Archive for March, 2015

Những tin vui, hình ảnh đep: món quà đặc biệt từ Thụy sỹ gửi tới tác giả cờ tư lệnh.

IMG_1713 IMG_1712

Thank you very much for your gift, a second Vietnamese Chess set with booklet.
As I promised, I send you some photos from my daughter at home. She is motivated to learn your game and will be my chess partner.
Let me again repeat my wishes for your health and a long life.
Please send me your postal address. My family would also like to make a surprise for your and send you a gift.
Sincerely yours

Raj Spielmann

Cảm ơn rất nhiều về món quà của bạn , một bộ cờ tư lệnh thứ hai của Việt Nam với tập sách . Như đã hứa, tôi gửi một số hình ảnh từ con gái của tôi ở nhà . Cô được thúc đẩy để tìm hiểu trò chơi của bạn và sẽ là đối tác cờ của tôi . Hãy cho tôi một lần nữa lặp lại mong muốn của tôi cho sức khỏe của bạn và một cuộc sống lâu dài . Xin vui lòng gửi cho tôi địa chỉ bưu điện của bạn . Gia đình tôi cũng muốn làm cho một bất ngờ dành cho bạn và gửi cho bạn một món quà . Trân trọng kính chào Raj Spielmann