Archive for the ‘Cờ’ Category

cờ tư lệnh: nhóm quân tư lệnh

Advertisements

Cờ tư lệnh: nhóm quân đi và ăn 4 nấc

Đường ra thành phố tập 3

Đường ra thành phố Tập 2

Đường ra thành phố Tập 1

Cờ tư lệnh – Nhóm quân đi 2,3 nấc

Cờ tư lệnh Nhóm quân đi 1 nấc