Archive for September, 2018

Cờ tư lệnh từ những ngày đầu mới ra đời

Advertisements

Một trời quan tái

Tin vui từ Hoa Kỳ

Tin vui từ Hoa Kỳ
3g sáng nhận được email của Rick Ancient Chess Hoa Kỳ báo tin và chuyển tới 9 clip do anh trực tiếp giảng dạy môn cờ tư lệnh bằng tiếng Anh cho cộng động người nói tiếng Anh. “How to play Vietnamese commander chess.”
Trân trọng giới thiệu với cộng đồng người Việt trong và ngoài nước, các bạn am hiểu tiếng Anh.
Các bạn vào địa chỉ:
http://ancientchess.com/commander-chess/index.htm
Cờ Tư Lệnh
Vietnamese Commander Chess — a new chess variant
Invented and promoted throughout Vietnam by the decorated war hero, Colonel Nguyễn Quí Hải, this new chess variant is full of military strategies learned in Vietnam’s “War to Save the Nation.”
( Được phát minh và phát triển khắp Việt Nam bởi người anh hùng chiến tranh. Đại tá Nguyễn Quí Hải, loại cờ mới này phong phú về chiến lược quân sự đã đúc kết được từ cuộc “Chiến tranh giải phóng dân tộc.” ở Việt Nam) (lược dịch)
How to Play Commander Chess – Co Tu Lenh:
The First Game: Hero Fleet
The Second Game: Determined Victory Squadron
The Third Exercise: Air Battle Captured Aircraft
The Fourth Exercise: Capturing Live Warships
The Fifth Exercise: To Fight and Win
The Sixth Exercise: Sudden Attack 1
The Seventh Exercise: Sudden Attack 2
The Eighth Exercise: Terrific Speed Operation
… More Commander Chess Videos (mostly in Vietnamese)

Cờ tư lệnh với tuổi nhí

Khoảng trời của em karaoke