rồi tuổi trẻ của tôi thiên đường các bạn

Ai nhớ ai quên

Đây rồi đây rồi triệu dóa hoaa môi

Tôi như lạc lối giữa biển tình yêu.     

 

                                         Qúi Hải

 

Ca khúc có lưu trong trung tâm bản quyền âm nhạc.