Archive for April 16th, 2019

Thư từ Cape Town Nam Phi

Thư từ Moeketsi thủ phủ Cape Town Nam Phi gửi tác giả cờ tư lệnh
Moeketsi Mantanuntten Mohlakola Cảm ơn … môn cờ này là trò chơi khác biệt nhất tôi từng thấy trong đời … Tôi đã tải xuống các video của ông Rick knowlton khi ông chỉ ra cách chơi cờ tư lệnh … Tôi mong được trả tiền một bản sao của trò chơi này … Cảm ơn bạn rất nhiều thưa ngài …
Mantanuntten Mohlakola Thanks slot sir… This chess it’s the most different game I’ve ever seen in my life… I did downloaded Mr Rick Knowlton videos were he shows how to play commander chess… Im looking forward to pay a copy of this game… Thanks you so much sir..

Advertisements