Bản vẽ tóm tắt luật chơi cờ tư lệnh

Các bạn mới tập chơi chỉ cần thuộc nội dung trong bản vẽ tóm tắt luật chơi dưới đây. Các thấy dạy cờ tư lệnh ở đơn vị trước hết chỉ cần yêu cầu anh em học thuộc nội dung trong bản tóm tắt, kèm theo photo cho mỗi kỳ thủ một bản, rồi cho anh em tập đấu ngay. Quá trình tập đấu anh em sẽ mau nắm chắc luật.

tom tắt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: