Thư từ Lion Pháp gửi tác giả cờ tư lệnh

Thư từ nước Pháp của Fabien Nimes Oesch Gutierrez
Rectorat de l’Académie de Lyon
Hi Sir. I’m a french chess player and I discovered your game via Ancient Chess. I would be really honored to promote it in my country, with your agreement. I’m actually working on a french translation of the ruleset, but I have some issues with several rules points. Respectfully.
Chào ngài. Tôi là một người chơi cờ Pháp và tôi đã khám phá trò chơi của bạn thông qua Cờ vua cổ đại. Tôi sẽ thực sự vinh dự được quảng bá nó ở đất nước tôi, với sự đồng ý của bạn. Tôi thực sự đang làm việc trên một bản dịch tiếng Pháp của bộ quy tắc, nhưng tôi có một số vấn đề với một số điểm quy tắc. Trân trọng.0041h

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: