Archive for November, 2017

Dương Nội thân thương

Hội thi cờ tư lệnh 2016

Thư mới từ Anh quốc

Thư mới từ Anh quốc

Hello Quy Hai,
How are you?
I have good news, the game is now complete enough to use for matches on one computer, or two computers via email or internet connection.
…Xin chào Bạn khỏe không?
Tôi có tin tốt, trò chơi bây giờ đã hoàn thành đủ để sử dụng cho trận đấu trên một máy tính hoặc hai máy tính qua email hoặc kết nối internet.
…I am now working on writing for you a guide on how to set up the game ready to play by email or via internet. I will do my best to complete it quickly.
Once complete I will send you everything you need.
All the best to you,
Mark.
… Tôi hiện đang làm việc để viết cho bạn một hướng dẫn về cách thiết lập trò chơi đã sẵn sàng để phát bằng email hoặc qua internet. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nó một cách nhanh chóng.
Sau khi hoàn tất tôi sẽ gửi cho bạn mọi thứ bạn cần.
Lời chúc tốt nhất dành cho bạn,.

SAM_3815 - Copy