Archive for October, 2018

Cờ tư lệnh : Nhóm quy tắc đặc biệt

cờ tư lệnh: nhóm quân tư lệnh

Cờ tư lệnh: nhóm quân đi và ăn 4 nấc

Đường ra thành phố tập 3

Đường ra thành phố Tập 2

Đường ra thành phố Tập 1

Cờ tư lệnh – Nhóm quân đi 2,3 nấc

Cờ tư lệnh Nhóm quân đi 1 nấc

Cờ tư lệnh – Quân cờ

Cờ tư lệnh – bàn cờ